Riksrevisionens övergripande mål är ”att bidra till god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten genom en oberoende granskning av all statlig verksamhet”. Nu pågår ett 20-tal granskningsprojekt:

 • Lokalförsörjning i statsförvaltningen

 • Ekonomiadministrativ värdering av statliga myndigheter

 • Skydd mot mutor i myndigheter och statliga bolag – syntes

 • Skatteverkets kontroll av punktskatter

 • Kvalificerad yrkesutbildning. En väg till arbete?

 • Störningar i elöverföringen – den statliga tillsynen

 • Förvaltningsutgifter på sakanslag

 • Statens ansvar för elever med funktionshinder

 • Introduktion av nyanlända

 • Statliga insatser för kemikaliekontroll

 • Insatser för att minska risken för fel inom socialförsäkringsadministrationen

 • Tandvårdsstöd för äldre

 • Regeringens och Försäkringskassans insatser mot fusk i socialförsäkringen

 • Begravningsverksamheten

 • Ett säkrat kulturarv – centralmuseerna och deras samlingar

 • Granskning av Arbetsförmedlingens effektivitet

 • Socialstyrelsens hantering av de nationella kvalitetsregistren

 • Finansförvaltningen hos statliga bolag

 • Arbetsmarknadspolitiska ungdomsåtgärder

 • Boende med särskild service – rättssäkerhet för funktionshindrade

 • Försvarsmaktens logistik

Noteringar: Granskning av prospekt

Mot bakgrund av de nya reglerna på prospektområdet publicerar FAR i dagarna ett förslag till revisionsrekommendation 5 – Granskning av prospekt.

Förslaget har tagits fram av FAR:s revisionskommitté och ska ge vägledning avseende de uttalanden och den granskning som blir aktuell för emissionsprojekt enligt lagen om handel med finansiella instrument (LHF) som gäller från den 1 januari 2006.

Den stora skillnaden jämfört med den tidigare gällande RevR 2 – Granskning av prospekt, är att revisorn nu uttalar sig om vissa definierade delar av prospektet och inte om prospektet i sin helhet.

Förslaget har arbetats fram på kort tid för att så tidigt som möjligt ge vägledning till revisorskåren.