Innehåll

Balans nr 2 2007

Noteringar: Nytt förslag om skärpta oberoenderegler för revisorer

Ett utkast till moderniserade yrkesetiska regler presenterades vid årsskiftet av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) – ett organ inom International Federation of Accountants (IFAC). Senast det gjordes ändringar i detta regelverk var år 2001.

Förslaget innebär en skärpning av oberoendereglerna. Ändringarna är väsentliga på framför allt tre områden: tillämpning av rotationsreglerna, tillhandahållandet av konsulttjänster – särskilt på skatteområdet – samt en ny definition av begreppet företag av allmänt intresse (public interest entities).

Dagens etiska regler innebär att den ansvarige revisorn i ett noterat företag, liksom den som är ansvarig för den uppdragsanknutna kvalitetskontrollen, måste rotera efter sju år och inte får ingå i uppdragsteamet på nytt förrän det gått två år.

– Enligt de föreslagna, nya reglerna ska rotationskravet fortsättningsvis gälla för samtliga nyckelpersoner i revisionsuppdrag, så kallade key audit partners. Detta gäller företag av väsentligt allmänt intresse (entity of significant public interest), förklarar Urban Engerstedt, chefsjurist hos FAR SRS.

IESBA föreslår att kraven skärps för konsulttjänster åt revisionsklienter – särskilt på skatteområdet. Förslaget är konkret och innehåller vägledning på fyra olika skatteområden: upprättande av självdeklaration (tax return preparation), utförande av skatteberäkningar (preparation of tax calculation), skatteplanering och annan skatterådgivning (tax planning and other tax advisory services) samt biträde med att lösa skattetvister (assistance in the resolution of tax disputes).

Vad gäller definitionen av företag av väsentligt allmänt intresse (entities of significant public interest) så gäller särskilt strikta oberoenderegler.

– Det rör sig om företag som på grund av sin verksamhet, storlek eller företagsform har ett stort antal intressenter, exempelvis noterade bolag, kreditinstitutioner, försäkringsbolag och pensionsstiftelser, förklarar Urban Engerstedt.

Nu föreslår IESBA att alla noterade bolag ska anses vara företag av allmänt intresse. Samtidigt öppnar man för att varje IFAC-medlem inom ramen för den egna, nationella lagstiftningen kan bestämma vilka företag som ska anses vara företag av allmänt intresse inom det egna landet.

Den som är intresserad av att läsa IESBA:s förslag kan besöka IFACIS hemsida <http://www.ifac.org/eds>. Synpunkter på utkastet ska vara IESBA tillhanda senast 30 april 2007.

De nya reglerna är tänkta att träda i kraft den 31 mars 2009.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...