Till att börja med verkade varje EU-land gå sin egen väg, ingen ville ”beblanda sig” med grannländerna som ansågs ha större behov av hjälp. När finanskrisen förvärrades insåg dock EU-länderna att detta är en uppgift som måste lösas gemensamt. Det är just vid tillfällen som dessa som det är nödvändigt att EU visar politiskt ledarskap och går samman för att lösa gemensamma problem.

EU:s finansministrar tog fram ett förslag på åtgärdspaket, som sedan godkändes av stats- och regeringscheferna vid EU-toppmötet i mitten av oktober. Som exempel på åtgärder kan nämnas att alla EU:s medlemsländer inför insättningsgarantier på minst 50 000 euro (det är redan nu tal om att höja denna gräns till 100000 euro från 1 december 2009). Om ett EU-land måste gå in och stödja inhemska banker i kris så måste stödet vara tillfälligt och ta tillvara skattebetalarnas intressen. Insatserna måste samordnas över gränserna, speciellt när bankerna har verksamhet i flera länder. Regeringar måste kunna gå in och byta ledning i de banker som får stöd, och ingripa mot orimliga löner och bonusar.

Krisen har även tagit sig in på redovisningsområdet. International Accounting Standards Board (IASB) har – med syfte att europeiska företag ska ha samma möjligheter som sina amerikanska konkurrenter – fattat beslut om ändrade redovisningsregler.

EU:s handlingskraft har väckt uppmärksamhet runt om i världen. ”Europas krishantering ger oss en helt annan styrkeposition”, sa EU-kommissionär Margot Wallström nöjt i samband med EU-toppmötet. EU vill nu träffa USA och andra globala aktörer för att diskutera dessa viktiga frågor på en global nivå. Vi har kommit en bit på väg, men än så länge återstår mycket arbete för att få världens ekonomier på fötter igen.

Det här är ett exempel på hur arbetet inom EU kan komma att förändras. Finanskrisen stod inte på dagordningen då Frankrike tog över ordförandeklubban i EU i somras. Frankrikes president Nicolas Sarkozy hade stora planer för detta halvår, men inget blev som han hade tänkt sig. Den svenska regeringen kan diskutera i detalj vilka frågor det svenska ordförandeskapet ska arbeta med under andra halvåret 2009, men vi har i dagsläget ingen aning om hur verkligheten och världsekonomin ser ut när det är dags. Det finns en stor risk att finanskrisen lett till nya problem som kommer att hamna överst på EU:s dagordning. Och det är ju naturligtvis det som är meningen med EU. Grundtanken med EU är att göra det bättre för medborgarna och fokus ska ligga på de frågor som är aktuella och berör EU-medborgarna.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com