Statskontoret har fått i uppdrag att analysera tänkbara organisationsmodeller för en oberoende kommunal revision. Man ska bl.a. se över:

  • möjligheter till minskad risk för beroende – i det nuvarande systemet med förtroendevalda kommunala revisorer,

  • andra former för revision av den kommunala verksamheten som är tänkbara.

Statskontoret ska t.ex. ta ställning till om risken minskar för beroende om kommuner och landsting organiseras i särskilda, fristående revisionsenheter. ”Ett alternativ är att Riksrevisionen eller länsstyrelserna ges i uppdrag att revidera den kommunala verksamheten. Vad skulle en sådan statlig revision innebära i praktiken?” är ytterligare en fråga som Statskontoret har att ta ställning till. Och vad innebär det om den kommunala revisionen bedrivs i privat regi, i former som mer liknar revisionen av aktiebolag?

Utredningen ska vara färdig senast 1 december 2007.