Innehåll

Balans nr 5 2007

Noteringar: Nytt uttalande från Akutgruppen om redovisning av särskild löneskatt

I december 2005 gav Akutgruppen ut ett utkast till uttalande, Redovisning av särskild löneskatt i företag som valt att redovisa aktuariella vinster och förluster mot eget kapital.

Av uttalandet framgick att särskild löneskatt skulle redovisas i resultaträkningen även till den del som den avsåg aktuariella vinster och förluster. Sex organisationer kommenterade utkastet. Samtliga utom en ifrågasatte Akutgruppens bedömning och uttalade sig i stället för att särskild löneskatt skulle inkluderas i de aktuariella vinster och förluster som får redovisas mot eget kapital.

Några av remissinstanserna ifrågasatte också om det var lämpligt att Akutgruppen gör tolkningar av IFRS/IAS. Akutgruppen valde därför att skriva till IFRIC (den arbetsgrupp inom IASB som ansvarar för tolkningar av IFRS/IAS) och redogöra för problemet med en fråga om IFRIC skulle kunna göra en tolkning.

När IFRIC får frågor om ett redovisningsproblem behandlas den först av en agendakommitté. Kommittén som hade ett möte i december rekommenderade att Akutgruppens fråga inte tas upp av IFRIC med motiveringen att det kan finnas många olika slag av liknande frågeställningar i andra länder och att projektet därför riskerade att bli alltför omfattande. Kommitténs rekommendation, som sedermera bekräftades av ett formellt beslut i IFRIC i mars, publicerades i IFRIC Update i januari 2007. I Update lämnar IFRIC också några synpunkter på den fråga som ställts, nämligen:

 1. Skatter som betalas av en förmånsbestämd plan ingår i definitionen av avkastning på förvaltnings tillgångar.

 2. Inkomstskatter som betalas av företaget redovisas i enlighet med IAS 12.

 3. IAS 19 omfattar inte bara ersättningar till anställda utan även vissa kostnader som är knutna till sådana ersättningar och som betalas till andra.

 4. Det kan finnas många olika skatter hänförliga till pensioner i världen och det är en bedömningsfråga om dessa är inkomstskatter som faller inom IAS 12, Inkomstskatter, del av ersättningar enligt IAS 19 eller en annan typ av avsättning som faller inom IAS 37, Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar.

Beträffande punkt b) framgår av IAS 12 att inkomstskatter är skatter som utgår på företagets inkomst. Följaktligen kan inte IAS 12 vara tillämplig på den särskilda löneskatten. När det gäller IAS 37 framgår av standarden att den inte är tillämplig på avsättningar som faller inom IAS 19. Den avgörande frågan som Akutgruppen haft att ta ställning till är därför om särskild löneskatt ska ingå i åtagandet för pensioner. IAS 19 ger inget klart svar. Den bedömning som Akutgruppen gjort är dock att eftersom ett åtagande för pensioner kräver att företaget erlägger särskild löneskatt, ska löneskatten inräknas i åtagandet.

Bedömningen har inarbetats i Akutgruppens tidigare uttalande, URA 43, Redovisning av särskild löneskatt och avkastningsskatt.

Rolf Rundfelt

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...