Innehåll

Balans nr 2 2007

Noteringar: Nytt förslag om skärpta oberoenderegler för revisorer

Ett utkast till moderniserade yrkesetiska regler presenterades vid årsskiftet av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) – ett organ inom International Federation of Accountants (IFAC). Senast det gjordes ändringar i detta regelverk var år 2001.

Förslaget innebär en skärpning av oberoendereglerna. Ändringarna är väsentliga på framför allt tre områden: tillämpning av rotationsreglerna, tillhandahållandet av konsulttjänster – särskilt på skatteområdet – samt en ny definition av begreppet företag av allmänt intresse (public interest entities).

Dagens etiska regler innebär att den ansvarige revisorn i ett noterat företag, liksom den som är ansvarig för den uppdragsanknutna kvalitetskontrollen, måste rotera efter sju år och inte får ingå i uppdragsteamet på nytt förrän det gått två år.

– Enligt de föreslagna, nya reglerna ska rotationskravet fortsättningsvis gälla för samtliga nyckelpersoner i revisionsuppdrag, så kallade key audit partners. Detta gäller företag av väsentligt allmänt intresse (entity of significant public interest), förklarar Urban Engerstedt, chefsjurist hos FAR SRS.

IESBA föreslår att kraven skärps för konsulttjänster åt revisionsklienter – särskilt på skatteområdet. Förslaget är konkret och innehåller vägledning på fyra olika skatteområden: upprättande av självdeklaration (tax return preparation), utförande av skatteberäkningar (preparation of tax calculation), skatteplanering och annan skatterådgivning (tax planning and other tax advisory services) samt biträde med att lösa skattetvister (assistance in the resolution of tax disputes).

Vad gäller definitionen av företag av väsentligt allmänt intresse (entities of significant public interest) så gäller särskilt strikta oberoenderegler.

– Det rör sig om företag som på grund av sin verksamhet, storlek eller företagsform har ett stort antal intressenter, exempelvis noterade bolag, kreditinstitutioner, försäkringsbolag och pensionsstiftelser, förklarar Urban Engerstedt.

Nu föreslår IESBA att alla noterade bolag ska anses vara företag av allmänt intresse. Samtidigt öppnar man för att varje IFAC-medlem inom ramen för den egna, nationella lagstiftningen kan bestämma vilka företag som ska anses vara företag av allmänt intresse inom det egna landet.

Den som är intresserad av att läsa IESBA:s förslag kan besöka IFACIS hemsida <http://www.ifac.org/eds>. Synpunkter på utkastet ska vara IESBA tillhanda senast 30 april 2007.

De nya reglerna är tänkta att träda i kraft den 31 mars 2009.