EU beslutade i våras att minska den administrativa bördan för EU-företag med 25 procent till senast 2012. I Sverige har regeringen satt mål om minst 25 procents minskning till 2010. Revision, redovisning och bolagsrätt anses som prioriterade områden. Undersökningar har visat att de administrativa kostnaderna inom dessa områden är speciellt höga. Under sommaren presenterade EU-kommissionen ett förslag till förenklingar av EU:s regelverk. I samband med EU-kommissionens meddelande sa Charlie McCreevy, EU-kommissionär med ansvar för inre marknaden: ”Om vi vill göra det möjligt för europeiska företag att konkurrera på dagens globala marknad, måste vi minska byråkratin. Många EU-regler inom bolagsrätt och redovisning är mer än 20 år gamla och skapar onödig börda för företagen. Vi måste nu fråga oss hur de kan förbättras för att möta dagens krav.”

De förenklingar som EU-kommissionen föreslår är att:

  • upphäva bolagsrättsdirektiv som huvudsakligen berör nationella situationer (exempelvis reglerna om inhemska fusioner och delningar, reglerna om kapital i aktiebolag och/eller reglerna om enmansbolag med begränsat ansvar) eller ta bort vissa upplysningskrav i bolagsrättsdirektiven;

  • förenkla upplysningskraven för företag och filialer;

  • ytterligare minska rapporterings- och revisionskraven för små och medelstora företag.

EU-kommissionen vill inleda en diskussion med berörda parter och vill gärna ha synpunkter på ovan och andra förslag på förenklingsåtgärder senast i mitten av oktober. Ytterligare information finns på: <http://ec.europa.eu/internalmarket/com-pany/docs/simplification/com2007394sv.pdf>.

Som uppföljning till detta arbete och baserat på de svar som inkommit kommer EU-kommissionen att utarbeta konsekvensbedömningar, där den även kommer att beakta resultaten av den pågående mätningen av administrativa kostnader. EU-kommissionen räknar med att kunna lägga fram ett lagstiftningsförslag i början av 2008.

Ta chansen och tyck till om dessa frågor. Dina synpunkter är viktiga. Den svenska regeringen skriver i sitt EU-arbetsprogram för hösten 2007 att Sverige ska tillhöra kärnan i det europeiska samarbetet och driva svenska prioriteringar på ett aktivt och effektivt sätt. Den anser också att ett medvetet och strategiskt ansvarstagande för Europas stora framtidsfrågor är centralt. Det här är ett bra tillfälle att delta i processen att ta fram ny lagstiftning inom ett mycket viktigt område.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallemus@se.pwc.com.