Balans nr 8–9 2006

Allmänna villkor för fristående rådgivning

Ny rekommendation från FAR

FAR:s styrelse beslutade vid sitt styrelsemöte i juni om en rekommendation avseende uppdragsbrev (två varianter) och allmänna villkor för fristående rådgivning. Syftet med rekommendationen är att skapa ”ökad tydlighet när det gäller innehållet i rådgivningstjänsterna” samt att klargöra parternas respektive rättigheter och skyldigheter skriver Dan Brännström och Urban Engerstedt

FAR har utarbetat en rekommendation avseende uppdragsbrev (två varianter) och allmänna villkor för fristående rådgivning. Förslaget utgör en fortsättning på det arbete som under 2005 resulterade i en rekommendation avseende uppdragsbrev och allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag. På samma sätt som i fråga om revisionsvillkoren är det FAR:s förhoppning att uppdragsbreven och de allmänna villkoren för fristående rådgivning ska kunna tjäna som stöd för revisionsbyråerna men också för uppdragsgivarna när parterna ingår uppdragsavtal om fristående rådgivning. Handlingarna medför en ökad tydlighet när det gäller innehållet i rådgivningstjänsterna samt klargöranden avseende parternas respektive rättigheter och skyldigheter i uppdragsrelationen.

Anvisningar och kommentarer

Uppdragsbrev

Det ligger i både uppdragsgivarnas och revisionsbyråernas intresse att det skrivs ett uppdragsbrev för att undvika missförstånd om uppdraget. Uppdragsbrevet – och de därtill hörande allmänna villkoren – dokumenterar och bekräftar att revisionsbyrån åtar sig uppdraget. Men också rådgivningsuppdragets syfte och omfattning samt de särskilda villkor i övrigt som ska gälla för uppdraget klargörs och accepteras härigenom.

Uppdragsbrevet hänvisar till de allmänna villkoren, vilka utgör en integrerad del av uppdragsavtalet. Avsikten är att de allmänna villkoren ska tillämpas i varje fristående rådgivningsuppdrag som en revisionsbyrå åtar sig att utföra. På så sätt blir de allmänna villkoren en del av den goda yrkessed, som varje företag inom revisionsbyråbranschen har att följa.

De allmänna villkoren innehåller dock avsnitt, eller delar av avsnitt, som sannolikt inte låter sig tillämpas undantagslöst i alla rådgivningsuppdrag. Det bör därför stå en revisionsbyrå fritt att efter diskussion eller förhandling med uppdragsgivaren i ett enskilt fall ändra eller bortse från någon punkt i villkoren. De allmänna villkoren gäller för ”normaluppdrag” och andra villkor kan därför lämnas vid t.ex. större konsultinsatser i samband med företagsförvärv och liknande. För dessa fall anges det i uppdragsbrevet att de allmänna villkoren gäller med ”följande tillägg, avvikelser eller förändringar”.

Uppdragsbrev vid fristående rådgivning förekommer i två olika former, dels en variant avsedd för helt fristående rådgivningsuppdrag, dels en variant för s.k. kombiuppdrag, dvs. uppdrag där revisionsbyrån innehar både revisionsuppdrag (lagstadgad revision) och rådgivningsuppdrag, de senare i praktiken ofta redovisnings- och skatterådgivningsuppdrag.

I den första formen – uppdragsbrev vid fristående rådgivning – är uppdragsbrevet enkelt och schematiskt och är avsett att fungera närmast som ett slags följebrev till de allmänna villkoren. Rådgivningsuppdragets karaktär och omfattning bör dock alltid anges i uppdragsbrevet. Uppdragsbeskrivningen bör vara så klar att man förstår var gränsen för uppdraget går. Det kan ofta vara lämpligt att också klart ange vad som inte ingår i uppdraget så att det s.k. förväntningsgapet helst helt elimineras. Vidare bör det finnas med särskilda punkter för uppdragsbemanning, tidplan och arvode.

