Innehåll

Balans nr 3 2007

Noteringar: Remiss från BFN om K2-företag

Bokföringsnämnden har sänt ut ett utkast till vägledning om årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) på remiss. Under våren 2006 var ett utkast till allmänt råd på remiss med tillhörande remissbrev. Den vägledning som nu remitteras innehåller förutom ett något omarbetat allmänt råd också kommentarer och exempel.

BFN har gjort en konsekvensanalys av förslagets konsekvenser för små företag. Enligt denna så kommer tidsåtgången för företagen, att upprätta årsredovisningar, att minska genom att regelverket finns samlat i ett dokument.

BFN påpekar vidare att de administrativa kostnaderna bör minska med enklare regler.

BFN vill ha svar på remissen senast den 14 maj 2007. Reglerna beräknas träda i kraft 1 januari 2008.

Remissen finns att läsa på BFN:s hemsida; <www.bfn.se>