Jan-Erik Gröjer avled för en tid sedan. Jan-Erik var professor i redovisning och finansiering vid Uppsala universitet, men han hade ett brett engagemang också utanför akademin.

Kreativitet och kvalitet är ord vi gärna förknippar med Jan-Erik, oavsett om man syftar på hans gärning som lärare, forskare, handledare, läroboksförfattare eller styrelseledamot. Genom åren är det många redovisare, revisorer och andra ekonomer som inspirerats och utvecklats tack vare Jan-Erik.

I Revisorsnämndens examensråd var Jan-Erik ledamot sedan bildandet 1996. Han vitaliserade utformningen av prov och examina och fann ständigt nya lösningar som mätte kompetensen och omdömet hos tentanderna.

Genom sin djupa och samtidigt breda kompetens, men också tack vare förmågan och modet att ”tänka tvärtom”, bidrog Jan-Erik starkt till ett fruktbart styrelsearbete i IREV under åren 2005–2007.

Jan-Erik var en av initiativtagarna bakom Svenska Revisionsakademin och dess förste ordförande. Under hans ledning skedde en utveckling av doktorandutbildningen i redovisning och revision, inte minst vid universiteten i Uppsala och Stockholm. Jan-Erik har vidare varit en livlig påskyndare av inrättandet av flera professurer i nämnda ämnen.

Jan-Erik var en sann ”nätverkare” som insåg vikten av att förena specialister från universitet, högskolor, organisationer och näringsliv i kreativa konstellationer. Han var en stor visionär, men också en handlingsmänniska som tog ansvar för att visioner kunde förverkligas.

Det är mycket tomt efter Jan-Erik, men vi minns honom med värme.

Dan Brännström, Generalsekr. FAR SRS, ordförande IREV

Åke Danielsson, Vice ordförande Svenska Revisionsakademin

Peter Strömberg, Direktör Revisorsnämnden