I den andra formen – uppdragsbrev vid s.k. kombiuppdrag – är uppdragsbrevet betydligt mer utförligt. Det rör sig i dessa situationer om fler uppdrag än ett, dvs. alltid ett revisionsuppdrag samt minst ett eller flera olika rådgivningsuppdrag. Som exempel på uppdrag som kan förekomma vid sidan av revision nämns olika former av redovisningstjänster och skatterådgivning. Men också andra typer av rådgivningstjänster kan naturligtvis förekomma. Bland eventuell övrig rådgivning som också bör tas med i det uppdragsbrev som upprättas i samband med uppdragsavtalets ingående kan nämnas s.k. vardagsrådgivning, dvs. rådgivning av löpande och enklare beskaffenhet som ofta sker på telefon och inte behöver föranleda något särskilt uppdragsavtal eller uppdragsbrev.

Vid kombiuppdrag som innefattar, förutom lagstadgad revision, redovisningsrådgivning måste bestämmelserna om revisorers och revisionsbyråers opartiskhet och självständighet noga iakttas. Kombiuppdrag av detta slag kan därför inte förekomma i s.k. enmansbyråer. Detta förhållande kommer till uttryck i uppdragsbrevet genom att detta alltid måste skrivas under av två personer från revisionsbyrån, varav den ena personen ansvarar för revisionsuppdraget och den andra för redovisningsuppdraget.

Allmänna villkor för fristående rådgivning

Följande kommentarer kan lämnas till några av punkterna i villkoren.

1. Allmänt

I denna punkt anges att villkoren gäller s.k. fristående rådgivning. Med ”fristående rådgivning” förstås andra uppdrag än sådana där FAR:s allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag gäller.

10. Sekretess, nyttjanderätt och immateriella rättigheter

I punkt 10.2 anges att uppdragsgivaren inte har rätt att till tredje man eller ”i den egna organisationen” sprida eller använda material som tillhandahålls av revisionsbyrån i samband med uppdragets fullgörande såsom resultat i form av exempelvis rapporter.

Skrivningen är inte avsedd att förhindra uppdragsgivaren från att använda sig av t.ex. löpande rapporter (t.ex. balans- och resultaträkningar vid löpande redovisningstjänster) när man diskuterar med banken, informerar inom företaget om resultat och ställning m.m. I vissa fall bör det också kunna vara möjligt för parterna att i uppdragsbrevet avtala om en annan användning av materialet än vad som följer av de allmänna villkoren.

13. Ansvar

FAR:s allmänna villkor för fristående rådgivning (version 2006.1)

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende fristående rådgivning som Revisionsbyrån åtar sig att utföra för Uppdragsgivaren i enlighet med ett särskilt Uppdragsbrev. Nedanstående villkor och Uppdragsbrev, med bilagor eller skriftliga tillägg eller referenser, utgör tillsammans Uppdragsavtalet mellan Revisionsbyrån och Uppdragsgivaren.

Revisionsbyrån kan träffa ramavtal med Uppdragsgivaren varav framgår att alla framtida Uppdrag avseende fristående rådgivning skall omfattas av dessa allmänna villkor. Vid eventuell konflikt mellan å ena sidan dessa allmänna villkor och annan dokumentation som utgör en del av Uppdragsavtalet och å andra sidan Uppdragsbrevet, skall Uppdragsbrevet ha företräde.

Dessa allmänna villkor är inte tillämpliga på sådana uppdrag där ”FAR:s allmänna villkor för lagstadgad revision i svenska aktiebolag” är tillämpliga.

2. Uppdragets omfattning och utförande

2.1 Uppdragsbrev

Uppdragets närmare omfattning och inriktning regleras i Uppdragsbrev, som skall bekräftas skriftligen av Uppdragsgivaren.

2.2 Behovsbekräftelse

Uppdragsgivaren ansvarar för att Uppdragets omfattning och inriktning enligt Uppdragsavtalet bedömts tillgodose Uppdragsgivarens behov på ett rimligt sätt.

2.3 Ändring och tillägg

Ändringar eller tillägg till befintligt Uppdragsavtal är giltiga endast om de bekräftats skriftligen av båda Parter.

3. Parternas åtaganden

Revisionsbyrån skall utföra Uppdraget med sådan skicklighet och omsorg som följer av god yrkessed i revisionsbyråbranschen.

