Innehåll

Balans nr 5 2007

Noteringar: Transformera Taxonomier!

I samarbete med Bolagsverket har XBRL Sweden tagit fram en ny version av de svenska taxonomierna (standardiserad beskrivning och klassificering av rapporters innehåll i XBRL-formatet) för årsredovisningar och revisionsberättelser. I mitten av april publicerades en Public Working Draft av dessa.

I den nya versionen av årsredovisningstaxomin har förändringar gjorts såväl i den tekniska utformningen som i innehållet.

Innehållsmässigt har standarden gjorts mer flexibel, bland annat i termer av fritextfält i noter och en utökad valbarhet i årsredovisningens alla delrapporter, förklarar XBRL Sweden. Detta har gjorts för att ta större hänsyn till rådande praxis hos programvaruleverantörer och redovisningsbyråer.

På den tekniska sidan är förhoppningen med förändringarna att ”skapa en mer flexibel och återanvändningsbar plattform för såväl det nuvarande tillämpningsområdet som kommande utveckling”.

Det är en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2006 som gör det möjligt att skicka in räkenskapshandlingar till Bolagsverket i elektronisk form. Bolagsverket har beslutat att elektroniska årsredovisningar och revisionsberättelser ska upprättas i den internationella rapporteringsstandarden XBRL.

Den som är intresserad kan fram till den 25 maj lämna synpunkter på materialet på <www.xbrl.se>.

XBRL – eXtensible Business Reporting Language – är ett globalt språk för finansiell rapportering.

XBRL är en standard för lagring, överföring och presentation av ekonomisk information – ett enkelt – och internationellt standardiserat format för att beräkna, distribuera och presentera ekonomisk information i alla tänkbara IT-miljöer.