Balans nr 2 2006

Aktuell information från FAR

REMISSVAR

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR:s ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR:s hemsida http://www.far.se

Till Energimyndigheten

Dnr 780-05-4553 Förslag till föreskrifter och allmänna råd om redovisning och revision av naturgasverksamhet avseende transmission, distribution, lagrings- samt förgasningsanläggningar

I 2 kap. 1 § bör ordalydelsen vara: ”Årsrapporten baseras i lämpliga delar på årsredovisningen, vilken upprättas i enlighet med årsredovisningslagen”. Härutöver bör det lämnas en definition av begreppet ”årsrapport” så att innebörden klart framgår. Det förefaller rimligt, inte minst mot bakgrund av angivna krav på en årsrapport, att årsrapporten baseras på den information som ingår i en fastställd årsredovisning.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://ww.far.se >

Yttrandet har avgivits av FAR:s referensgrupp för hållbar utveckling

Till Energimyndigheten

Dnr 7510-05-4945 Ändring av Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd om redovisning av nätverksamhet

I § 1 m.fl. paragrafer används begreppet ”Ingångsbalansräkning”. Rätt begrepp är enligt BFN:s vägledning BFNAR 2000:5 ”Öppningsbalansräkning”.

Läs remissvaret i sin helhet på http://www.far.se>

Yttrandet har avgivits av FAR:s referensgrupp för hållbar utveckling

Till Finansdepartementet

Fi2005/6033 Beskattning av europakooperativ

FAR tillstyrker det i promemorian framlagda förslaget till ändringar i inkomstskattelagen.

I promemorian lämnas förslag till hur den nya associationsformen europakooperativ skall behandlas vid inkomstbeskattningen. Med hänsyn till kooperativets karaktär likställs europakooperativ med ekonomiska föreningar. Förslaget innebär att den nya associationsformen fogas in på ett neutralt och likformigt sätt i den svenska skattelagstiftningen.

Yttrandet har avgivits av FAR:s skattekommitté

Till Finansdepartementet

Fi2005/6427 Vissa skattefrågor med anledning av ny redovisningslagstiftning

FAR tillstyrker att de förändringar som föreslås i promemorian genomförs.

Yttrandet har avgivits av FAR:s skattekommitté

Till Finansdepartementet

Fi2005/6264 Skatteregler för vissa kyotoenheter

FAR tillstyrker att de förändringar som föreslås i promemorian genomförs.

Yttrandet har avgivits av FAR:s skattekommitté

Till Justitiedepartementet

Ju2005/10549/L1 Elektronisk ingivning till Bolagsverket

FAR tillstyrker förslagen i promemorian såvitt gäller elektronisk ingivning till Bolagsverket.

FAR avstyrker emellertid förslaget att kravet på att det till en anmälan om registrering av aktiebolag skall fogas en undertecknad revisorsbekräftelse skall ersättas med ett krav på att den som undertecknar anmälan intygar att revisorn har åtagit sig uppdraget.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...