”Valberedningen bör vid upprättande av förslagen till varje organ, utom revisor, eftersträva en balanserad representation med avseende på kön, ålder, byråstorlek, geografisk anknytning och ledamotskategori.” Detta slås fast i arbetsordningen för FAR SRS valberedning som föreslår ledamöter i styrelse, examensråd, kvalitetsnämnd och disciplinnämnd.

– Vi eftersträvar representativitet för det olika grupperna men det kan aldrig bli frågan om en exakt återspegling, säger Caj Nackstad, verksam vid KPMG och valberedningens ordförande.

Caj Nackstad hoppas att så småningom få fler kvinnor, fler yngre och fler specialister i styrelsen och andra FAR SRS-organ.

Han förklarar att det givetvis är ett extra plus i urvalsprocessen ifall en bra kandidat tillhör en underrepresenterad grupp, exempelvis byråer i vissa geografiska områden.

FAR SRS styrelse ska bestå av 13–15 ledamöter. Av dessa platser är fyra vikta för SME-sektorn, nämligen en av två vice ordförande och tre övriga ledamöter från mindre byråer. Denna ordning garanterar, enligt Caj Nackstad, att synpunkter finns med från dem som arbetar med medelstora och mindre företag. Han säger att det kan vara svårt att få fram kandidater från mindre byråer till arbete inom branschorganisationen:

– Styrelsen sammanträder ett tiotal gånger per år och så åtgår det säkert fem, sex dagar för inläsning av material. Det är tid som annars skulle användas till uppdrag som man tar betalt för.

Hur är det med de ungas engagemang?

– Det är möjligt att det inte kommer fram så många unga kandidater därför att de inte är aktiva i lokalföreningarna. Dessutom är det åtskilliga som har barn och delar på ansvaret i hemmet.

Caj Nackstad förklarar att många som valberedningen tillfrågar säger att de gärna skulle vilja ställa upp men att man inte har tid.

Hur får valberedningen förslag på namn?

– Antingen är det enskilda medlemmar i valberedningen som känner till en person eller så hör vi med lokalföreningarna ifall de har några förslag. Vi frågar också FAR SRS ledning efter personer som visat intresse.

Det förekommer även att medlemmar hör av sig direkt till valberedningen. Då, liksom i alla andra fall, frågar valberedningen runt om personerna ifråga.

– Innan vi säger ja till en person så kollar vi dessutom att det inte finns något komprometterande disciplinärende om denne hos Revisorsnämn den. Vi delar inte alltid RN:s åsikter men ärendet kan ändå vara en tankeställare.

Vad får man ut av att vara aktiv inom FAR SRS?

– Man får vara med och bidra till branschens och våra professioners utveckling. Det gäller allt från kvalitetskontroll till internationella regel verk.

Föreslagna ledamöter i FAR SRS styrelse

Peter Ciemedtson Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ordförande), Svante Forsberg, Deloitte (vice ordförande), Maria Östman, Revidacta Revision (vice ordförande). Ledamöter: Björn Bentevik, Rådek, Tommy Bergendahl, BDO Nordic, Peter Bodin, Lindebergs Grant Thornton, Änders Bäckström, KPMG Bohlins, Anna-Clara af Ekenstam, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Rune Jansson, Ernst & Young, Karin Löwhagen, SET Revisionsbyrå, Mats Olsson, Adrian & Partners, George Pettersson, KPMG Bohlins, Christina Westerberg, Gävle-Dala Revision och Erik Åström, Ernst & Young. ?

Till nya ledamöter i styrelsen föreslås:

Björn Bentevik, auktoriserad revisor Rådek i Nyköping, föreslås efterträda Christer Cederblad i FAR SRS styrelse.

Karin Löwhagen, SET Revisionsbyrå, föreslås efterträda Thomas Siesing i FAR SRS styrelse.