Innehåll

Balans nr 8–9 2006

Stämma beslutade om namn och styrelse

Den 21 augusti tog en stämma i gamla FAR, där även medlemmar i Svenska Revisorsamfundet SRS hade yttrande- och rösträtt, beslut om den nya organisationens namn och styrelse.

FAR:s ordförande Lars Träff hälsade de cirka 90 närvarande välkomna och lämnade ordet till valberedningens ordförande Caj Nackstad. Han har tillsammans med Leif Edling (från SRS) lett arbetet med att forma en ny styrelse. Valberedningen har bestått av medlemmar från både FAR och SRS.

Caj Nackstad inledde med att berätta om valberedningens arbete.

– Vi har utnyttjat möjligheten till en styrelse med 15 personer, vilket stadgarna ger oss utrymme för.

– På sikt hoppas vi dock trimma styrelsen ner till 10–12 personer.

Caj Nackstad berättade också att valberedningen haft som mål att den nya styrelsen ska kunna väljas på nytt vid den ordinarie stämman den 24 november.

Därefter presenterade han valberedningens förslag till styrelse (se faktaruta). Stämman röstade enhälligt ja till förslaget.

Lars Träff riktade därefter ett personligt tack till SRS avgående ordförande Per-Olof Andersson för ett givande samarbete under det år de arbetat med samgåendefrågan.

Nästa fråga på dagordningen var namnfrågan. FAR:s generalsekreterare Dan Brännström liknade samgåendeprocessen vid en resa.

– När vi inledde diskussionerna om samgående så var namnfrågan tidigt uppe på agendan. För att få hjälp i processen utlyste vi även en namntävling.

Som Balans tidigare berättat kom det in över 200 förslag på namn.

– Tillsammans med konsulter har vi tittat på förslagen, men det var svårt att komma ifrån att FAR och SRS är väl inarbetade namn. Ett helt nytt namn skulle kosta mycket pengar att arbeta in.

Processen slutade med tre förslag som sändes ut till medlemmarna i början av juli: FAR, Revisorsamfundet och FAR SRS. FAR:s presidium och SRS styrelse rekommenderade namnet FAR SRS. Nu hade stämman att ta ställning till dessa tre förslag.

Lars Träff påpekade att det formella beslutet om namn kräver två stämmobeslut.

– Men vi måste komma igång med det praktiska och t.ex. trycka upp visitkort och brevpapper m.m. redan före 1 september.

Samtidigt påpekade han det viktiga i att inte skynda igenom beslutet.

Därefter lämnades ordet fritt. En medlem förespråkade Revisorsamfundet och någon hade ett nytt förslag, Revisorsamfundet FAR.

Genom handuppräckning beslutade stämman om namnet FAR SRS.

Dan Brännström presenterade sedan den nya logotypen.

– Där symboliserar det svarta det trygga och traditionellt strikta och det gröna det moderna och framåtriktade som vår bransch också vill stå för.

Han berättade också att den delade cirkeln i mitten ska visa kopplingen till samhället och näringslivet.

Lars Träff tackade avslutningsvis medlemmarna för visat intresse.

På nästa uppslag finner du en presentation av FAR SRS nya kansli. [Se tryckt utgåva, sid. 18 och 19.]

Styrelse FAR SRS fr.o.m. 1 september 2006

Ordförande:

Lars Träff, Ernst & Young i Stockholm

Vice ordförande:

Peter Clemedtson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm

Maria Östman, Revidacta Revision i Härnösand

Ledamöter:

Tommy Bergendahl, BDO Nordic i Stockholm

Peter Bodin, Lindebergs Grant Thornton i Stockholm

Anders Bäckström, KPMG i Stockholm

Christer Cederblad, Cederblads Revisionsbyrå i Kristianstad

Anna-Clara af Ekenstam, PricewaterhouseCoopers i Stockholm

Svante Forsberg, Deloitte i Stockholm

Rune Jansson, Ernst & Young i Malmö

Maria Landén, Ernst & Young i Stockholm

Mats Olsson, Adrian & Partners i Göteborg

George Pettersson, KPMG i Stockholm

Thomas Siesing, SET i Göteborg

Christina Westerberg, Gävle Dala Revision i Hofors

FAR SRS – nytt kansli från 1 september

Dan Brännström, generalsekreterare

Bengt Skough är SME-ansvarig

Karin Engblom Fredrikson, styrelsens sekreterare

Janet Temple är assistent till generalsekreteraren

Monika Kleist är personalchef

Camilla Ågerstam arbetar som receptionist

Claes Wester är administrativ chef och ansvarig för ekonomin

Lill Ahlberg, ekonomiassistent

Annica Lantz, ekonomiassistent

Nina Ljungmark Berglund är informationschef

Tore Liljeström ansvarar för hemsidan

Urban Engerstedt är chefsjurist

Maria Bengtson är föreningsjurist med speciellt ansvar för XBRL och skattesektionen

Lennart Iredahl är chef för revisionsavdelningen och ansvarig för kvalitetskontroll

Lars-Gunnar Larsson arbetar som teknisk sekreterare

Brith Fernow är assistent på revisionsavdelningen

Pia Jernberg är projektledare och ansvarig för bl.a. försäkringsfrågor

Karin Pellegrini svarar för lokalföreningarna men arbetar även med medlemsregistret

Elisabet Dahlqvist arbetar med medlemsförsäkringar samt med medlemsregistret

Ann-Margret Johansson är IT-ansvarig

Lasse Janzén arbetar med IT och ansvarar för vaktmästeriet

Joakim Melin är vaktmästare