Balans nr 1 2008

Noteringar: Äntligen grönt ljus för utlandspraktik

Från och med den 15 januari 2008 är det möjligt att tillgodoräkna sig utlandspraktik i praktikkravet inför revisorsexamen och högre revisorsexamen. Beslutet fattades av regeringen i slutet av november och innebär ändringar i 1995 års förordning om revisorer.

– Möjligheterna har vidgats så att den praktiska delen av revisorsutbildningen kan avläggas i annat land inom EES. Dessutom kan den senare delen av utbildningen göras i land utanför EES, säger Henrik Matz, handläggare på Justitiedepartementet.

Den som vill avlägga revisorsexamen ska ha genomgått en praktisk utbildning på totalt tre år. De nya bestämmelserna innebär att minst två av dessa år ska ske i Sverige eller annat land inom EES-området under handledning av en godkänd eller auktoriserad revisor eller motsvarande. Resterande delen av den praktiska utbildningen kan göras i ett land utanför EES-området, under förutsättning att bland annat handledaren är godkänd revisor eller motsvarande och enligt Revisorsnämnden lämplig att vara handledare.

Den som vill avlägga högre revisorsexamen måste genomgå en praktisk utbildning på totalt fem år, varav tre och ett halvt år ska ske i Sverige eller annat EES-land under handledning av en godkänd eller auktoriserad revisor eller motsvarande. Resterande del av utbildningen kan ske i ett land utanför EES, under förutsättning att bland annat handledaren är auktoriserad revisor eller motsvarande och enligt Revisorsnämnden lämplig att vara handledare.

Branschorganisationen FAR SRS, Revisorsnämnden, Finansinspektionen och Utredningen om revisorer och revision har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. – Samtliga har i allt väsentligt varit positiva till innehållet, säger Henrik Matz.

Anpassning till EG-direktiv

De nya reglerna om den praktiska delen av revisorsutbildningen är en anpassning till EG:s nya bolagsrättsliga direktiv om revision och till nya regler på högskoleområdet. Enligt direktivet är Sverige skyldigt att erbjuda möjligheten att förlägga den praktiska delen av revisorsutbildningen i annat land inom EES. När det gäller möjligheten att förlägga en viss del av praktiken i ett land utanför EES har regeringen tillmötesgått branschens önskemål och gått ett steg längre.

Balans har tidigare (nr 6–7/2006 och nr 2/2007) rapporterat om Jonas Nihlberg som kämpade för att få tillgodoräkna sig utlandspraktik i praktikkravet inför högre revisorsexamen. Han var anställd på KPMG och hade tjänstgjort 19 månader i Storbritannien under handledning av en chartered accountant. RN gjorde bedömningen att tiden i Storbritannien inte fick räknas in och att han därmed inte uppfyllde kravet på fem års praktik. Jonas Nihlberg överklagade RN:s beslut att avslå hans ansökan om att få avlägga högre revisorsexamen till Länsrätten. Länsrätten gick dock på RN:s linje och Jonas Nihlberg fick vänta.

Han välkomnar att reglerna nu ändras.

– Det här är självfallet en stor vinst för branschen, som tvingats se ”hemvändare” lämna yrket, efter att de fått sin största arbetserfarenhet förkastad i byråkratins namn, säger Jonas Nihlberg.

Han fortsätter:

– Även om min personliga karenstid är avslutad får jag givetvis vara nöjd med den förhållandevis korta tid som förlöpt mellan Balans publicering av min debattartikel (nr 6–7/2006) och ändringen av förordningen. Denna snabba förändringsprocess är en funktion av Balans genomslagskraft, RN:s egentliga inställning, engagemanget hos min arbetsgivare, men inte minst den tidsmässigt vältajmade utredningen om EG:s 8:e bolagsrättsliga direktiv. När alla intressenter är överens och arbetar åt samma håll förefaller systemet nästan vara flexibelt.?