Balans nr 2 2007

Revision: Lägesbeskrivning av IAASB:s omstöpning av ISA

Som bekant pågår IAASB:s omstöpning (redraft) av ISA för att göra de befintliga standardernas innehåll och budskap tydligare (det s.k. Clarity-projektet). Projektet har tidigare beskrivits i Balans (se ”revision” Balans 10/2004 och 1/2005). Omstöpningen som sådan i sin första praktiska tillämpning fick ett brett stöd av dem som svarade på remissen hösten 200$ (se ”revision” Balans 8–9/2005).

Resultatet av Clarity-remissen hösten 2005

Grundstrukturen för en ISA kommer som hittills att beskrivas i Förord ISA. Men strukturen och dess betydelse kommer även att tas in i ISA 200 Mål och generella principer för en revision, för att därmed även ingå i själva standarderna. Som ett svar på inkomna remissynpunkter har dessutom beskrivningen av

  • målet för en revision, en revisor och en ISA förfinats,

  • synen på kraven och förutsättningarna för deras villkorlighet tydliggjorts,

  • den roll som tillämpningsmaterialet har och hur det förhåller sig till kraven förtydligats samt

  • syftet med en ISA:s inledande introduktion och definitioner förklarats.

IAASB betonar också att man vid den fortsatta omstöpningen har tagit särskild hänsyn till att ISA ska vara tillämpliga vid en revision av företag av alla storlekar i både privat och offentlig sektor.

Omstöpningen och den nya tidsplanen

De fyra standarder som var föremål för ovan nämnda remiss, riskstandarderna ISA 315 och ISA 330, oegentlighetsstandarden ISA 240 och planeringsstandarden ISA 300, är nu slutligt omstöpta och godkända av IAASB i enlighet med Clarity-uppläggningen och de synpunkter på den som kom fram vid remissen hösten 2005. Dessa ISA, liksom det omgjorda förordet, publicerades på IAASB:s hemsida den 9 januari 2007 (de är tillgängliga via <http://www.ifac.org/store>).

De nu publicerade standarderna är utgångs- och referenspunkt för IAASB vid motsvarande omstöpning av övriga ISA som pågår i ett högt tempo. IAASB säger att eftersom ISA utgör en integrerad och fullständig helhet av standarder finns det en möjlighet att det kan bli ytterligare följdändringar i redan omstöpta ISA efterhand som nya omstöpningar görs. Även om det inte förväntas några betydande sådana följdändringar visar detta att Clarityom-stöpningen inte är en enkel process med ett givet utfall. I stället innebär varje omstöpning att nya insikter vinns som alltså eventuellt kan påverka redan gjorda omstöpningar. Detta sagt, betonar IAASB att det finns starka skäl att göra de omstöpta ISA tillgängliga så snart det är möjligt för att de ska kunna översättas, antas och införas. Därför har IAASB beslutat att publicera dem så snart de blivit godkända trots att ett enda samlat datum för ikraftträdande gäller (se nedan).

Härutöver finns för närvarande sammanlagt nio omstöpta (redrafted) ISA ute på remiss, varav fyra av dem även blivit föremål för en omgörning (revised and redrafted). De aktuella remissversionerna finns tillgängliga på <http://www.ifac.org/eds>.

IAASB:s idé är att alla omstöpta (och i några fall samtidigt omgjorda) ISA ska få ett gemensamt ikraftträdandedatum. Detta datum är preliminärt satt till revisionen av årsredovisningar för räkenskapsår som börjar den 15 december 2008 eller senare. Slutligt datum, som under alla omständigheter inte blir tidigare än det ovan angivna, blir fastställt när IAASB kommit längre fram i omstöpningen av resterande ISA.

Det ikraftträdandedatum som angetts ovan innebär att den tidigare publicerade planen för omstöpningen som sträckte sig fram till år 2011 inte längre gäller. Med den nu gällande tidsplanen ska Clarityprojektet vara slutfört i september 2008.

Aktuell tidsplan finns tillgänglig på <http://www.ifac.org/iaasb/downloads/CurrentiaasbProjectTimetable.doc>.

Auktor revisor Lars-Gunnar Larsson är teknisk sekreterare på FAR SRS.

lars-gunnar.larsson@farsrs.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...