Innehåll

Balans nr 12 2006

Europa-frågor: EU:s tjänstedirektiv godkänt

Europaparlamentet har, till slut, röstat ja till EU:s tjänstedirektiv. Efter många och långa turer la EU-kommissionen i slutet av mars fram ett nytt förslag där bland annat den kritiserade principen om ursprungsland har tagits bort, dvs. att ett företag enbart ska omfattas av bestämmelserna i företagets hemland.

Inom EU står tjänstesektorn för ca 70 procent av EU:s samlade BNP men endast 20 procent av handeln inom EU utgörs av tjänster. Syftet med direktivet är att underlätta för företagare att sälja sina tjänster i ett annat EU-land. Även rättigheterna för mottagaren av tjänster stärks och ett administrativt samarbete mellan EU-länderna etableras för att bland annat säkerställa att de tjänster som erbjuds håller god kvalitet.

En tjänst definieras i direktivet som en ”förvärvsverksamhet som en företagare utövar mot ekonomisk ersättning”. Det rör sig om en medvetet bred och flexibel definition för att göra det möjligt för framtida tjänster att omfattas av direktivet.

Områden som omfattas av särskild lagstiftning undantas dock från direktivet. Dit hör exempelvis lagstadgad revision av årsbokslut och koncernredovisning och vissa advokattjänster. Direktivet får inte heller tillämpas på finansiella tjänster såsom banktjänster och tjänster som avser krediter, försäkringar och återförsäkringar, tjänstepensioner och individuellt pensionssparande, värdepapper, investeringsfonder, betalningar och investeringsrådgivning.

I Sverige råder det delade meningar om det nya direktivet. Den svenska regeringen är nöjd. ”Med tjänstedirektivet får vi förutsättningar att utöka tjänstehandeln mellan EU:s länder. Det kan leda till ökad sysselsättning och bättre tillväxt, stärkt utbud för konsumenterna och ökad konkurrenskraft för både Sverige och EU i stort”, säger handelsminister Sten Tolgfors.

De svenska fackliga organisationerna ser det som en stor framgång att den slutliga versionen av direktivet innebär att det är villkoren i det land där arbetet utförs som ska gälla.

Svenskt Näringsliv är dock inte nöjda med resultatet. ”Det här är inte ett sådant tjänstedirektiv som svenska små och medelstora tjänsteföretag behöver. Det är en stor besvikelse”, säger VD:n Urban Bäckström. Tjänstedirektivet har varit föremål för vilda diskussioner, långdragna kompromisser och halvmesyrer. Enligt Svenskt Näringsliv är det därför ett fullständigt urvattnat direktiv som nu röstats igenom och EU-kommissionens ursprungliga förslag skulle ha lett till en mycket bättre fungerande inre marknad för tjänster.

Oavsett uppfattning så har EU:s medlemsländer nu tre år på sig att införliva direktivet i nationell lagstiftning.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...