Vattenfall, SAS och Green Cargo är bäst bland de statligt ägda bolagen på att redovisa hållbarhetsprestanda. Det visar Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPwC) genomlysning av de statliga bolagens hållbarhetsredovisningar för år 2005. Uppdraget kommer från Näringsdepartementets enhet för statligt ägande och syftet har varit att lyfta fram vägledande goda exempel.

– Att regeringen nu på det här sättet väljer att under stryka de statliga bolagens ansvar för att ligga i framkant avseende hållbar affärsut veckling, redovisning och transparens är naturligtvis en viktig signal till de statliga bolagens styrelser, säger specialistrevisor Lars-Olle Larsson som ansvarat för genomlysningen tillsammans med Maria Flock Åhlander på ÖPwC.

– Vattenfalls hållbarhetsredovisning skulle, om den var oberoende bestyrkt, kunna jämföras med de allra bästa redovisningarna vi bedömer i FAR SRS årliga tävling, tillägger Lars-Olle Larsson som även ingår i FAR SRS jury för belöning av bästa hållbarhetsredovisning.

Av 46 statligt ägda bolag har tretton ingått i genomlysningen. Av dessa har sju publicerat fristående separata hållbarhetsredovisningar och sex publicerat en fristående hållbarhetsredovisning i den tryckta årsredovisningen.

Riktlinjerna för bedömningen har varit tredje generationens riktlinjer för hållbarhetsredovisning, GRI G3, från Global Reporting Initiative (GRI). Bedömningen har utgått från GRI G3:s fem särredovisade upplysningsområden (mer info finns på <www.grig3.0rg>):

  1. Strategi och analys

  2. Bolagsinformation

  3. Redovisningsprinciper

  4. Styrning, åtaganden och intressentperspektiv

  5. Förhållningssätt till informationskategorier och resultatindikatorer

GRI G3 rekommenderar ett oberoende bestyrkande av hållbarhetsredovisning. Efter att den internationella standardsättaren IAASB kom med standarden ISAE 3000 har FAR SRS uppdaterat den svenska standarden för oberoende granskning av frivillig separat hållbarhetsredovisning. Två av de statligt ägda bolagen, SAS och Green Cargo, hade oberoende bestyrkta hållbarhetsredovisningar 2005. Till familjen av bestyrkta hållbarhetsredovisningar i den statliga sfären har i år tillkommit Vin & Sprit Group.

Regeringens rapport ”Genomlysning av de statligt ägda företagens hållbarhetsredovisning 2006” finns att ladda ner på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>.