Revisorns intyganden till Ungdomsstyrelsen om föreningars bidragsansökningar har diskuterats både av riksdagens revisorer och Revisorsnämnden. FAR SRS revisionskommitté har också diskuterat frågan. Även om revisionskommittén inte tar ställning till de intyg som utfärdats och det bakomliggande arbetet, konstaterar kommittén att den vägledning som Ungdomsstyrelsen publicerat lätt kan missförstås. Kommitténs bedömning är att om det arbete som Ungdomsstyrelsen förespråkar skulle utföras så kommer arvodet i många fall att överstiga det bidrag som föreningen ansöker om. En projektgrupp har tillsatts inom revisionskommittén för att föra en dialog med Ungdomsstyrelsen.