Uppdragsgivaren ansvarar för att beslut fattas på underlag av tillräcklig omfattning och kvalitet samt att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar och bestämmelser

Uppdragsgivaren skall på begäran av Revisionsbyrån utan dröjsmål tillhandahålla sådan komplett och korrekt information som behövs för Uppdragets genomförande. Om Uppdragsgivaren eller tredje man som Uppdragsgivaren anvisat dröjer med att tillhandahålla information och material eller inte vidtar åtgärder som krävs för Uppdragets utförande, kan detta orsaka förseningar och merkostnader Revisionsbyrån ansvarar inte för sådana förseningar och merkostnader, vare sig det rör sig om ökade arvodeskostnader eller andra kostnader

Om inte Uppdragsgivaren och Revisionsbyrån särskilt kommit överens om något annat i Uppdragsavtalet, baseras Uppdraget på den information och det material som Uppdragsgivaren tillhandahåller. När Uppdraget genomförs, utgår Revisionsbyrån från att informationen och materialet är korrekt och fullständigt, vilket innebär att Revisionsbyrån inte självständigt verifierar den information och det material som lämnats Revisionsbyrån ansvarar inte för slutsatser eller rekommendationer baserade på felaktig eller bristfällig information från Uppdragsgivaren eller av tredje man som Uppdragsgivaren anvisat. Om det finns uppenbara skäl för Revisionsbyrån att anta att den information som man fått är felaktig eller bristfällig, skall Uppdragsgivaren skyndsamt informeras om detta Under Uppdragets utförande skall Uppdragsgivaren se till att Revisionsbyrån utan dröjsmål får löpande information om eventuella förändringar i förutsättningarna för Uppdraget

För att Revisionsbyrån skall kunna genomföra Uppdraget inom de uppsatta tidsramarna eller i övrigt inom rimlig tid och med bibehållen kvalitet, skall Uppdragsgivaren säkerställa att Uppdragsgivarens personal finns tillgänglig för att ge Revisionsbyrån den assistans som Revisionsbyrån rimligen kan begära

Revisionsbyrån åtar sig att efter skriftliga anvisningar från Uppdragsgivaren följa de säkerhetsföreskrifter som gäller för användningen av Uppdragsgivarens datautrustning eller tillgången till datanätverk

4. Behandling av personuppgifter

Uppdragsgivaren svarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning Revisionsbyrån skall följa Uppdragsgivarens skriftliga instruktioner för behandling av personuppgifter och beakta bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998 204) när sådana uppgifter behandlas.

5. Avrapportering och ansvarsbegränsningar

Om uppdraget innefattar leverans av dokument skall följande gälla. Revisionsbyrån fullgör sitt Uppdrag genom att leverera slutdokument (lagrade såväl fysiskt på papper som i elektronisk form) till Uppdragsgivaren Dokumenten kan omfatta råd och rekommendationer i rapporter, mötesanteckningar, korrespondens, utlåtanden i olika avseenden samt handlingar upprättade på Uppdragsgivarens begäran, såsom förslag till bokslut och årsredovisning.

Under Uppdragets utförande och på begäran av Uppdragsgivaren kan Revisionsbyrån komma att muntligen (vid telefonsamtal eller vid möten) och mer informellt lämna svar på direkta frågor eller i övrigt lämna kommentarer Eftersom detta kan innebära ett snabbt svar på eller en snabb kommentar om ett komplicerat problem där Revisionsbyrån inte har tillgång till fullständig och korrekt information, blir Revisionsbyrån inte ansvarig förrän svaret eller kommentaren bekräftats skriftligen.

Utkast till dokument som Revisionsbyrån tillhandahåller Uppdragsgivaren under hand utgör inte Revisionsbyråns slutliga ställningstagande, och Uppdragsgivaren kan därför aldrig förlita sig på eller agera eller avstå från att agera med stod av sådana utkast.

