Innehåll

Balans nr 4 2006

Europa-frågor: Jämställt EU skapar tillväxt

Fler kvinnor på höga poster i företag och politiken, ekonomiskt oberoende för både män och kvinnor och satsningar för att arbetsliv och familjeliv ska gå ihop är några av prioriteringarna i EU-kommissionens handlingsplan för jämställdhet, ”Färdplan för jämställdhet mellan män och kvinnor”. Handlingsplanen presenterades i samband med Internationella kvinnodagen och den ska vara vägledande för EU:s arbete på jämställdhetsområdet under åren 2006–2010.

EU-kommissionen föreslår att 50 miljoner euro avsätts till ett europeiskt institut för jämställdhet. Institutets uppdrag blir att se över EU:s regelverk inom området, öka medvetandet om könsskillnaderna, inkludera jämställdhetsperspektivet i allt beslutsfattande och verka för bättre statistik på området.

”Om Europa ska kunna konkurrera i den globala ekonomin måste kontinentens hela potential användas och där är jämlikhet mellan könen och flera i arbete en stor del”, sade Vladimir Spidla, kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter, när han presenterade planen.

Enligt EU-kommissionens senaste jämställdhetsrapport har EU:s kvinnor fortfarande betydligt lägre löner än männen för likvärdigt arbete. Det sitter fortfarande väldigt få kvinnor på ledande chefspositioner och andelen kvinnliga parlamentsledamöter är i flera länder mycket liten. Endast fyra av Europas alla premiärministrar och presidenter är kvinnor.

Statsminister Göran Persson konstaterar samtidigt i en debattartikel att jämställdhetsarbetet inom EU går på tok för långsamt. ”Att se till så att fler kvinnor kan delta i arbetslivet på lika villkor som män är inte bara en fråga om lika rättigheter och möjligheter, det är också en nödvändighet om Europa ska kunna behålla en konkurrenskraftig och framgångsrik position i världsekonomin.”

Sverige har, tillsammans med Finland, Danmark, Frankrike och Tjeckien, tagit initiativet till en jämställdhetspakt inom EU. Pakten ska vara en del av Lissabonstrategin, och bidra till ett snabbare genomförande av gemensamt fattade mål om bland annat barnomsorg, jämställdhet på arbetsplatserna, bekämpande av könsrelaterade löneskillnader, kvinnligt företagande och reformer som gör välfärdssystemen mer jämställda. Jämställdhetspakten diskuterades vid ett toppmöte i slutet av mars. Huruvida den antogs, och därmed leder Europa in i en ny och mer intensiv fas av jämställdhetsarbete, var inte klart när denna tidning gick till press.

EU kan belysa betydelsen av ett jämställt samhälle, men det är framför allt upp till varje enskilt medlemsland att konkret arbeta med dessa viktiga frågor och se till att det inte förblir vackra ord.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com