Innehåll

Balans nr 6–7 2006

Noteringar: Nytt EU-direktiv om handel med finansiella instrument

1 november 2007 väntar dramatiska förändringar för europeiska banker och finansföretag. Då införs det nya EU-direktivet om handel med finansiella instrument – MiFID. Tillstånd i ett land kommer att ge banker och finansföretag möjlighet att agera i alla EU-länder. Men cheferna i de berörda företagen har dålig uppfattning om vilka konsekvenser av MiFID blir för den egna verksamheten. Det visar en ny undersökning från KPMG.

I de 199 tillfrågade bankerna och finansföretagen har 29 procent utsett en projektledare för införandet av MiFID och 17 procent avsatt medel i sin budget. Samtidigt anser 60 procent att MiFID ger större valmöjligheter när det gäller handeln med finansiella instrument och placeringsprodukter och 47 procent tror på ökad priskonkurrens. Undersökningens företag menar att investmentbanker samt fondbolag och andra förvaltare av värdepapper kommer att bli de stora vinnarna på MiFID.

EU-kommissionen presenterade sitt direktiv i början av februari i år. 1 januari nästa år ska reglerna vara utfärdade i medlemsstaterna och träda i kraft senast den 1 november 2007.