Balans nr 2 2007

Han ska utreda branschens framtid

Avskaffandet av revisionsplikten lockade Bo Svensson att ta uppdraget

Bo Svensson är mannen som utsetts av regeringen att utreda revisionsbranschens framtid. Det var framför allt utmaningen att utreda hur avskaffandet av revisionsplikten för mindre företag ska gå till, som lockade honom att ta uppdraget. Han har tidigare varit ordförande i Aktiebolagskommittén och är fram till i mars ordförande för Högsta domstolen. Till sin hjälp får han två sekreterare, en politisk referensgrupp och 15-talet experter.

Revisionsutredningen ska utreda ”revisorer och revision; genomförande av EG-direktiv”. Ett direktiv som skrevs av den tidigare socialdemokratiska regeringen. Den sittande politiska ledningen gav nyligen ett tilläggsdirektiv som innebär att Bo Svensson även ska ”föreslå ändringar i regelverket som krävs för att ta bort revisionsplikten för de små företagen”.

– Jag tackade ja eftersom ämnet är intressant, särskilt avskaffandet av revisionsplikten, svarar Bo Svensson på Balans fråga om varför han var villig att ta sig an denna kom plexa utredning.

Han förklarar att delvis var det Henrik Karlssons entusiasm för utredningen som fick honom att tacka ja. Henrik Karlsson är hovrättsassessor och tjänstgör som revisionssekreterare i Högsta domstolen, dvs. bereder och föredrar mål som ska beslutas. Han är utbildad målare och har tidigare varit egen företagare i måleribranschen samt haft en redovisningsbyrå. Först därefter började han läsa juridik och slog så småningom in på domarbanan.

– Jag har alltid varit intresserad av dessa frågor, svarar Henrik Karlsson och hänvisar till sin bakgrund när revisorsutredningen kommer på tal.

Den andra sekreteraren i utredningen är Helene Agélii, kammarrättsassessor med anställning på Revisorsnämnden där hon som avdelningsdirektör i huvudsak handlagt disciplinärenden.

Bo Svensson har varit ordförande i Bokföringsnämnden och under tio år ledde han Aktiebolagskommittén. Under en tid var han ordförande i SRS besvärsnämnd. I dessa funktioner har han kommit i nära kontakt med dåvarande revisorsorganisationerna FAR och SRS. Sedan november 2006 är Bo Svensson vice ordförande i FAR SRS disciplinnämnd.

– Och så är min son revisor och delägare i Öhrlings PricewaterhouseCoopers, svarar han på frågan om hur väl han känner till revisionsbranschen.

Tre delrapporter

Revisorsutredningen består av tre delar:

  • Delbetänkande med förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra EG-direktivet ska presenteras senast den 10 september 2007 (”Vi måste lämna det till tryck i slutet av augusti” säger Bo Svensson).

  • Delbetänkande om avskaffande av revisionsplikten för mindre företag som ska vara färdigt senast den 31 mars 2008.

  • Delbetänkandet om byråjävsbestämmelser, revisorns skadeståndsskyldighet, avgång vid brottsanmälan med mera, som ska vara klart senast den 1 september 2008.

Det första betänkandet tror Bo Svensson är mest ”hantverksmässigt arbete, men ändå inte enkelt”. Han berättar att det i Bryssel finns en grupp där representanter för medlemsstaterna diskuterar implementeringen av EG-direktiv. Där deltar justitiedepartementet redan från svensk sida men Bo Svensson säger att någon från revisionsutredningen bör vara med för att ”se hur vi ligger i förhållande till andra länder”.

Vad gäller det andra delbetänkandet så säger Bo Svensson att arbetet med detta kommer att påbörjas dagen efter att det första betänkandet avlämnats. Han har dock redan nu bett att från Justitiedepartementet få allt tillgängligt material om förhållandena i andra länder.

Viktigaste frågan

– Den viktiga frågan att få svar på är vad de har istället för revisionsplikt. Här råder det viss osäkerhet. Vad jag förstår så har man i vissa länder till synes ingen revisionsplikt. Där måste man dock exempelvis betala för en skattekonsult som gör samma jobb som revisorn!

– Frågan är vad vi i Sverige ska ha istället för revisionsplikt, om straffreglerna behöver skärpas, osv.

– Man kan misstänka att Skatteverket som idag litar på att revisorerna upptäcker de grövsta felen kommer att utöka sin stickprovskontroll om revisionsplikten avskaffas.

Bo Svensson säger att man kan se en trend att staten ”vältrar över en hel del kontrollfunktioner på företagen”.

– Titta på flyget. Där är det numera ofta flygbolagen istället för tullare som kontrollerar passen.

Inom revision och redovisning har det hittills gått åt samma håll påpekar han och hänvisar till att riksdagen förra året fattade beslut om att krav ska införas på att all försäljning registreras i ett certifierat kassaregister. Skyldigheten kombineras med särskilda kontrollbefogenheter för Skatteverket.

Slopandet av revisionsplikten är enligt regeringen ”en av många åtgärder inom ramen för regelförenklingsarbetet”. Ett arbete son Bo Svensson tycker är lovvärt. Han har egen erfarenhet från Bokföringsnämnden.

– Bokföringsnämnden har idag ett projekt som syftar till att skapa enklare bokföring för mindre företag. Det är bra. Så här efteråt kan jag konstatera att de internationella redovis ningsstandarderna skapats för stora företag och ofta inte passar mindre bolag.

Bo Svensson går inom kort i pension från Högsta domstolen och flyttar då över till utredningslokaler på Regeringsgatan i centrala Stockholm. Han säger att han tycker om att arbeta och inte vill bli pensionär på heltid. Men är inte detta uppdrag mer än heltid?

– Min fru är lite orolig för det, säger han och skrattar.

– Men jag har två duktiga sekreterare i utredningen och så får jag disciplinera mig själv.

Elisabeth Precht