REMISSVAR

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR:s ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR:s hemsida http://www.far.se

Till Energimyndigheten

Dnr 780-05-4553 Förslag till föreskrifter och allmänna råd om redovisning och revision av naturgasverksamhet avseende transmission, distribution, lagrings- samt förgasningsanläggningar

I 2 kap. 1 § bör ordalydelsen vara: ”Årsrapporten baseras i lämpliga delar på årsredovisningen, vilken upprättas i enlighet med årsredovisningslagen”. Härutöver bör det lämnas en definition av begreppet ”årsrapport” så att innebörden klart framgår. Det förefaller rimligt, inte minst mot bakgrund av angivna krav på en årsrapport, att årsrapporten baseras på den information som ingår i en fastställd årsredovisning.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://ww.far.se >

Yttrandet har avgivits av FAR:s referensgrupp för hållbar utveckling

Till Energimyndigheten

Dnr 7510-05-4945 Ändring av Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd om redovisning av nätverksamhet

I § 1 m.fl. paragrafer används begreppet ”Ingångsbalansräkning”. Rätt begrepp är enligt BFN:s vägledning BFNAR 2000:5 ”Öppningsbalansräkning”.

Läs remissvaret i sin helhet på http://www.far.se>

Yttrandet har avgivits av FAR:s referensgrupp för hållbar utveckling

Till Finansdepartementet

Fi2005/6033 Beskattning av europakooperativ

FAR tillstyrker det i promemorian framlagda förslaget till ändringar i inkomstskattelagen.

I promemorian lämnas förslag till hur den nya associationsformen europakooperativ skall behandlas vid inkomstbeskattningen. Med hänsyn till kooperativets karaktär likställs europakooperativ med ekonomiska föreningar. Förslaget innebär att den nya associationsformen fogas in på ett neutralt och likformigt sätt i den svenska skattelagstiftningen.

Yttrandet har avgivits av FAR:s skattekommitté

Till Finansdepartementet

Fi2005/6427 Vissa skattefrågor med anledning av ny redovisningslagstiftning

FAR tillstyrker att de förändringar som föreslås i promemorian genomförs.

Yttrandet har avgivits av FAR:s skattekommitté

Till Finansdepartementet

Fi2005/6264 Skatteregler för vissa kyotoenheter

FAR tillstyrker att de förändringar som föreslås i promemorian genomförs.

Yttrandet har avgivits av FAR:s skattekommitté

Till Justitiedepartementet

Ju2005/10549/L1 Elektronisk ingivning till Bolagsverket

FAR tillstyrker förslagen i promemorian såvitt gäller elektronisk ingivning till Bolagsverket.

FAR avstyrker emellertid förslaget att kravet på att det till en anmälan om registrering av aktiebolag skall fogas en undertecknad revisorsbekräftelse skall ersättas med ett krav på att den som undertecknar anmälan intygar att revisorn har åtagit sig uppdraget.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>