European Corporate Governance Forum har j början på mars offentliggjort ett uttalande som klargör principen ”följ eller förklara”. Med utgångspunkten att denna princip kan fungera endast om den bakomliggande regleringen tillser att bolagen respekterar skyldigheten att avge skäl för avvikelser från relevant bolagsstyrningskod, anger European Corporate Governance Forum vissa grundläggande riktlinjer för tillämpningen av denna princip i de nationella bolagsstyrningskoderna.

I sin så kallade Action Plan on modernizing Company law and enhancing corporate governance in the European Union har Kommissionen angett det som en prioriterad uppgift att uppmuntra samordning och konvergens mellan nationella bolagsstyrningskoder.

Som ett led i dessa ansträngningar har Kommissionen tillsatt ett särskilt organ – European Corporate Governance Forum som har till uppgift att följa s.k. ”best practices” inom bolagsstyrningsområdet i EU:s medlemsstater. Kommissionen har angivit att Forumet ska träffas två till tre gånger om året och bestå av representanter från medlemsstaterna, Europeiska regleringsmyndigheter (inklusive CESR), emittenter och investerare samt andra marknadsaktörer och akademiker. I Forumet deltar som ledamot bl.a. Rolf Skog.

I sitt uttalande, som offentliggjordes den 6 mars 2006, uttalar European Corporate Governance Forum inledningsvis sitt starka stöd för principen följ eller förklara. Principen går som bekant ut på att de bolag som omfattas av en bolagsstyrningskod antingen ska följa dess bestämmelser eller förklara de avvikelser som bolagen väljer att göra.

Enligt Forumet är det mycket positivt att principen tillåter hänsynstagande till de olika omständigheter som individuella företag befinner sig i. European Corporate Governance Forum anser vidare att principen, rätt använd, utgör en mer effektiv reglering än detaljreglering i lag. Erfarenhet har även visat att principen leder till bättre bolagsstyrning i de länder där den tillämpas.

European Corporate Governance Forum noterar dock att för att principen om följ eller förklara ska fungera krävs följande:

  • En verklig skyldighet att följa eller förklara (beroende på vilket land det gäller kan skyldigheten framgå av bolagsrätten, av myndighetsreglering eller, som i Sverige, av noteringsavtal).

  • En hög nivå av transparens med sammanhängande och precisa förklaringar.

  • En möjlighet för aktieägarna att hålla bolagsstyrelserna ansvariga för sina beslut att följa eller förklara samt för kvalitén på deras förklaringar.

European Corporate Governance Forum påpekar vidare att ansvaret för bolagsstyrningsrapporten, som ska ange inom vilka områden bolagen har följt tillämplig kod och förklaringar i den mån bolaget har avvikit, vilar på bolagets styrelse i samråd med aktieägarna. Forumet anser därför att det organ i medlemsländerna som har till uppgift att tillse att kodens tillämpas (för svenskt vidkommande torde detta gälla Stockholmsbörsen snarare än Kollegiet för svensk bolagsstyrning) ska begränsa sin uppgift till att bekräfta att en bolagsstyrningsrapport har utfärdats samt att reagera mot uppenbara felaktigheter.

Organet bör inte ha synpunkter på styrelsernas omdöme vad gäller avvikelser från koden eller på förklaringarnas kvalitet. Det bör i stället vara upp till bolagets aktieägare och marknaden att bedöma dessa frågor.

På motsvarande sätt ska inte revisorerna vara skyldiga att utvärdera styrelsernas omdömen men kan inom ramen för sin tjänsteutövning bli ombedda att granska vissa fakta som bolagsstyrningsrapporten innehåller.

Forumet framhåller vidare att särskild uppmärksamhet bör riktas mot bolag som kontrolleras av en eller några få större aktieägare. I dessa fall är det lämpligt att oberoende styrelseledamöter får en särskild och identifierad roll vid godkännande av bolagsstyrningsrapporten.

European Corporate Governance Forum uppmuntrar medlemsstaterna att anordna någon form av uppföljning av bolagsstyrningskoderna. Sådan uppföljning kommer att öka förståelsen för hur effektiva bolagsstyrningskoderna är och visa vilka frågor som är svåra, var utvecklingen är tillfredsställande och där så inte är fallet.

I Sverige har Kollegiet för svensk bolagsstyrning bl.a. för avsikt att granska bolagsstyrningsrapporterna för att se vilken tillämpning den svenska bolagsstyrningskoden fått.

Om ett bolag är hemmahörande i en medlemsstat och har sina aktier noterade i en eller flera andra medlemsstater kan det leda till att en eller flera bolagsstyrningskoder är tillämpliga på det bolaget eller att ingen kod alls är tillämplig. European Corporate Governance Forum anser att i sådana fall bör en kod tillämpas, men dubbel tillämpning undvikas.

Forumet kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med Kommissionen med denna problematik. Det kan noteras att enligt Stockholmsbörsens noteringsavtal ska utländska bolag på A- och O-listan tillämpa den kod som gäller bolagets hemland. Finns ingen bolagsstyrningskod i hemlandet ska det utländska bolaget tillämpa den svenska koden.

Avslutningsvis uppmuntrar European Corporate Governance Forum medlemsländer som ännu inte antagit en kod att göra detta. Forumet avser att fortsätta bevaka implementeringen av följ eller förklara-principen i EU-länderna.

Man har vidare för avsikt att ha löpande kontakt med de organ inom medlemsstaterna med uppgift att följa bolagsstyrningskoderna och deras tillämpning, samt att från tid till annan rapportera de framsteg som har gjorts eller utestående frågor.

Carl Svernlöv, advokat, Baker & Mckenzie Advokatbyrå