Balans nr 3 2007

Precisera revisorns ansvar!

FAR SRS vill se obligatorisk ansvarsförsäkring för styrelser i alla börsbolag

Frågan om begränsningar i revisorers skadeståndsansvar diskuteras både på EU-nivå och i Sverige. Det är i första hand frågan om ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen, i synnerhet mellan styrelsen och revisorn, förklarar Urban Engerstedt, chefsjurist hos FAR SRS. ”Det tycks finnas en uppfattning om att det är revisorn och inte styrelsen som är ansvarig för ett bolags finansiella rapportering” säger han. FAR SRS föreslår att ett tak införs för revisorns skadeståndsansvar samt att det lagstadgas att styrelser i börsnoterade bolag ska ha ansvarsförsäkring.

– Dagens regelverk förstärker missuppfattningen att revisorn och inte styrelsen är ansvarig för bolagets finansiella rapportering, t.ex. årsredovisningen. Här behöver reglerna förtydligas, anser Urban Engerstedt.

Han berättar att skadeståndsanspråk numera riktas mot revisorer och revisionsbyråer i sådan omfattning att revisionsbyråernas verksamhet allt oftare styrs av riktlinjer och rutiner som ska minimera riskerna för skadestånd. Detta gäller i synnerhet i Sverige där skadeståndsansvaret är obegränsat.

En byrå kan gå i konkurs!

– Utvecklingen kan innebära att branschen får svårare att rekrytera och behålla duktiga medarbetare, allt till förfång för näringslivet i stort, säger Urban Engerstedt och tillägger:

– Det finns en risk för att skadeståndskraven blir så omfattande att en enskild byrås existens äventyras.

I en skrivelse till revisorsutredningen (utredningen om revisorer och revision; genomförande av EG-direktiv m.m. Ju 2006:11) har FAR SRS föreslagit ett förtydligande av revisorers skadeståndsansvar. Förslaget bygger på ett arbete som gjorts inom ramen för Nordiska Revisorsförbundet (NRF).

– I skrivelsen pekar FAR SRS på behovet av att man i lagstiftningen förtydligar styrelsens ansvar för den finansiella rapporteringen. Vi föreslår att man inför ett tak (cap) för revisorns skadeståndsansvar som uppgår till tio gånger revisionsarvodet i ett bolag.

Ett tak är en tydlig och lättförståelig reglering, förklarar Urban Engerstedt. Dessutom ligger ett sådant förslag i linje med utvecklingen i andra europeiska länder.

FAR SRS anser vidare att styrelseledamöter enligt lag bör ha en ansvarsförsäkring. Detta för att undvika the deep pocket syndrome som idag drabbar revisorerna.

Solidariskt ansvar

– Det solidariska ansvaret enligt aktiebolagslagen bör avskaffas helt eller i alla fall delvis. På så sätt skulle ansvaret blir mer förutsägbart. Samtidigt tar man då hänsyn till att de olika bolagsorganen de facto har olika roller och ansvar, säger Urban Engerstedt. Det här gäller exempelvis styrelsens och vd:s ansvar för den finansiella rapporteringen och det faktum att revisorns roll endast är att granska.

– Det solidariska ansvaret [enligt 29 kap. 6 § aktiebolagslagen] tar inte hänsyn till denna ansvarfördelning på ett adekvat sätt, förklarar Urban Engerstedt och fortsätter:

– När man lägger ett större ansvar på revisorerna, än vad rollfördelningen mellan dem och bolagens styrelser egentligen förutsätter, kan det leda till problem för revisorernas opartiskhet och självständighet. Revisorn får ju inte gå in på ledningens och styrelsens områden.

Konsumentskydd

Revisorernas försäkringsplikt har tillkommit mot bakgrund av att det ansetts finnas ett ekonomiskt intresse hos tredje man som bör skyddas, dvs. ett slags ”konsumentskyddsintresse” förklarar Urban Engerstedt.

– Det är anmärkningsvärt att motsvar ande krav inte finns för den som är ansvarig för bokföringen, upprättandet av redovisningshandlingarna och ytterst bolagets finansiella rapportering, dvs. bolagets styrelse.

Han säger att ett sådant krav med all sannolikhet skulle vara ett praktiskt och effektivt sätt att skapa en tydligare ansvarsfördelning mellan styrelsen och bolagets revisor.

– Att försäkringsplikt saknas för den som har ansvaret för den finansiella rapporteringen bidrar inte till att stärka det konsumentskydd som är motivet till att bolagets revisorer är skyldiga att ha ansvarsförsäkring!

Bara börsnoterade bolag

Urban Engerstedt menar att kravet på obligatorisk ansvarsförsäkring i princip bör gälla alla aktiebolag. Han säger att försäkringen dock är särskilt viktigt för styrelseledamöter och verkställande direktörer i börsnoterade bolag.

– Därför föreslår FAR SRS att kravet på ansvarsförsäkring, i vart fall tills vidare, bara ska gälla företag av ”allmänt intresse”.

Han tillägger att den svenska definitionen av denna kategori företag, vid genomförandet av EG-direktivet om lagstadgad revision, kan komma att ges ett vidare tillämpningsområde än vad direktivet kräver.

Urban Engerstedt, chefsjurist FAR SRS, menar att det solidariska ansvaret enligt aktiebolagslagen bör avskaffas helt eller i alla fall delvis.