Balans nr 3 2007

Precisera revisorns ansvar!

FAR SRS vill se obligatorisk ansvarsförsäkring för styrelser i alla börsbolag

Frågan om begränsningar i revisorers skadeståndsansvar diskuteras både på EU-nivå och i Sverige. Det är i första hand frågan om ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen, i synnerhet mellan styrelsen och revisorn, förklarar Urban Engerstedt, chefsjurist hos FAR SRS. ”Det tycks finnas en uppfattning om att det är revisorn och inte styrelsen som är ansvarig för ett bolags finansiella rapportering” säger han. FAR SRS föreslår att ett tak införs för revisorns skadeståndsansvar samt att det lagstadgas att styrelser i börsnoterade bolag ska ha ansvarsförsäkring.

– Dagens regelverk förstärker missuppfattningen att revisorn och inte styrelsen är ansvarig för bolagets finansiella rapportering, t.ex. årsredovisningen. Här behöver reglerna förtydligas, anser Urban Engerstedt.

Han berättar att skadeståndsanspråk numera riktas mot revisorer och revisionsbyråer i sådan omfattning att revisionsbyråernas verksamhet allt oftare styrs av riktlinjer och rutiner som ska minimera riskerna för skadestånd. Detta gäller i synnerhet i Sverige där skadeståndsansvaret är obegränsat.

En byrå kan gå i konkurs!

– Utvecklingen kan innebära att branschen får svårare att rekrytera och behålla duktiga medarbetare, allt till förfång för näringslivet i stort, säger Urban Engerstedt och tillägger:

– Det finns en risk för att skadeståndskraven blir så omfattande att en enskild byrås existens äventyras.

I en skrivelse till revisorsutredningen (utredningen om revisorer och revision; genomförande av EG-direktiv m.m. Ju 2006:11) har FAR SRS föreslagit ett förtydligande av revisorers skadeståndsansvar. Förslaget bygger på ett arbete som gjorts inom ramen för Nordiska Revisorsförbundet (NRF).

– I skrivelsen pekar FAR SRS på behovet av att man i lagstiftningen förtydligar styrelsens ansvar för den finansiella rapporteringen. Vi föreslår att man inför ett tak (cap) för revisorns skadeståndsansvar som uppgår till tio gånger revisionsarvodet i ett bolag.

Ett tak är en tydlig och lättförståelig reglering, förklarar Urban Engerstedt. Dessutom ligger ett sådant förslag i linje med utvecklingen i andra europeiska länder.

FAR SRS anser vidare att styrelseledamöter enligt lag bör ha en ansvarsförsäkring. Detta för att undvika the deep pocket syndrome som idag drabbar revisorerna.

Solidariskt ansvar

– Det solidariska ansvaret enligt aktiebolagslagen bör avskaffas helt eller i alla fall delvis. På så sätt skulle ansvaret blir mer förutsägbart. Samtidigt tar man då hänsyn till att de olika bolagsorganen de facto har olika roller och ansvar, säger Urban Engerstedt. Det här gäller exempelvis styrelsens och vd:s ansvar för den finansiella rapporteringen och det faktum att revisorns roll endast är att granska.

– Det solidariska ansvaret [enligt 29 kap. 6 § aktiebolagslagen] tar inte hänsyn till denna ansvarfördelning på ett adekvat sätt, förklarar Urban Engerstedt och fortsätter:

– När man lägger ett större ansvar på revisorerna, än vad rollfördelningen mellan dem och bolagens styrelser egentligen förutsätter, kan det leda till problem för revisorernas opartiskhet och självständighet. Revisorn får ju inte gå in på ledningens och styrelsens områden.

Konsumentskydd

Revisorernas försäkringsplikt har tillkommit mot bakgrund av att det ansetts finnas ett ekonomiskt intresse hos tredje man som bör skyddas, dvs. ett slags ”konsumentskyddsintresse” förklarar Urban Engerstedt.

– Det är anmärkningsvärt att motsvar ande krav inte finns för den som är ansvarig för bokföringen, upprättandet av redovisningshandlingarna och ytterst bolagets finansiella rapportering, dvs. bolagets styrelse.

Han säger att ett sådant krav med all sannolikhet skulle vara ett praktiskt och effektivt sätt att skapa en tydligare ansvarsfördelning mellan styrelsen och bolagets revisor.

– Att försäkringsplikt saknas för den som har ansvaret för den finansiella rapporteringen bidrar inte till att stärka det konsumentskydd som är motivet till att bolagets revisorer är skyldiga att ha ansvarsförsäkring!

Bara börsnoterade bolag

Urban Engerstedt menar att kravet på obligatorisk ansvarsförsäkring i princip bör gälla alla aktiebolag. Han säger att försäkringen dock är särskilt viktigt för styrelseledamöter och verkställande direktörer i börsnoterade bolag.

– Därför föreslår FAR SRS att kravet på ansvarsförsäkring, i vart fall tills vidare, bara ska gälla företag av ”allmänt intresse”.

Han tillägger att den svenska definitionen av denna kategori företag, vid genomförandet av EG-direktivet om lagstadgad revision, kan komma att ges ett vidare tillämpningsområde än vad direktivet kräver.

Urban Engerstedt, chefsjurist FAR SRS, menar att det solidariska ansvaret enligt aktiebolagslagen bör avskaffas helt eller i alla fall delvis.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...