Innehåll

Balans nr 4 2006

Inledning

Den ideella föreningsvärlden håller på att stöpas om. Detta framgick med all önskvärd tydlighet av de artiklar i ämnet som publicerades i förra numret av Balans. Ämnet är dessutom aktuellt på den politiska arenan både i form av en redan presenterad utredning om beskattning i idrottsrörelsen samt en aviserad utredning om bl.a. bokföringsskyldighet i ideella föreningar. I detta nummer avhandlar Michael Asplund den gällande skattskyldigheten för ideella föreningar. Ett komplicerat regelverk som han hjälper till att bena ut.

En intervju med Bo Åsell, ordförande för FAR:s referensgrupp för förenklingsfrågor, handlar om förenklingar i främst mindre företag. Här presenteras även regeringens förslag till förenklade redovisningsregler m.m. (proposition 2005/06:116). Nya gränsvärden m.m. kommer enligt regeringens egna beräkningar att minska andelen aktiebolag som är skyldiga att ha kvalificerad revisor. I den nya aktiebolagslagen finns en ny struktur för bl.a. vinstutdelning som innebär att styrelsen i ett yttrande ska motivera om överföringen är förenlig med den s.k. försiktighetsregeln. Detta innebär att utdelningen måste vara försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet etc. Om detta och revisorns granskning skriver Peter Åkersten och Urban Engerstedt.

Ulf-Johan Olson har i detta nummer av Balans tagit sig an styrlogik och ledarskap i hälso- och sjukvården. Han menar bl.a. att det krävs större insikt i hälso- och sjukvårdens unika karaktär och att styrmiljön behöver paras med ledarskap som kan skapa styr- och ledningssystem anpassade till just denna sektor.