Innehåll

Balans nr 12 2008

Internationellt: Skuld eller eget kapital: oklart vad som är vad

Det är komplext att avgöra vad som utgör en skuld och vad som utgör eget kapital. Detta illustreras initialt med hjälp av en beskrivning av IASB:s uppdatering av IAS 1 och IAS 32. (Amendments to IAS 32 Financial Instruments: Presentation and IAS 1 Presentation of Financial Statements: Puttable Financial Instruments and Obligations Arising on Liquidation)

I enlighet med IAS 32 utgörs en skuld bland annat av ett:

 • avtal som kommer att eller kan komma att regleras med företagets egna kapitalinstrument och är:

  • ett derivat som kommer eller kan komma att regleras på annat sätt än genom att byta ett fastställt kontantbelopp eller annan finansiell tillgång mot ett fastställt antal av företagets egna kapitalinstrument. I detta syfte innefattar företagets egna kapitalinstrument inte instrument som i sig själva är avtal om framtida mottagande eller leverans av företagets egna kapitalinstrument.

Om ett företag till exempel är skyldigt att återköpa egna aktier utgör detta en förpliktelse som ska klassificeras och redovisas som en skuld. Ovanstående definition kan i en extrem situation ge upphov till en balansräkning där något eget kapital inte redovisas. Detta blir fallet om ett företag enbart ger ut egna kapitalinstrument som de samtidigt är skyldiga att återköpa eller på innehavarens initiativ återta (redeem) för en andel av företagets redovisade nettotillgångar. Ett finansiellt instrument som utställaren är skyldigt att köpa tillbaka eller som på innehavarens initiativ kan lämnas tillbaka till utgivaren för en kassamässig ersättning eller för en andel av företagets nettotillgångar utgör ett ”puttable” instrument. Det är hanteringen av denna typ av finansiella instrument som uppdateringen behandlar. IASB har kompletterat definitionen på följande sätt (fritt översatt):

 • ett derivat som kommer eller kan komma att regleras på annat sätt än genom att byta ett fastställt kontantbelopp eller annan finansiell tillgång mot ett fastställt antal av företagets egna kapitalinstrument. I detta syfte innefattar företagets egna kapitalinstrument inte ”puttable” instrument som klassificeras som eget kapital i enlighet med punkt 16 A och 16 B samt instrument som gör företaget förpliktigat leverera en pro rata andel av dess nettotillgångar vid en likvidation och som är klassificerade som eget kapitalinstrument i enlighet med punkt 16 c och 16 D, eller instrument som i sig själva är avtal om framtida mottagande eller leverans av företagets egna kapitalinstrument.

Ett ”puttable” instrument ska klassificeras som eget kapital om följande kriterier är uppfyllda:

(A) Innehavaren har rätt att erhålla en pro rata del av företagets nettotillgångar vid en eventuell likvidation. (B) Det finansiella instrumenten har mindre rätt än något annat finansiellt instrument vid en eventuell likvidation. (c) Samtliga finansiella instrument som tillhör den klass finansiella instrument med minst rätt vid en likvidation ska vara identiska. (D) Instrumentet får inte heller innehålla någon förpliktelse gentemot annan part som är att betrakta som ofördelaktigt för utgivaren. (E) Kassaflödet hänförligt till det aktuella instrumentet ska vara beroende vinstutvecklingen, realiserade och orealiserade värdeutveckling avseende företagets nettotillgångar över instrumentets löptid. (F) För att ett finansiellt instrument ska klassificeras som eget kapital ska det, förutom A-F, likväl framgå att utgivaren inte har några andra finansiella instrument vars kassaflöde beror på resultatutvecklingen eller som påverkar eller hindrar den avkastning som innehavaren av det utgivna instrumentet kan ta del av.

Det ska poängteras att samtliga kriterier ska vara uppfyllda för att undantaget ska gälla. Uppdateringen av IAS 1 och IAS 32 gäller inte enbart ”puttable” instrument utan även finansiella instrument som ger företaget en skyldighet att leverera en pro rata andel av dess nettotillgångar vid likvidation ska klassificeras som eget kapital. Ett sådant åtagande uppstår antingen när en likvidation med säkerhet kommer att äga rum, eller då detta faktum ligger utanför företagets kontroll eller att likvidation är osäkert men det är upp till innehavaren att besluta om så ska ske. Så som i fallet för ovanstående typer av instrument ska dessa finansiella instrument uppfylla ett antal kriterier för att klassificeras som eget kapital, kriterier som i stora delar överensstämmer med A-E ovan.

Uppdateringen av IAS 1 och IAS 32 med avseende på de beskrivna finansiella instrumenten ger uttryck för de svårigheter som föreligger med avseende klassificering av skuld och eget kapital. Det ska avslutningsvis poängteras att IASB tillsammans med FASB för närvarande bedriver ett projekt som syftar till att förtydliga relationen mellan skuld och eget kapital, ett projekt som eventuellt kan komma att påverka innehållet i deras gemensamma framtida ramverk för redovisning. Jag återkommer till innehållet i detta projekt i kommande nummer av Balans.

Ek. dr Pär Falkman är redovisningsspecialist på Ernst & Young i Göteborg par.falkman@se.ey.com

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...