Innehåll

Balans nr 4 2007

Noteringar: Revisionsplikten engagerar!

Är slopandet av revisionsplikten i små aktiebolag en uttjatad fråga?

När FAR SRS lokalförening i Storstockholm ordnade paneldebatt om revisorns roll i små företag handlade det dock inte så mycket om pliktens vara eller inte vara, utan om hur det blir när den har avskaffats. Deltagare var Bengt Skough, FAR SRS, Annika Fritsch, Företagarna, Dan Brännström, FAR SRS och Mats Dahlberg, Sveriges redovisningskonsulters förbund, SRF.

Mats Dahlberg inledde med att svara på frågan om det blir några negativa effekter av att revisionsplikten slopas i små företag.

– Jag ser inget negativt, svarade han kort.

Dan Brännström såg dock flera negativa effekter. Bl.a varnade han för risken att ekobrotten ökar. Han påpekade att revisorns anmälningsplikt vid misstanke om brott bör ses över.

– Det blir ju lite lustigt att bolag som har revision kommer att anmälas vid misstanke om brott, medan de som inte har revision inte kommer att anmälas, sa han.

Annika Fritsch hänvisade till en enkät från Företagarna som visar att revisionsplikten hamnar högt upp på listan över vad som irriterar en företagare.

– Det finns alltså ett tryck för att ta bort plikten att revidera. Men det innebär ju inte att revisionen försvinner, sa hon.

Dan Brännström betonade vikten av revision när det gäller möjligheten till krediter:

– Jag tror att det kan bli svårt för bolagen att få låna pengar av bankerna utan revision.

Mats Dahlberg höll inte med.

– Jag tror att man fäster större vikt vid framtiden. Många små företag har svårt att få lån idag om de inte skriver på en generell borgen, sa han.

Men trots farhågor om försämringar när revisionsplikten i små aktiebolag slopas kunde anhängarna även se fördelar.

– Vi får utökade möjligheter att sälja in mer av vår kunskap direkt till kunden när vi blir mindre reglerade gentemot kunderna. Det finns ingen i samhället som generellt sett har den kompetens som en kvalificerad revisor har, sa Bengt Skough.

Dan Brännström påpekade att en efterfrågestyrd revision, som bolagen frivilligt väljer, kan få positiv inverkan på arvodet.

– Revisionsarvodet i Sverige är pressat. Det beror delvis på revisionsplikten. Utan plikt får revisionen högre status och ett högre värde, sa Dan Bränn ström.