6. Revisionsbyråns bemanning

6.1 Egen personal

Revisionsbyrån åtar sig att bemanna Uppdraget med personal på ett sådant sätt att åtagandet enligt punkt 3 uppfylls Om Parterna i Uppdragsbrevet eller något annat dokument i Uppdragsavtalet har kommit överens om vilka medarbetare (såväl anställda som partner) som skall ingå i Uppdragsteamet – utan någon särskild begränsning av rätten att byta ut personal – får Revisionsbyrån byta ut medarbetare om detta inte negativt påverkar Revisionsbyråns åtagande enligt punkt 3 eller ökar kostnaderna för Uppdragsgivaren eller medför att eventuell tidplan i något väsentligt hänseende rubbas

6.2 Underkonsulter

Om Uppdragsbrevet inte särskilt reglerar Revisionsbyråns rätt och möjlighet att anlita underkonsulter, kan Revisionsbyrån, om man bedömer det nödvändigt, anlita underkonsulter förutsatt att dessa uppfyller Revisionsbyråns åtagande enligt punkt 3 Revisionsbyrån svarar för underkonsultens arbete och har rätt till ersättning för arbete utfört av underkonsulten som ingår i Uppdraget. Revisionsbyrån åtar sig också att ansvara för att underkonsulten följer de riktlinjer och åtaganden i övrigt som gäller för Revisionsbyrån gentemot Uppdragsgivaren.

7. Rekrytering

Parterna förbinder sig att under Uppdraget och sex (6) månader efter det att det upphört inte – vare sig direkt eller indirekt genom någon annan – anställa, försöka anställa eller på något annat sätt binda upp någon personal hos respektive Part som varit involverad i Uppdraget

8. Arvode, utlägg m.m.

8.1 Allmänt

Om inte något annat särskilt avtalats i Uppdragsbrevet skall nedanstående gälla för arvode, utlägg och kostnader, tillkommande skatter och avgifter m.m.

8.2 Beräkning av arvode

Arvodet för Uppdraget kommer att debiteras enligt de beräkningsgrunder som anges i Uppdragsbrevet. Om sådana beräkningsgrunder saknas kommer Revisionsbyrån att debitera skäligt arvode och då beakta tidsåtgång, komplexitet i Uppdraget, behovet av specialistkunskap, forskning och know-how som utvecklats av Revisionsbyrån, användning av teknik och strukturkapital samt om Uppdraget varit så brådskande att arbetet behövt utföras efter ordinarie arbetstid, på helger och under semesterperioder.

Revisionsbyrån skall underrätta Uppdragsgivaren skriftligen så snart det är uppenbart att det beräknade arvodet kommer att överskridas. Uppdragsgivaren har att senast inom tio (10) arbetsdagar efter underrättelsen meddela Revisionsbyrån om man har några invändningar.

8.3 Prisjustering, utlägg ock skatter

Om inte något annat särskilt avtalats i Uppdragsbrevet har Revisionsbyrån rätt att för löpande Uppdrag göra sådana prisjusteringar som kan hänföras till allmänna prisjusteringar inom Revisionsbyrån.

Utöver arvode har Revisionsbyrån rätt till ersättning för utlägg och kostnader i samband med Uppdraget såsom ansöknings- och registreringsavgifter, utlägg för resor, kost och logi. Därutöver kan Revisionsbyrån debitera för sekreterartjänster, fotokopiering, utskrifter, fax, bud, porto etc.

Uppdragsgivaren skall betala Revisionsbyrån den mervärdesskatt eller annan skatt, som utgår i anledning av Uppdraget.

9. Fakturering och betalningsvillkor

Om inte något annat särskilt avtalats i Uppdragsbrevet skall nedanstående gälla Revisionsbyrån fakturerar Uppdragsgivaren löpande baserat på det arbete som utförts och de utlägg som gjorts Revisionsbyrån kan alternativt fakturera Uppdragsgivaren à conto baserat på uppskattat arvode för Uppdraget. Uppdragsgivaren skall betala senast tjugo (20) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Om Uppdragsgivaren inte betalar en fordran i rätt tid har Revisionsbyrån rätt att omedelbart avbryta Uppdraget till dess den utestående fordran är till fullo betald, och Revisionsbyrån är då fri från ansvar för en försening eller någon annan skada som kan bli följden av avbrottet. Revisionsbyrån har rätt att säga upp Uppdragsavtalet enligt punkt 12 om Uppdragsgivaren efter mer än trettio (30) dagar efter förfallodagen ännu inte betalat. Motsvarande gäller om Uppdragsgivaren inte i tid betalar för något annat uppdrag som Revisionsbyrån utfört.

