Innehåll

Balans nr 10 2008

Noteringar: Inte alltid bokföringsbrott att lämna in sen årsredovisning

Göteborgs tingsrätt dömde en man som var styrelseledamot i ett vilande aktiebolag till böter för ringa bokföringsbrott. Anledningen var att han inte lämnat in någon årsredovisning för räkenskapsåret som avslutades per den 31 augusti 2008.

En dom i hovrätten för Västra Sverige upphäver nu tingsrättens dom och ogillar åtalet, enligt Dagens juridik.

Hovrätten anser dock precis som tingsrätten att mannen förfarit oaktsamt i och med att han underlåtit att lämna in årsredovisningen. Men att det i bolaget under många år inte bedrivits någon verksamhet och att det inte finns någon krets av intressenter som ur borgenärsperspektiv eller andra skäl haft anledning att ta del av årsredovisningen.

– Hovrättens resonemang präglas av praktiskt synsätt som känns tilltalande, det är väl så här vi önskar att domstolarna ska döma i liknande fall, säger FAR SRS chefsjurist Urban Engerstedt.

Hovrätten menar att rörelsens ekonomiska resultat eller ställning ändå i huvudsak kunnat bedömas.

Innebär denna dom att revisorer inte behöver anmäla brott och avgå i liknande fall?

– Ja, om omständigheterna är desamma och det alltså inte föreligger något bokföringsbrott behöver revisorn naturligtvis inte anmäla och avgå. Dock bör den reservationen göras att en hovrättsdom inte har något prejudikatsvärde. Om en annan hovrätt i ett likartat mål skulle finna att det förelåg ett bokföringsbrott, torde dock brottet vara så obetydligt att revisorn ändå skulle kunna avstå från brottsanmälan, säger Urban Engerstedt.