Innehåll

Balans nr 5 2006

Revision: Nya åttonde direktivet i svensk rätt

Nedanstående graf visar (den nuvarande) strukturen för hur det nya åttonde EG-direktivet kommer att införas i svensk rätt.

Åttonde direktivet

Direktivet leder till regelverk i Sverige som grundas på...

...”skall”-bestämmelser (motsvarande) i direktivet (”rättsakten”)...

...eller...

...bestämmelser i direktivet som tillåter och utgörs av senare kommissionsbeslut (implementing measures”/”genomförandeåtgärder”) enlighet med förfarande enligt artikel 48 (kommittologin). (Ett exempel på sådant förfarande är införande av respektive ISA (jfr artikel 26 (1) och (2))).

Procedurer för att skapa regelverk

Svensk nivå

EU-nivå

Statlig utredning (ännu inte tillsatt)

Kommissionen bliträdes av en kommitté enligt punkt 1 i artikel 48, nämligen

Remissförfarande

”Audit Regulatory Committee” (AuRC); AuRC är en kommittologi-kommitté.

Proposition

AuRC ska som ett led i processen bl.a. uttala en åsikt om kommissionens utkast till genomförande åtgärder och sammansatt av representanter för medlemsstaterna (Justitiedepartementet i Sverige).

← ↓  

Riksdagsbeslut senast våren 2008 om ändrad/ny revisorslag, revisionslag, etc.

Av kommissionen tillsatt

Forum

Grupp

Kommissionen har tillsatt ett ”Forum on Auditors Liabilitys”.

Kommissionen har tillsatt en ”European Group of Auditors Oversight Bodies” (EGAOB).

Forumet består av tjugo marknadsexperter från olika professionella miljöer (som exempelvis revisorer, banker, investerare, företag, försäkringsbolag och akademiker) med särskild erfarenhet av och kunskap i ämnet revisorns skadeståndsskyldighet.

EGAOB är en teknisk grupp sammansatt av representanter för tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna (Revisorsnämnden i Sverige).

Forumet har skapats för att samla in marknadsaktörernas syn på att begränsa skadeståndsansvaret för revisorer. Forumets syfte är att överväga marknadsledda lösningar för att lindra riskerna för stämningar. (I Forumet ingår en FEE-representant.)

Gruppen har skapats för att förverkliga direktivets bestämmelser om offentlig tillsyn av revisorer. Vidare ska gruppen kanalisera teknisk expertis för kommittologiförfarandet innefattande godkännande av ISA, kvalitetskontroll, tredje-land-relationer och överstatliga inspektioner (t.ex. PCAOB-relationer).

Forumet kommer att publicera ett frågepapper (”Issues paper”) i slutet av juli 2006 för remissynpunkter fram till den15 september 2006.

Undergrupp til l EGAOB

Studie av revisorns skadeståndsskyldighet
Resultatet av en studie av revisorns skadeståndsskyldighet beställd av Kommissionen och utförd av London Economics kommer att presenteras i en process som kommer att pågå mellan den 30 april och den 30 september 2006.
Studien och frågepapperet kommer att publiceras i slutgiltigt skick den 3 oktober 2006.

Efter överenskommelse med AuRC har EGAOB tillsatt ”EGAOB sub group on ISAs”. Syftet är att skapa en dialog med europeiska organisationer. Den består av 13 representanter för tillsynsmyndigheter, marknadsövervakare, nationella standardsättare, revisorsprofessionen samt upprättare av ekonomisk information. (I denna grupp ingår en representant för FEE och en representant för EFAA.)

Lars-Gunnar Larsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...