10. Sekretess, nyttjanderätt och immateriella rättigheter

10.1 Parternas sekretessåtagande

Respektive Part förbinder sig att inte röja konfidentiell information om Uppdraget för utomstående, inte heller information om den andra Partens verksamhet och angelägenheter utan den andra Partens skriftliga samtycke, om detta inte är nödvändigt för Uppdragets utförande. Revisionsbyrån svarar för att en eventuell underkonsult är bunden av detta sekretessåtagande.

Med konfidentiell information avses varje råd och upplysning, i muntlig eller skriftlig form, av teknisk, ekonomisk eller kommersiell art som utväxlats mellan Parterna under Uppdraget eller som någon av Parterna på något annat sätt får kännedom om med anledning av Uppdraget, med undantag för sådana råd och upplysningar som

 • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på något annat sätt än genom brott mot sekretessåtagande ovan, eller

 • en Part tagit emot från tredje man som inte är bunden av sekretessåtagandet ovan, eller

 • en Part måste lämna enligt lag eller till följd av yrkesmässig skyldighet eller för att rätta sig efter en myndighets beslut

Dessutom har Parterna rätt att yppa konfidentiell information

 • till sina försäkringsbolag eller juridiska rådgivare, eller

 • i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att Parterna skall kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen.

10.2 Nyttjanderätt till resultat

Uppdragsgivaren har inte rätt att till tredje man eller i den egna organisationen sprida eller använda material som tillhandahålls av Revisionsbyrån i samband med Uppdragets utförande såsom resultat i form av exempelvis rapporter som tas fram under Uppdragets utförande (”Resultatet”), i vidare mån än vad som följer av Uppdraget, om inte någon särskild överenskommelse träffas om detta i Uppdragsbrevet. Revisionsbyrån får utan begränsning återanvända eller nyttja Resultatet av Uppdraget i andra Uppdrag förutsatt att man inte genom detta handlar i strid med punkt 10.1.

10.3 Immateriella rättigheter

Revisionsbyrån behåller äganderätten till alla immateriella rättigheter, såväl ägda eller utvecklade före Uppdraget som utvecklade under Uppdraget. Uppdragsgivaren får dock använda sig av immateriella rättigheter ägda eller utvecklade av Revisionsbyrån för att kunna tillgodogöra sig Resultatet av Uppdraget, förutsatt att det inte sker i vidare mån än vad som följer av punkt 10.2.

Om Uppdraget omfattar eller berör immateriella rättigheter som ägs eller har utvecklats av Uppdragsgivaren och som under Uppdragets gång modifieras eller utvecklas genom insatser från Revisionsbyrån, behåller Uppdragsgivaren den fulla äganderätten till dessa rättigheter. Revisionsbyrån får dock – om inte något annat avtalas i Uppdragsbrevet – återanvända eller nyttja den kunskap och know-how som man genom sina insatser tillfört Uppdragsgivaren, förutsatt att man inte genom detta handlar i strid med punkt 10.1.

Ingendera Parten får använda den andra Partens varumärken, logotyp eller andra kännetecken utan uttryckligt och skriftligt samtycke.

11. Intressekonflikter

Parterna åtar sig att innan Uppdragsavtalet träffas vidta rimliga åtgärder för att undersöka att inte Uppdraget ger upphov till en intressekonflikt som kan äventyra Uppdragets fullgörande. Vardera Parten åtar sig att informera den andra Parten om dels sådana principiella intressekonflikter som måste beaktas när Uppdragsavtalet träffas, dels sådana specifika intressekonflikter som eventuellt aktualiseras under Uppdraget. Revisionsbyrån måste då beakta eventuella tvingande regler och andra standarder inom revisionsbranschen, såsom FAR:s yrkesetiska regler. Parterna är överens om att det inte är möjligt att upptäcka och förutse alla de intressekonflikter som eventuellt finns när Uppdragsavtalet träffas eller som, enligt någondera Partens uppfattning, uppstår därefter. Uppdragsgivaren är medveten om att Revisionsbyrån är bunden av sekretess rörande uppdrag för andra klienter och att bakgrunden till en intressekonflikt därför ibland inte kan yppas. Då någondera Parten (eller båda) anser att det finns en intressekonflikt, skall dock Parterna efter bästa förmåga försöka finna formerna för att lösa frågan för att Uppdraget skall kunna fullföljas.

