Innehåll

Balans nr 2 2008

Europa-frågor: Revisionspaket i julklapp från Bryssel

Strax före jul öppnade Charlie McCreevy, EU-kommissionär med ansvar för den inre marknaden, ett efterlängtat revisionspaket. Inför Utskottet för rättsliga frågor i Europaparlamentet tillkännagav han flera tydliga åtgärder inom den lagstadgade revisionens område. EU-kommissionen kommer fortsätta att fokusera på några politiska områden under året och McCreevy betonade att det krävs konkurrens, kvalitet och internationellt samarbete för att försäkra sig om att revisionsyrket går i önskad riktning. Revisionspaketet kan sammanfattas enligt följande:

  • En EU-rekommendation som begränsar revisorers skadeståndsskyldighet tas fram under 2008.

  • En konsultationsrunda om ägarrestriktioner i revisionsbyråer lanseras under första kvartalet 2008.

  • En EU-rekommendation som garanterar hög standard inom revisionskvalitet och inspektioner lanseras också under första kvartalet 2008.

  • En ”resultattavla” för att bevaka implementeringen av det 8:e direktivet i medlemsländerna tas fram.

  • Fortsätta arbetet med Internationella revisionsstandarder (ISA) för att i slutet av 2008 kunna fatta beslut om de ska användas eller inte framöver.

  • Ta fram övergångsregler i januari 2008 för att göra det möjligt för EU att godkänna revisioner från tredje land till 2011, så att EU under tiden kan fatta slutligt beslut om motsvarigheten till tredje lands tillsynssystem.

Varje medlemsland får själv avgöra hur begränsningen av revisorers skadeståndsskyldighet ska hanteras i nationell lag. Det finns en oro för att kvalitén på revisionen kommer att försämras av denna begränsning, men dessa farhågor avvisas av McCreevy. ”Tyskland har till exempel haft en skadeståndsbegränsning sedan 1930-talet. Kvaliteten anses inte vara sämre i Tyskland och de anses också ha en av de mest konkurrensutsatta marknaderna i Europa för revisionen av mindre börsbolag”, förklarade kommissionären.

McCreevy underströk också att han vill undvika så kallad gold plating av nya regler. Det innebär att han inte vill att enstaka medlemsländer ställer högre krav i nationell lagstiftning än den som krävs i EU-direktivet. ”Jag har alltför ofta sett nationella lagstiftare införa extra bestämmelser när de har infört EU-lagstiftning”, sa McCreevy. Han kommer därför vara extra uppmärksam på detta fenomen som han anser medför onödiga kostnader och skapar hinder för konkurrens över gränserna.

McCreevys tal finns att läsa på: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/ 835&format=HTML&aged=o&language=en.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...