Innehåll

Det är komplext att avgöra vad som utgör en skuld och vad som utgör eget kapital. Detta illustreras initialt med hjälp av en beskrivning av IASB:s uppdatering av IAS 1 och IAS 32. (Amendments to IAS 32 Financial Instruments: Presentation and IAS 1 Presentation of Financial Statements: Puttable Financial Instruments and Obligations Arising on Liquidation)

I enlighet med IAS 32 utgörs en skuld bland annat av ett:

  • avtal som kommer att eller kan komma att regleras med företagets egna kapitalinstrument och är:

    • ett derivat som kommer eller kan komma att regleras på annat sätt än genom att byta ett fastställt kontantbelopp eller annan finansiell tillgång mot ett fastställt antal av företagets egna kapitalinstrument. I detta syfte innefattar företagets egna kapitalinstrument inte instrument som i sig själva är avtal om framtida mottagande eller leverans av företagets egna kapitalinstrument.

Om ett företag till exempel är skyldigt att återköpa egna aktier utgör detta en förpliktelse som ska klassificeras och redovisas som en skuld. Ovanstående definition kan i en extrem situation ge upphov till en balansräkning där något eget kapital inte redovisas. Detta blir fallet om ett företag enbart ger ut egna kapitalinstrument som de samtidigt är skyldiga att återköpa eller på innehavarens initiativ återta (redeem) för en andel av företagets redovisade nettotillgångar. Ett finansiellt instrument som utställaren är skyldigt att köpa tillbaka eller som på innehavarens initiativ kan lämnas tillbaka till utgivaren för en kassamässig ersättning eller för en andel av företagets nettotillgångar utgör ett ”puttable” instrument. Det är hanteringen av denna typ av finansiella instrument som uppdateringen behandlar. IASB har kompletterat definitionen på följande sätt (fritt översatt):

  • ett derivat som kommer eller kan komma att regleras på annat sätt än genom att byta ett fastställt kontantbelopp eller annan finansiell tillgång mot ett fastställt antal av företagets egna kapitalinstrument. I detta syfte innefattar företagets egna kapitalinstrument inte ”puttable” instrument som klassificeras som eget kapital i enlighet med punkt 16 A och 16 B samt instrument som gör företaget förpliktigat leverera en pro rata andel av dess nettotillgångar vid en likvidation och som är klassificerade som eget kapitalinstrument i enlighet med punkt 16 c och 16 D, eller instrument som i sig själva är avtal om framtida mottagande eller leverans av företagets egna kapitalinstrument.

Ett ”puttable” instrument ska klassificeras som eget kapital om följande kriterier är uppfyllda:

(A) Innehavaren har rätt att erhålla en pro rata del av företagets nettotillgångar vid en eventuell likvidation. (B) Det finansiella instrumenten har mindre rätt än något annat finansiellt instrument vid en eventuell likvidation. (c) Samtliga finansiella instrument som tillhör den klass finansiella instrument med minst rätt vid en likvidation ska vara identiska. (D) Instrumentet får inte heller innehålla någon förpliktelse gentemot annan part som är att betrakta som ofördelaktigt för utgivaren. (E) Kassaflödet hänförligt till det aktuella instrumentet ska vara beroende vinstutvecklingen, realiserade och orealiserade värdeutveckling avseende företagets nettotillgångar över instrumentets löptid. (F) För att ett finansiellt instrument ska klassificeras som eget kapital ska det, förutom A-F, likväl framgå att utgivaren inte har några andra finansiella instrument vars kassaflöde beror på resultatutvecklingen eller som påverkar eller hindrar den avkastning som innehavaren av det utgivna instrumentet kan ta del av.

Det ska poängteras att samtliga kriterier ska vara uppfyllda för att undantaget ska gälla. Uppdateringen av IAS 1 och IAS 32 gäller inte enbart ”puttable” instrument utan även finansiella instrument som ger företaget en skyldighet att leverera en pro rata andel av dess nettotillgångar vid likvidation ska klassificeras som eget kapital. Ett sådant åtagande uppstår antingen när en likvidation med säkerhet kommer att äga rum, eller då detta faktum ligger utanför företagets kontroll eller att likvidation är osäkert men det är upp till innehavaren att besluta om så ska ske. Så som i fallet för ovanstående typer av instrument ska dessa finansiella instrument uppfylla ett antal kriterier för att klassificeras som eget kapital, kriterier som i stora delar överensstämmer med A-E ovan.

Uppdateringen av IAS 1 och IAS 32 med avseende på de beskrivna finansiella instrumenten ger uttryck för de svårigheter som föreligger med avseende klassificering av skuld och eget kapital. Det ska avslutningsvis poängteras att IASB tillsammans med FASB för närvarande bedriver ett projekt som syftar till att förtydliga relationen mellan skuld och eget kapital, ett projekt som eventuellt kan komma att påverka innehållet i deras gemensamma framtida ramverk för redovisning. Jag återkommer till innehållet i detta projekt i kommande nummer av Balans.

Ek. dr Pär Falkman är redovisningsspecialist på Ernst & Young i Göteborg par.falkman@se.ey.com