12. Giltighetstid och uppsägning

12.1 Uppdragsavtalets giltighetstid

Uppdragsavtalet börjar gälla från den dag som anges i Uppdragsbrevet eller från den dag Uppdraget påbörjas om något startdatum inte anges i Uppdragsbrevet. Uppdragsavtalet gäller fram till dess uppdraget avslutats.

12.2 Uppsägning – avtalsbrott

En Part får genom ett skriftligt meddelande säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan om den andra Parten bryter mot villkoren enligt Uppdragsavtalet och avvikelsen är av väsentlig betydelse.

12.3 Uppsägning – obestånd m.m.

En Part får genom ett skriftligt meddelande säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan om den andra Parten inte kan betala sina skulder eller har konkursförvaltare, företagsrekonstruktör eller likvidator utsedd eller om det finns skäl anta att något sådant kommer att inträffa.

12.4 Uppsägning – opartiskhet eller självständighet

En Part får genom skriftligt meddelande säga upp Uppdragsavtalet med omedelbar verkan om det visar sig att Uppdraget kan komma att hota Revisionsbyråns opartiskhet eller självständighet i egenskap av revisor för Uppdragsgivaren eller någon annan revisionsklient och hotet inte går att reducera till en acceptabel nivå genom andra åtgärder.

12.5 Uppsägning – arvode

Vid uppsägning av Uppdragsavtalet skall Uppdragsgivaren till Revisionsbyrån betala arvode, utlägg och andra kostnader enligt punkt 8 som Revisionsbyrån enligt Uppdragsavtalet är berättigad till fram till uppsägningstidpunkten. Om uppsägningen inte görs enligt punkt 12.3 eller 12.4 eller om den görs av Uppdragsgivaren och inte grundar sig på ett väsentligt avtalsbrott från Revisionsbyråns sida, skall Uppdragsgivaren även ersätta Revisionsbyrån för andra rimliga kostnader som uppstått i samband med uppsägningen av Uppdragsavtalet. Till sådana kostnader räknas bl.a. kostnader för underkonsultavtal, särskilda investeringar som föranleds av Uppdraget och särskilda avvecklingskostnader till följd av att Uppdragsavtalet upphört i förtid. Revisionsbyrån skall vidta skäliga åtgärder för att så långt möjligt begränsa sådana kostnader.

13. Ansvar

13.1 Force Majeure

Revisionsbyrån är inte ansvarig för en skada som beror på svensk eller utländsk lag eller myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller någon annan liknande omständighet. Ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller förbehållet även om Revisionsbyrån själv är föremål för eller vidtar en sådan konfliktåtgärd.

13.2 Lagändringar m.m.

Revisionsbyrån genomför Uppdraget i enlighet med de regler som gäller under avtalstiden och utifrån förståelsen av tillämplig författningstolkning, domslut och gällande regler vid den tidpunkt som Uppdraget eller en del av Uppdraget genomfördes. Revisionsbyrån har inget ansvar för följderna av författningsändringar eller omtolkningar som görs efter det datum som Revisionsbyrån avrapporterat Uppdraget eller en relevant del av Uppdraget.

13.3 Tredjemansanspråk

Om inte något annat avtalats i Uppdragsbrevet är resultatet av Uppdraget avsett att endast användas av Uppdragsgivaren, och därför accepterar Revisionsbyrån inte något ansvar gentemot tredje man eller någon utomstående som till äventyrs försöker utnyttja, dra fördel av eller förlita sig på det arbete som Revisionsbyrån utfört i Uppdraget. Revisionsbyrån skall hållas skadeslös av Uppdragsgivaren för varje form av krav på ersättning som tredje man riktar mot Revisionsbyrån -innefattande Revisionsbyråns egna kostnader på grund av tredjemanskrav – till följd av att Uppdragsgivaren gjort Resultatet av Uppdraget tillgängligt för tredje man. Uppdragsgivaren blir dock inte ansvarig för tredjemanskrav om det kan visas att Revisionsbyrån uppsåtligen har handlat felaktigt eller förfarit grovt vårdslöst.

