Balans nr 10 2007

Aktuell information från FAR SRS

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2007:27

Incitamentsprogram

Konvertibler (Glimstedt)

Uttalande 2007:28

Dispens från bud på teckningsoptioner (KappAhl-Lindex)

Uttalande 2007:29

Dispens från fyraveckorsfristen (Dubai-OMX)

Uttalande 2007:30

Fråga om god sed (Dubai-OMX)

Uttalande 2007:31

Fråga om likabehandling (Dubai-OMX)

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

Till Finansdepartementet

Promemorian Förlängd redovisningsperiod för mervärdesskatt (R2007/4944)

Till Finansdepartementet

Mervärdesskatt vid under- och överpristransaktioner, med flera frågor om mervärdesskatt (R2007/4942)

Till Finansdepartementet

Ändrade regler för CFC-beskattning (Fi2007/4949)

Till Finansdepartementet

Slopad förmögenhetsskatt m.m. (Fi2007/2460)

Till Finansdepartementet

Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi2007/5092)

Till Finansdepartementet

Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag m.m. (Fi2007/4540)

Till Finansinspektionen

Förslag till justeringar av bestämmelserna i förordningen (2001:911) och (2002:1042) med anledning av föreslagen ny lagstiftning på värdepappersmarknaden (FI Dnr 07-5619-000)