Förslaget till tjänstedirektiv kommer att vara en av de enskilt viktigaste EU-frågorna under året. Det är EU-kommissionen, det nuvarande österrikiska ordförandeskapet och delar av Europaparlamentet överens om. Enligt den svenska regeringen har förhandlingarna hittills gått i rätt riktning.

Det var i början av 2004 som EU-kommissionen presenterade ett förslag till direktiv om tjänster på den inre marknaden, det så kallade tjänstedirektivet. Målet är att fastställa en rättslig ram för företagsetablering och tjänstehandel mellan medlemsländerna, så att det blir enklare för tjänsteföretag att etablera sig och att utföra tillfälliga tjänster i andra EU-länder. Några områden där det redan finns omfattande EU-regler är undantagna i direktivförslaget och det gäller bland annat finansiella tjänster. Några punkter som ingår i förslaget:

  • En kontaktpunkt ska underlätta för företagen att etablera verksamhet

  • Tillfälliga tjänster ska utföras enligt ursprungslandets regler

  • Direktivet ska klargöra rätten att ta emot tjänster från företag i andra EU-länder

  • Myndigheterna ska samarbeta för effektiv kontroll

Under det första mötet mellan EU-kommissionen och det österrikiska ordförandeskapet i början av året lovade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso att EU-kommissionen nu, efter två års diskussioner, ska prioritera tjänstedirektivet. Barroso sa också att EU-kommissionen tänker presentera ett nytt förslag i god tid före EU-toppmötet den 23–24 mars. Såväl EU-kommissionen som det österrikiska ordförandeskapet hoppas nu att det ska möjliggöra en överenskommelse före halvårsskiftet.

Österrikes finansminister anser att en förutsättning för att ett nytt förslag ska ha framgång är att det tydligt tar avstånd från löne- och social dumpning. Han anser också att förslaget måste göra det möjligt att undanta hälso- och sjukvårdsområdet samt sociala tjänster. Det är i linje med den svenska regeringens uppfattning. Sverige vill också få garantier om att direktivet inte kommer att påverka existerande nationella monopol.

I mitten av februari kommer Europaparlamentet att rösta om det förslag som redan ligger på bordet. Det ansvariga utskottet i parlamentet har presenterat sitt slutbetänkande och vill bland annat att hälso- och sjukvårdstjänster, audiovisuella tjänster samt spel och skatter ska vara områden som undantas från direktivet.

Frågan om direktivets slutliga innehåll är en het fråga. I samband med Europaparlamentets debatt och omröstning i februari planerar europeiska fackföreningar och frivilligorganisationer att anordna demonstrationer i Strasbourg.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com