Den nya borgerliga regeringen har aviserat en rad förändringar som ska träda i kraft inom näringslivet under den kommande fyraårsperioden. Avgifter till A-kassa och bidrag till sysselsättning är det som diskuterats mycket under inledningsskedet. Viktigare för framtiden är dock att ”det ska bli enklare och lönsammare att vara företagare”. Reglerna för beskattning av fåmansbolag, de s.k. 3:12-reglerna ska reformeras. Därtill ska företagens administrativa kostnader för samtliga statliga reglerverk minskas med 25 procent fram till år 2010. Slopande av revisionsplikten för små företag finns också inskrivet i budgetpropositionen.

På de följande sidorna uttalar sig två ministrar om bl.a. företagsklimat och revisionsplikt. Ewa Fallenius skriver om en tredje minister – EU-minister Cecilia Malmström. En studie från Umeå handelshögskola presenteras. Enligt denna vill majoriteten företagare ha kvar revisionsplikten. De anser dessutom inte att revision är ”en ekonomisk börda eller onödig tidsåtgång”. Sist men inte minst: Rolf Skog redogör för alternativen för den nya företagsform som regeringen aviserat.