Innehåll

Balans nr 12 2007

SME/SMP-frågor: Massiv kritik mot tremånadersredovisning

Regeringen förväntas i december besluta om att införa tremånadersredovisning av moms med verkan fr.o.m. den 1 januari 2008. Den nya redovisningsperioden gäller alla företag vars beskattningsunderlag, exklusive gemenskapsinterna förvärv och import, uppgår till högst 40 miljoner kronor. Alla som inte gjort ett aktivt val om fortsatt enmånadsredovisning senast den 15 januari 2008 kommer automatiskt att få den nya tremånadersredovisningen.

FAR SRS avstyrkte förslaget i sitt remissvar med hänvisning till att det inte medför några reella förenklingar för företagen, eftersom det inte till någon del påverkar vare sig den löpande bokföringen eller kravet på underlag för bokföring och avdragsrätt för den ingående momsen. FAR SRS framhöll i remissvaret att förslaget uppmuntrar företagen att, i strid med bokföringslagen, sköta bokföringen kvartalsvis i stället för månadsvis.

När man tar del av övriga remissvar kan man konstatera att de instanser som har god insikt i frågor som rör företagens redovisning (SRF, BFN, LRF, EBM) också är kritiska. Kritiken riktar sig främst mot förslagets förhållande till regelverket om bokföring. FAR SRS och SRF är de instanser som tydligast belyst den ökade risken för bokföringsbrott som följer med tremånadersredovisningen.

Efter att i 27 år jobbat som revisor i många småföretag vet jag att den månatliga momsredovisningen är en pådrivande faktor till att grundbokföring sker i enlighet med bokföringslagen. Vid en förlängd redovisningsperiod finns risken att bokföringen blir liggande till förmån för annat ”viktigare” som måste göras. Vad som är förvånande med förslaget är att företagen måste göra ett aktivt val för att behålla enmånadsredovisningen. Det aktiva valet skulle naturligtvis avsett tremånadersperioden. Oavsett om företagen själva sköter sin grundbokföring eller köper denna tjänst, upprättas merparten av momsdeklarationerna med biträde av personal inom revisions- och redovisningsbranschen. Beslutet om val av redovisningsperiod kommer härigenom i många fall att tas tillsammans med den som administrerar momsredovisningen. Eftersom branschen är negativ till förslaget är det inte orimligt att tro att många företag väljer att ha kvar enmånadsredovisningen.

Regeringens skäl till införandet av den förlängda redovisningsperioden är att den innebär en administrativ lättnad för de mindre företagen. Som exempel på detta anges möjlighet till förbättrad likviditet för företagen. Det låter ju bra, eller hur? Men man kan inte utesluta motsatsen genom att större skatteinbetalningar följer av längre perioder.

För de bolag som väljer tremånadersredovisningen måste revisorn i sin granskning framöver fästa särskild uppmärksamhet vid bolagens efterlevnad av bokföringslagen.

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se