Innehåll

Balans nr 12 2008

Noteringar: Krånglig beslutsprocess ska förenkla för företag

Det är inte lätt att hänga med i förslags- och beslutskarusellen inom EU. Detta framgår med all önskvärd tydlighet i turerna kring administrativa förenklingar för företag.

Sommaren 2007 presenterade EU-kommissionen ett diskussionsunderlag med olika förslag för att lätta på företagens administrativa börda. Något senare tillsatte man en expertgrupp som skulle lägga fram förslag till lättnader/besparingar, den så kallade Stoiber-gruppen.

Ett av förslagen som kommissionen presenterade i juli 2007 var att företag som enligt EU är mikroföretag inte ska omfattas av fjärde bolagsrättsliga direktivet (definierat som företag som har under 1 miljon euro i nettotillgångar, 500 000 euro balansomslutning och 10 anställda). I fjärde direktivet – som också kallas redovisningsdirektivet – regleras exempelvis vad som ska ingå i en årsredovisning och offentliggörandet av denna.

Förslaget om att fjärde direktivet inte ska omfatta mikroföretag fick blandad kritik. Tyskland och Storbritannien sa ja medan nuvarande ordförandelandet Frankrike var emot, liksom många i revisions- och redovisningsbranschen (bland annat FEE) och småföretagarorganisationer. Kommissionen beslutade därför avvakta med propån.

När kommissionens förslag – som nu mest innehöll mindre justeringar – behandlades i Europaparlamentets juridiska kommitté (Juri) så återkom en tysk ledamot till Kommissionens tidigare förslag för mikroföretag. Han vill dock dubblera storleken (2 miljoner, 1 miljon och 20 anställda). En idé som mötte motstånd och som han så småningom drog tillbaka. Kvar blev yrkandet att de mikroföretag (gränsvärden enligt Kommissionens ursprungsförslag) som ska undantas måste vara bolag med endast lokal eller regional verksamhet. Till detta hade EU-kommissionen vid denna tidnings pressläggning, inte tagit ställning. Mycket tyder dock på att kommissionen kommer att acceptera ändringen. Kommissionen har dessutom av Juri/parlamentet fått i uppdrag att lägga fram ett nytt förslag om möjligheten att undanta mikroföretag. När ett sådant kan komma återstår att se. Kanske blir det ett separat förslag eller som en del av Kommissionens slutgiltiga förslag som presenteras 2009 (se nedan).

I 2007 års diskussionsdokument föreslog EU-kommissionen också att medlemsstaterna ska kunna välja att företag som enligt EU är mindre (10 miljoner euro i nettoomsättning, 50 anställda samt 5 miljoner euro i balansomslutning) inte ska behöva offentliggöra sin årsredovisning. Även detta förslag mötte kritik och har senare varit uppe till diskussion i Juri. Där föreslog en ledamot att regeln skulle vara bindande – alltså inte bara en möjlighet för medlemsstaterna. Förslagsställaren mötte dock motstånd bland annat från Kommissionen och drog tillbaka förslaget.

I Kommissionens andra steg av förenklingar är det tänkt att alla direktiv som reglerar företagens verksamheter ska ses över med ”think small first” som princip. Detta har kommissionären Charlie McCreevy slagit fast – som själv är chartered accountant (auktoriserad revisor i samväldesländerna) men vars mandatperiod går ut nästa år.

Förberedande möten inför den andra omgången förenklingar har redan hållits och ett konsultationspapper ska presenteras i februari nästa år. Ett slutgiltigt förslag presenteras av Kommissionen i oktober 2009.