På ett möte i London under våren uttalande sig International Federation of Accountants (IFAC) till stöd för att enklare regler utarbetas för mindre företag.

”... IFAC, tillsammans med dess medlemsorganisationer, uppmanar de som utarbetar standarder och de som ser till att dessa efterlevas, att beakta de små och medelstora företagen när regler och lagstiftning utarbetas”.

Organisationen påpekar att ”SME utgör 95,77 % av företag i Europa, över 97 % av alla företag i Sydostasien och Australien samt 99,7 % av alla arbetsgivare i USA”.

Regeringen har utsett Kerstin Hessius, vd för tredje AP-fonden, till ordförande för ett nyinrättat finansmarknadsråd. I uppdraget ingår bl.a. att ”identifiera utvecklingstendenser och kritiska faktorer som har betydelse för den finansiella sektorns funktion och utveckling”. Rådet ska löpande vägleda regeringen, särskilt kring långsiktiga strategiska frågor.

Jessika Eckert har anställts på Revisorsnämnden från 1 maj 2006 som handläggare av tillsynsärenden. Hon har flerårig erfarenhet av affärsjuridiskt arbete med bl.a. rådgivning, avtalsskrivning och tvistelösningar i och utanför domstol. De senaste åren har hon varit verksam på Advokatfirman Delphi & Co KB som advokat. Dessförinnan har hon bl.a. arbetat på Ernst & Young AB, Law.