Innehåll

Balans nr 10 2007

SME/SMP-frågor: De danska företagen behåller revisorn

Den danska revisorsorganisationen FRR (Föreningen Registrerede Revisorer) genomför varje kvartal en enkätundersökning bland 120 av sina medlemmar i syfte att fånga upp aktuell information om småföretagens vardag. Revisorerna som ingår i FRR:s urval reviderar sammantaget cirka 15000 företag vilket gör det möjligt att dra relevanta slutsatser av informationen. Dessa presenteras i skriften ”FRR:s Virksamhedsbarometer”. Undersökningen för andra kvartalet 2007 tar sikte på effekterna av avskaffandet av revisionsplikten för de minsta bolagen. Sedan den 1 januari 2006 har de bolag som endast överskrider ett av följande gränsvärden möjlighet att avstå från lagstadgad revision:

  • 3 milj Dkr i omsättning

  • 1,5 milj Dkr i balansomslutning

  • 12 anställda

Totalt omfattas 75 000 stycken anparts- & aktieselskaber av denna möjlighet, vilket utgör cirka 41 % av de danska bolagen.

Inför förändringen av den lagstadgade revisionen i Danmark genomförde Erhvervs- og Selskabsstyrelsen en undersökning bland danska företag om hur de ställde sig till förändringar av revisionsplikten. Resultatet talade för en bred uppslutning kring de föreslagna förändringarna.

Bedömningarna i Erhvervs- & selskabsstyrelsens undersökning avviker dock väsentligt från FRR:s enkätundersökning som visar att endast 6,5 % (!) av de bolag som har haft möjlighet att välja bort revisionen gjort detta. Hela 44 % av dessa har dessutom valt bort revisionen på inrådan från sin revisor.

I Berlingske Tidende (26 juli) refereras till ett uttalande från den danska arbetsgivarorganisationen Dansk Erhverv som menar att utfallet visar att danska företag fortfarande ser revision som det bästa medlet för att skapa förtroende i sina affärsrelationer.

Ulla Brandt, som är konsult vid Dansk Erhverv, avvisar att det låga utfallet skulle bero på okunskap eller vanetänkande bland företagen. ”Loven har vaeret i kraft i to fulde år, og der har vaeret rig lejlighed til att ’smide revisoren på porten’, hvis det var det, man önskede”, säger Ulla Brandt.

Av enkätundersökningen framgår att den främsta anledningen (66 %) till att danska företag så gott som 100 %-igt väljer frivillig revision, är att besparingen för att välja bort revisionen är för liten för att vara relevant (notera att revisionsarvodena i Danmark är avsevärt högre än i Sverige!). Vidare framhålls hänsyn till bolagets intressenter (22 %) såsom affärspartners, banker och myndigheter som ett skäl till att välja revision på frivillig basis.

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se