Innehåll

Balans nr 2 2008

SME/SMP-frågor: Företag behåller revisorn

Redan i 1895 års aktiebolagslag (ABL) ställdes krav på revision i aktiebolag, men det var först 1983 som revisionsplikt för alla aktiebolag infördes. Till grund för införandet låg argument som att revision var till nytta för företagens ägare och för förebyggande av ekonomisk brottslighet. Dessa argument har även varit politiskt gångbara när frågan om revisionsplikt har diskuterats under 1990-talet, då med betoning på det allmännas intresse av en ändamålsenlig kontroll av att bolagets affärer sköts på ett lagenligt och korrekt sätt.

I dagens debatt väger inte längre samhällsintresset tyngst. Nu är det i stället ”marknaden” som ska styra behovet och formerna för framtidens kvalitetssäkring av bolagens finansiella rapportering. Nåväl, men vad anser då ”marknaden”? Har någon frågat vad bolagens företrädare egentligen tycker? Mig veterligen har det bara presenterats en välgrundad svensk undersökning (”Företagen vill behålla revisionsplikten”, Tobias Svanström, Balans nr 11/2007) vilket kan tyckas märkligt. Varför har inte de organisationer som förespråkar en omedelbar avveckling av revisionsplikten undersökt vad bolagens företrädare tycker? Kan det vara så att de tvivlar på att de skulle få stöd för sina argument?

Av Svanströms studie framgår att de svenska företagen i stor utsträckning är benägna att välja revision även i framtiden. I jämförelse med de förstudier till avskaffandet av revisionsplikten som genomförts i Storbritannien, Danmark samt Norge, är de svenska företagen mer positivt inställda till att välja revision än företagen i dessa länder.

Enligt Svanströms studie, som omfattade 422 svenska aktiebolag, skulle hela 60 procent av företagen med upp till fem miljoner kronor i omsättning behålla revisionen om plikten upphörde. 11 procent hade inte tagit ställning medan 29 procent skulle välja bort revision. Generellt visar studien att ju större företaget är, desto större är benägenheten att välja revision.

Enligt förstudier som genomfördes i Danmark innan plikten avskaffades var det endast cirka 35 procent av företagen med en omsättning upp till fem miljoner danska kronor som uppgav att de kommer att behålla revision av samma omfång som före avvecklingen av plikten. När väl plikten avskaffades valde dock hela 93,5 procent (!) att behålla revisionen. Relationen mellan förstudie och utfall i Danmark visar på det danska näringslivets stora förtroende för revisionen som kvalitetssäkring. Svanströms studie visar att förtroendet är starkt även för den svenska revisorn. Detta understryks av Länsförsäkringars årliga undersökning om vem den svenska företagaren främst vänder sig till för att få råd.

För tredje året i rad kom revisorn etta!

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se