13.4 Begränsning av ansvar

Skador i andra fall än de som avses i 13.1 och 13 2 skall Revisionsbyrån ersätta endast om Revisionsbyrån förfarit oaktsamt Revisionsbyrån är inte i något fall ansvarig för bortfall av produktion, utebliven vinst eller någon annan indirekt skada eller följdskada av något som helst slag.

13.5 Maximalt ersättningsbelopp

Revisionsbyråns ansvar för alla skador, förluster, kostnader och utgifter i Uppdraget är begränsat till det högsta av antingen två (2) gånger betalat arvode för Uppdraget enligt Uppdragsavtalet eller tio (10) gånger det prisbasbelopp enligt lagen (1962 381) om allmän försäkring som gällde när Uppdragsavtalet träffades. Begränsningen gäller dock inte då det visas att Revisionsbyrån förorsakat skadan genom uppsåt eller grov vårdslöshet.

13.6 Reklamation

Uppdragsgivaren skall utan dröjsmål skriftligen till Revisionsbyrån reklamera sådana fel eller brister i utförandet av Uppdraget eller en del av Uppdraget som Uppdragsgivaren upptäcker eller bort upptäcka. Reklamationen skall innehålla tydliga uppgifter om felets eller bristens art och omfattning. Efter en reklamation eller anmärkning skall Revisionsbyrån beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa fel eller brist – om så är möjligt – innan Uppdragsgivaren kräver ersättning. Uppdragsgivarens rätt till skadestånd eller annan gottgörelse är förverkad om reklamationen inte görs inom skälig tid.

För att skadeståndskrav skall kunna göras gällande mot Revisionsbyrån, skall Uppdragsgivaren först göra en reklamation och därefter framställa skadeståndskraven skriftligen senast inom tolv (12) månader efter reklamationen.

14. Uppdragsdokumentation – Meddelande – Elektronisk kommunikation

14.1 Uppdragsdokumentation

Revisionsbyrån behåller uppdragsdokumentationen i minst tio (10) år efter avslutat Uppdrag.

14.2 Meddelande

Reklamationer, uppsägningar och andra meddelanden avseende Uppdragsavtalets tillämpning samt adressändringar skall översändas genom bud eller rekommenderat brev, e-post eller telefax till Parternas senast angivna adress. Meddelanden skall anses ha kommit mottagaren tillhanda

 • om lämnat med bud vid överlämnandet till mottagaren

 • om avsänt med rekommenderat brev tre (3) arbetsdagar efter avlämnandet för postbefordran

 • om avsänt med e-post vid avsändandet om mottagandet behörigen bekräftats, och

 • om avsänt med telefax vid avsändandet om mottagandet behörigen bekräftats.

14.3 Elektronisk kommunikation

Elektronisk överföring av information mellan Parterna kan inte garanteras vara säker eller fri från virus eller fel, och följaktligen kan sådan information obehörigen fångas upp, förvanskas, förloras, förstoras, försenas eller komma fram i ofullständigt skick eller skadas på något annat sätt eller vara riskabel att använda av någon annan anledning. Parterna är medvetna om att system och rutiner inte kan garantera att överföringar inte kommer att utsättas för risker, men båda Parter samtycker till att använda kommersiellt rimliga metoder för viruskontroll eller sekretess innan information skickas elektroniskt. Parterna accepterar dessa risker och godkänner elektronisk kommunikation dem emellan.

15. Fullständigt avtal, partiell ogiltighet

Uppdragsavtalet utgör hela överenskommelsen mellan Parterna rörande Uppdraget. Det ersätter och upphäver varje tidigare förslag, korrespondens, överenskommelse eller annan kommunikation, skriftlig som muntlig.

