Balans nr 1 2007

Revision: ”Revisionsspråka” på svenska och engelska

Arbete pågår sedan en tid med en ny upplaga av FAR SRS Engelska ordbok. I det arbetet har jag ansvaret som ”sakkunnig” när det gäller revisionstermer.

En särskild fråga för den nya upplagan som jag har på min lott är ordbokens behandling av nyckelord som har samband med revisorns rapportering av resultatet av den lagstadgade revisionen (ABL-strukturen). Den beskrivning som jag funnit det ändamålsenligt att göra i ordboksarbetet, för att sätta in orden i sitt sammanhang och försöka finna dessas valör, kan kanske vara av mer allmänt intresse och återges därför nedan i visst redigerat skick.

Det revisorn enligt lag har att rapportera vid en lagstadgad revision enligt ABL

  1. Revisorn inhämtar genom sin revision tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis; denna information benämns iakttagelser (engelska: findings).

  2. Revisorn bedömer iakttagelserna och drar slutsatser för sin lagstadgade rapportering. (I denna bedömning ingår bl.a. en prövning av väsentlighet i enlighet med god revisionssed. Det framgår nämligen på sidan 149 i prop. 1997/98:99 att det enligt stadgad revisionspraxis är tillåtet att i revisionsberättelsen utelämna ”oväsentliga avvikelser”, något som har betydelse för hur revisorn rapporterar sina ”avvikelser”.)

  3. De iakttagelser som revisorn bedömt och, som ett resultat av processen enligt 2., funnit vara rapporteringsmässiga infogas i följande struktur och har följande benämning och innebörd:

Informell rapportering

a. Påpekanden (utifrån bestämmelserna i 9 kap. 6 § ABL) (engelska: remarks). Påpekanden är revisorns kommentarer till förhållanden som vid den aktuella revisionen inte leder till erinringar (se b. nedan) eller anmärkningar (se c. nedan) men som han eller hon bedömer ska komma till företagets kännedom så att dess företrädare kan ta ställning till eventuella åtgärder med anledning av revisorns iakttagelser. Påpekanden kan i och för sig avse både positiva och negativa förhållanden.

Formell rapportering utanför den offentliga revisionsberättelsen

b. Erinringar (utifrån bestämmelserna i 9 kap. 6 §, 39 § ABL) (engelska: objection). Erinringar är revisorns kommentar till sådana negativa förhållanden som ska meddelas till styrelsen för behandling av den, men som inte är så allvarliga att de ska meddelas som en anmärkning och påverka uttalandena i revisionsberättelsen (se c. respektive e. nedan).

Formell rapportering i revisionsberättelsen

c. Anmärkningar (utifrån bestämmelserna i 9 kap. 30–34 §§ ABL). Anmärkningar är benämningen på revisorns beskrivning i revisionsberättelsen av förhållanden som är av sådan karaktär att de i enlighet med god revisionssed ska rapporteras i revisionsberättelsen och (normalt) påverka revisorns efterföljande uttalanden. Anmärkningen kan avse dels negativa förhållanden (engelska: critisism), dels osäkra eller andra förhållanden (engelska: comment). Anmärkningen formuleras för att ligga till grund för och förklara varför det eller de efterföljande uttalandena i revisionsberättelsen är modifierade (se e. nedan och även fotnot 1) men det är inte alltid som en anmärkning enligt 34 § påverkar uttalandena.

d. Upplysningar (utifrån bestämmelserna i 9 kap. 35 § ABL) (engelska: information). Dessa upplysningar som revisorn enligt lagen får lämna avser sådant som revisorn anser att aktieägarna bör få kännedom om. (Tills vidare görs här ingen koppling av dessa ABL:s ”upplysningar” till den internationellt etablerade termen emphasis of matterparagraph, som återfinns i RS med beteckningen ”särskilda upplysningar” och som numera fått en egen internationell standard, ISA 706 (se Revision Balans nr 4/2005).)

e. Uttalanden (utifrån bestämmelserna i 9 kap. 31–34 §§ ABL) (engelska: opinion). Revisorns konklusion av revisionen kommer till uttryck i uttalandena i revisionsberättelsen. Formuleringen av uttalandena är påverkade av om det förekommer anmärkningar i revisionsberättelsen eller inte och av, i förekommande fall, anmärkningens karaktär (jfr c. ovan).

Icke-modifierat uttalande

Ett uttalande som inte är påverkat av en anmärkning (”uttalande enligt standardutformningen”/”rent uttalande”) benämns ickemodifierat uttalande (engelska: unmodified opinion1). Jämför illustrationen av icke-modifierade uttalanden här nedan (den engelska texten från översättningen av revisionsberättelsen på FAR SRS hemsida):

[Uttalande] ”Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. (Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.) Jag (Vi) tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.”

[Opinion] ”The annual accounts have been prepared in accordance with the Annual Accounts Act and give a true and fair view of the Company’s financial position and results of operations in accordance with generally accepted accounting principles in Sweden.The statutory administration report is consistent with the other parts of the annual accounts.

(A separate list of loans and collateral has been prepared in accordance with the stipulations in the Companies Act.)

I (We) recommend to the annual meeting of shareholders that the income statement and balance sheet be adopted, that the profit (loss) be dealt with in accordance with the proposal in the administration report and that the members of the board of directors and the managing director be discharged from liability for the financial year.”

IAASB:s (pågående) omgörning av rapporteringsstandarderna (se Revision Balans nr 4/2005) innebär bl.a. att man utmönstrar benämningen modified auditor’s report för att i stället tala om modified opinion i en auditor’s report. En auditor’s report som innehåller en modified opinion (jfr. de tre typerna nämnda ovan) ska ha underrubrikerna Basis for [modified; ange typ] opinion och [Modified; ange typ] opinion för att tydliggöra revisorns modifiering och grunden för den.

Modifierat uttalande

Ett uttalande som är påverkat av en anmärkning benämns modifierat uttalande (engelska: modified opinion2).

För uttalandet om årsredovisningen m.m. enligt 31 § finns tre typer av modifieringar beroende på omständigheterna, d.v.s. anmärkningens karaktär: reservation (engelska: qualified opinion), avvikande mening (engelska: adverse opinion) eller inget uttalande kan göras (engelska: disclaimer of opinion).

När det gäller uttalandena enligt 32 och 33 §§, dvs. de så kallade tillstyrkandesatserna, finns två typer av modifieringar beroende på omständigheterna, det vill säga anmärkningens karaktär: avstyrker (engelska: do not recommend) eller varken tillstyrker eller avstyrker (engelska: neither recommend nor do not recommend).

Som vanligt är läsarna välkomna med synpunkter på det skrivna!

Auktor revisor Lars-Gunnar Larsson är teknisk sekreterare på FAR SRS. lars-gunnar.larsson@farsrs.se

IAASB:s (pågående) omgörning av rapporteringsstandarderna (se Revision Balans nr 4/2005) innebär bl.a. att man utmönstrar benämningen modified auditor’s report för att i stället tala om modified opinion i en auditor’s report. En auditor’s report som innehåller en modified opinion (jfr. de tre typerna nämnda ovan) ska ha underrubrikerna Basis for [modified; ange typ] opinion och [Modified; ange typ] opinion för att tydliggöra revisorns modifiering och grunden för den.