Innehåll

Balans nr 6-7 2007

Noteringar: Rapport i stället för revision?

Diskussionerna är i full gång om vilken typ av uttalande – om något – som så småningom ska ersätta revisionsberättelsen när revisionsplikten avskaffas för mindre bolag. FAR SRS revisionskommitté har tillsatt en arbetsgrupp som ska diskutera och föreslå hur review (översiktlig granskning) eller en annan form av uttalande ska kunna användas för avrapportering av ett företags finansiella ställning. Compilation (sammanställning) utvärderas också. I arbetsgruppen ingår Bo Åsell, Helena Adrian och Björn Bäckvall.

– Det kommer finnas ett stort behov även fortsättningsvis att företagen erhåller någon form av uttalanden om tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen. En mycket viktig uppgift för branschen är att till marknaden tydligt förklara skillnaderna mellan olika typer av uttalanden som görs, säger Bo Åsell och Helena Adrian.

Den grundläggande skillnaden mellan review och compilation är att i den förra drar revisorn egna slutsatser och rapporterar dessa medan i den senare är det enbart frågan om att revisorn gör en sammanställning av tillhandahållna uppgifter.

I bland annat Danmark (där revisionsplikten stegvis håller på att avskaffas för mindre företag) diskuteras review. De grundläggande principerna för review baseras på Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2400 om ”uppdrag att göra översiktlig granskning av finansiella rapporter” samt SÖG 2410 om ”översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisorer”. I den förra sägs att standarden ska ge vägledning ”om revisorns professionella ansvar när en revisor som inte är företagets valda revisor åtar sig ett uppdrag att utföra översiktlig granskning av finansiella rapporter samt om utformningen av och innehållet i den rapport ... som revisorn lämnar efter utfört uppdrag”.

Compilation å andra sidan ingår inte i det svenska regelverket och har hittills inte räknats som en revisionstjänst som de svenska revisionsbyråerna tillhandahåller. Compilation används dock i andra länder. En fråga som debatterats i detta sammanhang är revisorns oberoende i förhållande till denna tjänst. Det har bland annat diskuterats ifall det ska stå i (compilation-) rapporten om revisorn är oberoende eller ej i förhållande till företaget vars finansiella uppgifter man sammanställer. Detta har hittills inte krävts.