Innehåll

Balans nr 12 2008

Noteringar: Självreglering får ge vika för lag

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen (prop. 2008/09:71) om ändringar enligt EG:s fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiv. Lagen är tänkt att träda i kraft 1 mars 2009.

Centralt i propositionen är att självreglering delvis får ge vika för lagstiftning – vilket regeringen menar krävs enligt EU-direktivet. Man hänvisar bland annat till ”bestämmelsernas koppling till andra årsredovisningsregler och kraven på revision och offentliggörande av visst slag talar ... för att de bör genomföras genom bindande författningsföreskrifter ”.

En nyhet – den mest omfattande upplysnings skyldigheten – är lagstadgat krav på en bolagsstyrningsrapport. Detta gäller för de drygt 300 aktiebolag som förväntas vara noterade på en reglerad marknad när lagen träder ikraft.

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning är dessa företag redan i dag skyldiga att upprätta en liknande rapport (eller förklara varför en sådan inte upprättats).

Regeringen anger i sin konsekvensanalys att för de företag som upprättat en rapport enligt koden ”torde arbetet med att anpassa rapportens innehåll till de krav som nu införs i lag vara av begränsad omfattning”. Bolagsstyrningsrapporten ska ingå i förvaltningsberättelsen eller utgöra en från årsredovisningen skild handling. Bolagsstyrningsrapporten ska till viss del granskas av bolagets revisor.

En nyhet som vissa menar hade kunnat bidra till att förebygga dagens finanskris innebär att företag som har ekonomiska arrangemang som inte redovisas i balansräkningen ska, ”om riskerna eller fördelarna med arrangemangen är betydande och uppgifter om dessa risker eller fördelar är nödvändiga för att bedöma företagets ställning” lämna tilläggsupplysningar om dessa. Uppgifterna ska lämnas i såväl årsredovisning som koncernredovisning. Detta gäller dock inte mindre icke-finansiella företag och mindre koncerner.

FAR SRS har i flera fall fått gehör för krav och svar på frågor som framfördes i remissrundan. Det gäller bland annat exempel på aktiviteter utanför balansräkningen (som nu finns med i författningskommentarerna) samt att bolag som rapporterar enligt IFRS undantas från kravet att rapportera dessa arrangemang.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...