Bland annat ställs ökade krav på vidareutbildning

Inom etikkommitténs ansvarsområde faller bland annat uppdatering av FAR:s etikregler. Dessa omfattar dels FAR:s yrkesetiska regler, dels ett antal rekommendationer och uttalanden. Härutöver har kommittén ansvar för ett par av FAR:s övriga uttalanden, nämligen ”Vilka företag ska enligt lag ha godkänd och auktoriserad revisor?” samt ”Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan – Revisionsutskott i svenska aktiebolag”. Samtliga dessa regler återfinns i samlingsvolymen del 2.

Det kan konstateras att övervägandena inför uppdateringen 2006 har varit tämligen omfattande. I huvudsak har detta berott på att den internationella revisorsorganisationen IFAC (International Federation of Accountants) har antagit en uppdaterad etisk kod för revisorer. Vidare har som bekant en ”Svensk kod för bolagsstyrning” tillkommit och en ny aktiebolagslag antagits. Även den under år 2005 av FAR utgivna rekommendationen avseende uppdragsbrev och allmänna villkor för lagstadgad revision i svenska aktiebolag ger effekter på etikreglerna.

För kommitténs del har mycket arbete fått ägnas åt att analysera om och i så fall hur de gällande reglerna bör justeras, kompletteras eller t.o.m. till någon del tas bort för att överensstämma med de nya regelverken. Kommittén har dock glädjande kunnat konstatera att etikreglerna i allt väsentligt alltjämt är aktuella och står sig väl. Förslag till några mer väsentliga ändringar och ett antal smärre sådana har ändock fått läggas fram.

Luciadagen 2005 föredrogs etikkommitténs förslag till ändringar inför FAR:s styrelse, som efter några finjusteringar kunde fastställa dessa.

FAR:s yrkesetiska regler

Vidareutbildning

En väsentlig ändring i de yrkesetiska reglerna är att kravet på vidareutbildning i regel 6 har skärpts. Redan under år 2003 utarbetade IFAC en standard för obligatorisk vidareutbildning av revisorer i hela världen. Alla revisorsorganisationer som är medlemmar i IFAC, t.ex. FAR, förväntas följa den föreslagna standarden fr.o.m. den 1 januari 2006. För svensk del innebär det att vidareutbildning för samtliga medlemmar i FAR numera ska omfatta minst 120 timmar under en treårsperiod istället för som hittills 90 timmar. Vidare ska 60 timmar under en treårsperiod vara verifierbara.

IFAC

Etikkommittén har i sin översättning av IFAC:s kapitel 8, som gjordes redan under år 2002, översatt ordet ”assurance” med ”utlåtande”. Under hand har en del synpunkter framkommit beträffande detta då en sådan översättning skiljer sig från hur begreppet ”assurance” översatts av revisionskommittén i RS Revisionsstandard i Sverige. Då rimligen revisionskommittén bör ha tolkningsföreträde i denna fråga har etikkommittén nu bytt ut begreppet ”utlåtande” mot begreppet ”bestyrkande”, ”utlåtandeuppdrag” mot ”bestyrkandeuppdrag” etc. Detta har gjorts genomgående i de etiska reglerna. Någon materiell ändring vad gäller innebörden av begreppet har inte varit avsedd utan ändringen har gjorts enkom i syfte att harmonisera med terminologin i RS.

