Balans nr 1 2007

Mer för mindre pengar

Ny ansvarsförsäkring för FAR SRS medlemmar

Från årsskiftet erbjuder FAR SRS sina medlemmar en ny ansvarsförsäkring för revisions- och rådgivningsverksamhet. Försäkringen som upphandlades i höstas är placerad i Länsförsäkringar Sak AB. En rad andra försäkringar erbjuds också, skriver Erik Blom, försäkringsförmedlare hos Aon Sweden AB.

Jämfört med tidigare FAR- och SRS-försäkringar täcker den nya försäkringen mer, samtidigt som premien är lägre. Den skräddarsydda försäkringen ger medlemmarna i FAR SRS ett skydd för revisions- och rådgivningsverksamhet. För revisionsbyråer som är i behov av utökat skydd finns möjlighet att utvidga försäkringen.

Försäkringen är uppbyggd utifrån revisorslagens och Revisorsnämndens krav på försäkring, men omfattar mer än vad som föreskrivs, t.ex. omfattar försäkringen även:

 • Rådgivningsverksamhet – merparten av medlemmarna bedriver rådgivningsverksamhet och försäkringen är utvidgad att gälla även för denna verksamhet. Med rådgivningsverksamhet avses:

  • arbete avseende redovisning och organisation samt därmed sammanhängande rådgivning

  • biträde avseende deklarations- och övriga skatte- och avgiftsärenden

  • rådgivning i andra frågor som har naturligt samband med revision.

För att inte urholka försäkringsbeloppet avseende revisionsverksamhet gäller försäkringen med ett separat försäkringsbelopp för rådgivningsverksamheten. Detta utökade försäkringsbelopp kan även användas för revisionsverksamhet.

 • Avvecklingsförsäkring – skulle försäkrat företag under försäkringstiden upphöra med revisionsverksamheten övergår försäkringen till ett avvecklingsskydd för avslutade revisions- och rådgivningsuppdrag. Ingen ytterligare premie tas ut för avvecklingsskyddet som gäller under 10 år.

 • Full retroaktivitet – för att undvika riskexponeringar i tidigare utförda uppdrag gäller försäkringen med full retroaktivitet både för revisions- och rådgivningsverksamheten. Försäkringen gäller dock inte för skador eller händelser som skulle kunna leda till skada, som försäkringstagaren kände till vid tecknande av försäkringen.

 • Utrednings- och förhandlingskostnader ersätts utöver försäkringsbeloppet – vid ett eventuellt skadeståndsanspråk mot försäkringstagaren kan utrednings- och förhandlingskostnader bli stora. För att inte detta ska erodera försäkringsbeloppet ersätter försäkringsgivaren dessa kostnader utöver försäkringsbeloppet.

Försäkringen har utarbetats genom ett samarbete mellan FAR SRS, försäkringsförmedlaren Aon Sweden AB samt försäkringsbolaget Länsförsäkringar Sak AB.

Frivilliga försäkringar

Ett antal frivilliga försäkringar erbjuds medlemmar i FAR SRS. Kontorsförsäkringen omfattar bland annat:

 • Egendomsförsäkring – ersätter bland annat brand-, vatten-, rån, allrisk- och inbrottsskador för maskiner, inventarier, ritningar, arkivalier och datainformation. Försäkringen omfattar även kunders egendom samt hyrd, lånad och leasad egendom.

 • Avbrottsförsäkring – ersätter avbrott i verksamheten som är en direkt följd av en ersättningsbar egendomsskada.

 • Ansvarsförsäkring – ersätter skadestånds- och utredningskostnader i de fall försäkringstagaren är vållande till person- eller sakskada.

 • Rättsskyddsförsäkring – ersätter ombuds- och rättegångskostnader vid tvistemål.

Sjukavbrottsförsäkringen är en av de viktigaste försäkringarna för ett mindre företag med stort personberoende. Försäkringen ersätter fasta kostnader i verksamheten vid avbrott till följd av att den försäkrade drabbas av arbetsoförmåga genom sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Försäkringen ersätter inte den försäkrades egen lön eller eventuell utebliven vinst. Moderna Försäkringar är försäkringsgivare för sjukavbrottsförsäkringen.

FAR SRS sjukvårdsförsäkring är placerad i Länsförsäkringar och omfattar bl.a. kostnader för offentlig och/eller privat läkarvård.

Erik Blom

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...