Om någon bestämmelse i Uppdragsbrevet konstateras ogiltig skall detta inte innebära att dessa Allmänna villkor eller Uppdragsavtalet i sin helhet är ogiltiga i den mån ogiltigheten påverkar en Parts rättigheter eller skyldigheter, skall istället skälig jämkning ske.

16. Tillämplig lag

Svensk lag, med undantag för dess lagvalsregler, skall tillämpas på Uppdraget.

17. Tvister

Tvister i anledning av Uppdraget skall avgöras av allmän domstol.

Uppdragsbrev

Vi har fått i uppdrag att biträda bolaget Y AB med rådgivning i följande fråga/frågor.

-...

-...

-...

För uppdraget gäller bilagda allmänna villkor för fristående rådgivning, som är fastställda av FAR, föreningen för revisionsbyråbranschen (dock med följande tillägg, avvikelser eller förändringar...).

Med vänlig hälsning

REVISIONSBYRÅN X

Uppdragets villkor accepteras:

Y AB

(underskrift av behörig firmatecknare)

Uppdragsbrev, s.k. kombiuppdrag

Lagstadgad revision

Vi har fått i uppdrag av bolagsstämman i Y AB att utföra revision i Y AB. Genom detta brev bekräftar vi att vi åtar oss uppdraget. Uppdraget löper under fyra räkenskapsår fram till slutet av den ordinarie bolagsstämma som skall hållas under år 200X.

Revisionsuppdraget omfattar

 • granskning enligt aktiebolagslagen av Y ABs bokföring och årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget med syftet att ge oss underlag för vår revisionsberättelse till bolagsstämman,

 • annan granskning och rapportering enligt aktiebolagslagen (”lagstadgade tilläggsuppdrag”)

 • biträde och rådgivning som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning och annan jämförbar rådgivning (”revisionsrådgivning”)

För uppdraget gäller allmänna villkor för lagstadgad revision av aktiebolag, bilaga 1, som är fastställda av FAR, föreningen för revisionsbyråbranschen, (dock med följande tillagg, avvikelser eller förändringar).

Redovisningstjänster [, övrig rådgivning].

Med hänvisning till tidigare kontakter får vi härmed bekräfta uppdraget att biträda Y AB med [redovisningstjänster] [övrig rådgivning] i enlighet med nedanstående. För uppdraget gäller allmänna villkor för fristående rådgivning, bilaga 2, som är fastställda av FAR, föreningen för revisionsbyråbranschen, (dock med följande tillagg, avvikelser eller förändringar).

Uppdraget avser perioden [ange den aktuella perioden].

Redovisningsuppdraget kommer att utföras i enlighet med god yrkessed för utövande av redovisningstjänster i branschen, där särskilt skall beaktas de oberoenderegler som gäller då revisionsbyrån även har i uppdrag att utföra revision i bolaget. Oberoendereglerna innebär bl.a. att ingen av de medarbetare som biträder i redovisningen utför någon revision för bolaget. Dessutom gäller på grund av revisionsuppdraget att ingen inom revisionsbyrån kan hantera grundbokföringen. Praktiskt innebär detta att alla verifikationer måste uppfylla bokföringslagens krav, vara klassificerade till sin art samt attesterade. Underlaget skall vara beskaffat på det sätt som framgår av bilaga 3 till detta uppdragsbrev. Mot bakgrund av att praxis rörande s.k. redovisningsjäv kan komma att förändras, måste vi förbehålla oss rätten att från tid till annan kunna justera uppdragets omfattning.

Vårt uppdrag innefattar följande

Löpande registrering [närmare beskrivning]

Bokslut och årsredovisning [närmare beskrivning]

Skatte- och avgiftsredovisning [närmare beskrivning]

Skattedeklaration [närmare beskrivning]

Eventuell övrig rådgivning [närmare beskrivning]

Tidplan:

Arvode:

Med vänlig hälsning

REVISIONSBYRÅN X

(underskrift av uppdragsansvariga för revision resp. rådgivning)

Vi accepterar Uppdraget enligt detta Uppdragsbrev och de bilagda allmänna villkoren för lagstadgad revision respektive fristående rådgivning

Y AB

(underskrift av behörig firmatecknare)