Innehåll

Balans nr 4 2006

Noteringar: Bolagsstyrning – Nytt uttalande om ”följ eller förklara”

European Corporate Governance Forum har j början på mars offentliggjort ett uttalande som klargör principen ”följ eller förklara”. Med utgångspunkten att denna princip kan fungera endast om den bakomliggande regleringen tillser att bolagen respekterar skyldigheten att avge skäl för avvikelser från relevant bolagsstyrningskod, anger European Corporate Governance Forum vissa grundläggande riktlinjer för tillämpningen av denna princip i de nationella bolagsstyrningskoderna.

I sin så kallade Action Plan on modernizing Company law and enhancing corporate governance in the European Union har Kommissionen angett det som en prioriterad uppgift att uppmuntra samordning och konvergens mellan nationella bolagsstyrningskoder.

Som ett led i dessa ansträngningar har Kommissionen tillsatt ett särskilt organ – European Corporate Governance Forum som har till uppgift att följa s.k. ”best practices” inom bolagsstyrningsområdet i EU:s medlemsstater. Kommissionen har angivit att Forumet ska träffas två till tre gånger om året och bestå av representanter från medlemsstaterna, Europeiska regleringsmyndigheter (inklusive CESR), emittenter och investerare samt andra marknadsaktörer och akademiker. I Forumet deltar som ledamot bl.a. Rolf Skog.

I sitt uttalande, som offentliggjordes den 6 mars 2006, uttalar European Corporate Governance Forum inledningsvis sitt starka stöd för principen följ eller förklara. Principen går som bekant ut på att de bolag som omfattas av en bolagsstyrningskod antingen ska följa dess bestämmelser eller förklara de avvikelser som bolagen väljer att göra.

Enligt Forumet är det mycket positivt att principen tillåter hänsynstagande till de olika omständigheter som individuella företag befinner sig i. European Corporate Governance Forum anser vidare att principen, rätt använd, utgör en mer effektiv reglering än detaljreglering i lag. Erfarenhet har även visat att principen leder till bättre bolagsstyrning i de länder där den tillämpas.

European Corporate Governance Forum noterar dock att för att principen om följ eller förklara ska fungera krävs följande:

 • En verklig skyldighet att följa eller förklara (beroende på vilket land det gäller kan skyldigheten framgå av bolagsrätten, av myndighetsreglering eller, som i Sverige, av noteringsavtal).

 • En hög nivå av transparens med sammanhängande och precisa förklaringar.

 • En möjlighet för aktieägarna att hålla bolagsstyrelserna ansvariga för sina beslut att följa eller förklara samt för kvalitén på deras förklaringar.

European Corporate Governance Forum påpekar vidare att ansvaret för bolagsstyrningsrapporten, som ska ange inom vilka områden bolagen har följt tillämplig kod och förklaringar i den mån bolaget har avvikit, vilar på bolagets styrelse i samråd med aktieägarna. Forumet anser därför att det organ i medlemsländerna som har till uppgift att tillse att kodens tillämpas (för svenskt vidkommande torde detta gälla Stockholmsbörsen snarare än Kollegiet för svensk bolagsstyrning) ska begränsa sin uppgift till att bekräfta att en bolagsstyrningsrapport har utfärdats samt att reagera mot uppenbara felaktigheter.

Organet bör inte ha synpunkter på styrelsernas omdöme vad gäller avvikelser från koden eller på förklaringarnas kvalitet. Det bör i stället vara upp till bolagets aktieägare och marknaden att bedöma dessa frågor.

På motsvarande sätt ska inte revisorerna vara skyldiga att utvärdera styrelsernas omdömen men kan inom ramen för sin tjänsteutövning bli ombedda att granska vissa fakta som bolagsstyrningsrapporten innehåller.

Forumet framhåller vidare att särskild uppmärksamhet bör riktas mot bolag som kontrolleras av en eller några få större aktieägare. I dessa fall är det lämpligt att oberoende styrelseledamöter får en särskild och identifierad roll vid godkännande av bolagsstyrningsrapporten.

European Corporate Governance Forum uppmuntrar medlemsstaterna att anordna någon form av uppföljning av bolagsstyrningskoderna. Sådan uppföljning kommer att öka förståelsen för hur effektiva bolagsstyrningskoderna är och visa vilka frågor som är svåra, var utvecklingen är tillfredsställande och där så inte är fallet.

I Sverige har Kollegiet för svensk bolagsstyrning bl.a. för avsikt att granska bolagsstyrningsrapporterna för att se vilken tillämpning den svenska bolagsstyrningskoden fått.

Om ett bolag är hemmahörande i en medlemsstat och har sina aktier noterade i en eller flera andra medlemsstater kan det leda till att en eller flera bolagsstyrningskoder är tillämpliga på det bolaget eller att ingen kod alls är tillämplig. European Corporate Governance Forum anser att i sådana fall bör en kod tillämpas, men dubbel tillämpning undvikas.

Forumet kommer att fortsätta att arbeta tillsammans med Kommissionen med denna problematik. Det kan noteras att enligt Stockholmsbörsens noteringsavtal ska utländska bolag på A- och O-listan tillämpa den kod som gäller bolagets hemland. Finns ingen bolagsstyrningskod i hemlandet ska det utländska bolaget tillämpa den svenska koden.

Avslutningsvis uppmuntrar European Corporate Governance Forum medlemsländer som ännu inte antagit en kod att göra detta. Forumet avser att fortsätta bevaka implementeringen av följ eller förklara-principen i EU-länderna.

Man har vidare för avsikt att ha löpande kontakt med de organ inom medlemsstaterna med uppgift att följa bolagsstyrningskoderna och deras tillämpning, samt att från tid till annan rapportera de framsteg som har gjorts eller utestående frågor.

Carl Svernlöv, advokat, Baker & Mckenzie Advokatbyrå

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...