Balans nr 4 2007

Aktuell information från FAR SRS

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2006:42

Villkor i bud (JCE Group – Semcon)

Uttalande 2006:46

Ändring konvertibelvillkor (Peab)

Uttalande 2006:48

Riktad emission (Pricer)

Uttalande 2007:06

Dispens från bud på teckningsoptioner (Atria – Sardus)

Uttalande 2007:07

Leo-reglernas tillämpning

Uttalande 2007:08

Dispens från budplikt (Scania)

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

To International Public Sector Accounting Standards Board, IFAC

Exposure Draft 30 Impairment of Cash Generating Assets

To International Public Sector Accounting Standards Board, IFAC

Exposure Draft 31 – Employee benefits

Till Näringsdepartementet

Ändringar i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. (N2007/2029/MK)

Till Näringsdepartementet

Statens ansvar för vissa betaltjänster (N2007/1398/ITFoU)

Bokföringsnämnden

Uttalanden från Bokföringsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.bfn.se>

Vägledning – Frivillig delårsrapportering

Från och med den 1 januari 2007 ändrades reglerna i årsredovisningslagen (1995:1554;ÅRL) avseende upprättande av delårsrapporter. Bland annat ändrades reglerna för vilka företag som obligatoriskt ska upprätta delårsrapport. Det har fått till följd att BFN inte behöver ha några regler avseende obligatoriskt upprättade delårsrapporter. BFN:s råd om delårsrapportering (BFNAR 2002:5) har därmed delvis blivit inaktuellt. BFN har istället arbetat fram ett allmänt råd med tillhörande vägledning för frivilligt upprättade delårsrapporter.

I princip har inga förändringar skett mot vad som tidigare gällde för frivilligt upprättade delårsrapporter. De företag som väljer att frivilligt upprätta en delårsrapport måste följa vissa paragrafer i nionde kapitlet i ÅRL samt det allmänna rådet.

Med anledning av ovanstående beslutade BFN den 13 februari 2007 att ge ut ett allmänt råd med tillhörande vägledning om Frivillig delårsrapportering. Det allmänna rådet trädde i kraft den 1 januari 2007. Samtidigt upphävdes det allmänna rådet om Delårsrapportering (BFNAR 2002:5)

Remiss – K2 mindre aktiebolag

BFN har beslutat att skicka ut ett utkast till vägledning om årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) på remiss. I remissbrevet efterfrågar BFN allmänna synpunkter på förslaget. BFN har även gjort en konsekvensanalys av förslagets konsekvenser för små företag. BFN vill ha svar på remissen senast den 14 maj 2007.