Balans nr 8–9 2006

Vilken är valets viktigaste näringslivsfråga?

Vänsterpartiet

Vi har flera frågor som vi vill prioritera. Vi vill ta bort sjuklöneperioden eftersom den selekterar arbetsmarknaden så att människor med hälsoproblem får svårare att få jobb. Vänsterpartiet har fått igenom att sjuklöneperioden för småföretagare ska ses över och vill slopa de mindre företagens skyldighet att betala sjuklön för sina anställda de första 14 dagarna. Vi vill även ta bort karensdagen i sjukförsäkringen.

– Kira Berg, näringspolitisk sekreterare och Otto Rehbinder, politisk sekreterare

Socialdemokraterna

Att skapa fler arbetstillfällen. Fler och växande företag är centralt för en hållbar ekonomisk tillväxt och en ökad sysselsättning. Sverige har ett starkt företagsklimat. Men vi vill att det ska bli ännu bittre. Vi genomför nu breda Insatser för att göra det ännu lättare att bli företagare, vara företagare och växa som företagare; Arvs- och gåvoskatten har avskaffats för att underlätta generationsskiften, skatten för fåmansbolagen sänks med en miljard kronor, etc. För att förbättra tryggheten för företagare kommer vi att se över villkoren i försäkringssystemen. En utredare är tillsatt som kommer att lämna förslag till hur regelverket kan bli tydligare och bättre. Vi vill också underlätta generationsväxlingen, utbildning i skolan i frågor kring entreprenörskap, öka företagandet hos kvinnor och personer med utländsk härkomst, främja kooperativt företagande. Från den 1 januari 2006 förändrades skattereglerna för fåmansbolag, de så kallade 3:12-reglerna.

– Socialdemokratiska partikansliet

Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet anser att den viktigaste näringslivsfrågan är att se den enorma utvecklingspotential som finns t företagande inom miljö- och hållbar utveckling. Tillväxten för Sveriges miljöföretag är mycket god, världsmarknaden växer så att det knakar. Vi vet att den omställning som både Sverige och världen behöver kommer att kräva mycket ny teknik, nya företag och många nya arbetstillfällen. Genom att vi tidigt ställt höga miljökrav i Sverige och utvecklat en hemmamarknad för miljöteknik och till exempel biobränslen så har vi nu produkter och tjänster att exportera. Sverige har en mycket god chans att vara ledande inom detta område. Vi måste göra allt vi kan för att det ska bli så.

– Fredrik Lann, politisk sekreterare

Kristdemokraterna

Den viktigaste frågan för oss är att sänka skatterna på arbete, anställningar och företagande så att fler kommer i arbete och fler startar företag. Sverige behöver en politik som underlättar anställningar och stimulerar till eget arbete snarare än att försvåra för den som vill expandera och ger mer i plånboken till människor som inte arbetar.

– Stefan Svanström, chefsekonom hos Kristdemokraterna

Folkpartiet

Den viktigaste frågan är hur vi ska kunna behålla företag och jobb i Sverige när den globala konkurrensen fortsätter att skärpas. Sverige kan konkurrera med kvalitet, en välutbildad arbetskraft och avancerade produkter. Men om vi ska klara av det måste den svenska skolan bli mycket bättre än den är idag. Staten måste också satsa mer resurser på forskning än idag. Dessutom måste förutsättningarna för att ge små företag möjlighet att växa och utvecklas förbättras. Vi vill reformera fåmansbolagsskatten, ta bort förmögenhetsskatten och sänka kostnaderna för företagens administration med 25 procent före år 2010.

– Ann Grönlund Krantz, riksdagsledamot och talesman för företagarfrågor

Moderaterna

Den viktigaste näringslivsfrågan handlar om att göra så att fler vill starta företag och så att företagen vill anställa fler. Detta kräver i sin tur en lång rad åtgärder, som är svåra att rangordna – bättre skatteregler, regelförenkling, bättre kapital- och kompetensförsörjning. Ska man välja en viktig symbolfråga är det kanske avskaffat sjuklöneansvar.

– Bo Genfors, handläggare Moderata riksdagskansliet

Centerpartiet

Vi vill underlätta för ett ökat företagande och skapa ett bättre företagsklimat.

Arbetsgivarens sjuklöneansvar ser vi som en nackdel för såväl arbetsgivare som löntagare, där risken är stor att den med en sjukdomshistoria eller handikapp stängs ute från arbetsmarknaden. En reform av 3:12-reglerna för beskattning av fåmansbolag anser vi är nödvändig, då dagens regler diskriminerar det egna ägandet. En slopad förmögenhetsskatt ser vi som ett viktigt steg i att skapa förutsättningar för investeringar i Sverige och motverka flykten av kapital utomlands. Småföretagare drabbas idag av att större företag väntar allt längre med att betala fakturor. En förlängd momsinbetalningsperiod skulle vara en stor lättnad för många småföretagare.

– Hannes Carl Borg, politisk sekreterare