Balans nr 4 2006

Förenklingar för mindre företag

”Vi hoppas att medlemmarna ska komma med många förslag”

A-never-ending-story, det är så som FAR:s ledning hoppas att arbetet i referensgruppen för förenklingsfrågor ska uppfattas. Bo Åsell, gruppens ordförande, förklarar att man i första hand siktar på förenklingar för små- och medelstora företag. Ett antal förslag har redan presenterats för FAR:s styrelse, bl.a. att endast de allra största företagen ska behöva redovisa sjukfrånvaro. Han tror inte att regeringens förslag till förenklingar på redovisningens område kommer att innebära någon revolution för företagen.

Vi hoppas att medlemmar ska höra av sig till oss med förenklingsförslag. Att hela branschen ska bli aktiv. Vi har en mejladress som man kan skicka förslagen till, säger Bo Åsell.

Adressen är <forenkling@far.se>.

En idé som en medlem redan föreslagit, och som Bo Åsell hoppas ska ge resultat, är att de lokala kretsarna ska diskutera förenklingar.

– Tänk om vi kan få samma ”brainstorming” i FAR:s kretsar som i SRS:s lokalavdelningar. Vilken genomslagskraft det skulle ge ..., tror Bo Åsell och berättar att det förenklingsförslag som under året givit bästa resultat kommer att belönas på något sätt. Hur har man ännu inte beslutat.

Han förklarar att förenklingsgruppen ska titta på förenklingsmöjligheter inom tre områden: associationsrätt, beskattning och bolagsrätt.

– Vi tittar främst på förslag som kan leda till besparingar för staten och förenklingar för företagen. På så sätt räknar vi med att få bättre gehör för våra idéer hos makthavarna.

FAR:s referensgrupp för förenklingsfrågor skapades förra året. De sex ledamöterna utsågs formellt i början av 2006. I gruppen ingår förutom Bo Åsell, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Helena Adrian från Adrian & Partners, Kerstin Andersson från Andersson Se Ström Revision, Kristina Halvdansson från Lindebergs Grant Thornton, Marcus Näslund som arbetar på Ernst & Young samt Staffan Sundkvist på Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Fyra av dessa är revisorer, en associationsspecialist och en skatteexpert.

Referensgruppen för förenklingsfrågor har till sin hjälp övriga kommittéer och grupper inom FAR-organisationen.

– Vi sänder våra förslag på remiss till dessa. De ser över att förslagen är praktiskt genomförbara.

Målet är, berättar Bo Åsell, att referensgruppen till FAR:s styrelse ska föreslå maximalt 15 förslag till förenklingar två gånger per år. Själv har han som revisor i en hel del mindre företag kommit fram till att företagens främsta klagomål gäller att regelverket är krångligt – rent generellt.

– Det är helheten som ses som betungande. Det är bokslut och skatt och statistik och mycket annat som måste redovisas. Företagen vill förenkla administrationen för att kunna ägna sig åt sin egen verksamhet.

På frågan om revisionspliktens vara eller inte vara för mindre och medelstora företag svarar Bo Åsell att det är väldigt olika från företag till företag hur man vill ha det.

– Många företagare tycker att revisions plikten är bra och så gott som alla är positiva till en revisorsplikt, säger han och för klarar närmare:

– Många förstår egentligen inte vad revisionsplikten innebär, men de behöver och vill ha råd och hjälp av en revisor. Här kom mer kombiuppdragen in och det är ju en het potatis.

Bo Åsell menar att små företag ofta behöver mer hjälp än de har idag och då är det bra att de får denna hjälp av någon professionell, exempelvis en revisor. Han tror med andra ord att särskilt små företag skulle dra nytta av om revisorer i ökad utsträckning får ha kombiuppdrag.

– Standardiseringsarbetet med redovisningsprogram och deklarationer är också viktigt för småföretagen. Det är angeläget att det arbetet fortsätter.

Han förespråkar också ett samarbete mellan FAR och andra organisationer, exempelvis Svenskt Näringsliv, Företagarna etc., för att revisorerna ska kunna vara med och påverka det svenska företagandet i rätt riktning.

– Vi vill ju inte att Sverige ska hamna i en administrativ labyrint!

Bo Åsell tror inte att de förenklings förslag som regeringen nyligen presenterat (se här intill samt sid. 22) kommer att innebära någon revolution, men menar att de företag som inte längre behöver upprätta delårsrapporter nog uppskattar detta. Som förslaget ligger så blir det bara börsnoterade och finansiella företag som behöver göra detta. Inte som idag alla företag med fler än 200 anställda och en balansomslutning över 1 000 basbelopp.

Ett förslag som regeringen inte har med i sitt förslag, men som Bo Åsell gärna hade sett där, gäller slopandet av krav på redovisning av bl.a. könsfördelning inom ledningen samt sjukfrånvaro i företag med fler än 10 anställda och över 24 miljoner i balansomslutning.

Elisabeth Precht

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...