IFACS etiska kommitté har under ett antal år arbetat med uppdatering av IFAC:s etiska kod för revisorer. Ändringarna har antagits under år 2005. Etikkommittén har noga följt IFAC:s arbete och beaktat dess förslag till regler i samband med att kommittén utarbetade de nuvarande yrkesetiska reglerna som trädde i kraft den 1 juli 2003. Den nu antagna koden har därför inte föranlett några ändringar i FAR:s yrkesetiska regler. Som nämnts ovan översattes kapitel 8 om oberoende till svenska redan för några år sedan, då det också kom att bli en integrerad del av FAR:s yrkesetiska regler. Kapitel 8 har nu integrerats i IFAC:s nya kod och benämns inte längre kapitel 8 utan avsnitt 290. I samband med detta har en del i huvudsak rent språkliga ändringar gjorts vilket föranlett etikkommittén att göra motsvarande justeringar i den svenska översättningen. Vidare har inledningen i det tidigare kapitel 8 ändrats en del. Bland annat har beskrivningen av den principbaserade modellen för analys av oberoendet tagits bort och i stället flyttats till kodens inledning, avsnitt 100. Denna finns dock inte med i samlingsvolymen. Att just avsnitt 290 finns översatt och har tagits med i samlingsvolymen beror på att detta avsnitt av kommittén bedömts vara av särskilt intresse som vägledning och stöd vid de bedömningar av revisorers opartiskhet och självständighet som ska göras enligt 21 § revisorslagen.

God yrkessed vid hantering av risk för arvodesförlust

Anpassning och redigering av uttalandet ”God yrkessed vid hantering av risk för arvodesförlust” har gjorts mot bakgrund av att FAR under år 2005 har gett ut en rekommendation avseende uppdragsbrev och allmänna villkor för lagstadgad revision i svenska aktiebolag. I de delar, t.ex. rörande förskottsbetalning, fakturering och avsägelse av uppdrag, som behandlas i de allmänna villkoren, görs i uttalandet en hänvisning till dessa. Härutöver har viss redigering och omdisponering av innehållet gjorts.

Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan – Revisionsutskott i svenska aktiebolag

Detta uttalande har genomgått en mer omfattande redigering och komplettering. Det har gjorts framför allt mot bakgrund av Svensk kod för bolagsstyrning. Uttalandet har anpassats till koden och på relevanta ställen lämnas information om vad som följer av denna. Då det från olika håll framkommit önskemål om att revisorn ska kunna kommunicera med en av bolagsstämman, eller efter stämmans riktlinjer, tillsatt valberedning har uttalandet utökats till att omfatta även denna fråga. Frågan är komplicerad eftersom såväl tystnadspliktsaspekter som oberoendeaspekter gör sig gällande. Det ingår för övrigt heller inte i revisionsuppdraget att göra en lämplighetsprövning av styrelseledamöter. I uttalandet anges att det, till skillnad från vad som gäller kommunikationen med revisionsutskottet, är mer tveksamt i vad mån revisorn kan lämna information till valberedningen utan att anses agera i strid med sin tystnadsplikt. Om bolagsstämman, vilket är en förutsättning, ger revisorerna ett närmare preciserat uppdrag att lämna valberedningen viss information om sina övergripande iakttagelser från revisionen, torde revisorerna dock kunna göra detta utan att de anses ha lämnat informationen obehörigen och i strid med tystnadspliktsbestämmelserna. Revisorn ska dock noga överväga de lagliga förutsättningarna för att lämna sådan information. I syfte att bättre återspegla dokumentets innehåll har uttalandet döpts om till Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan – Revisionsutskott och valberedning i svenska aktiebolag.

Avslutningsvis

Etikkommitténs arbete under år 2005 har omfattat många och delvis komplexa frågor. Vi förutser att denna utveckling kommer att pågå ett bra tag till. Bland annat har det nya åttonde bolagsrättsliga direktivet nyligen antagits av ministerrådet och IFAC har påbörjat ett arbete med uppdatering av sina regler om oberoende (avsnitt 290). I Sverige har riksdagen beslutat att anta en ny lag om deklarations ombud. För etikkommittén gäller det att bevaka och om möjligt påverka utvecklingen samt att till ledning för medlemmarna utarbeta förslag till rekommendationer, uttalanden och ändringar i de yrkesetiska reglerna.

Carina Bergman Marcus är ordförande i FAR:s etikkommitté och verksam vid Ernst & Young