Strax före jul öppnade Charlie McCreevy, EU-kommissionär med ansvar för den inre marknaden, ett efterlängtat revisionspaket. Inför Utskottet för rättsliga frågor i Europaparlamentet tillkännagav han flera tydliga åtgärder inom den lagstadgade revisionens område. EU-kommissionen kommer fortsätta att fokusera på några politiska områden under året och McCreevy betonade att det krävs konkurrens, kvalitet och internationellt samarbete för att försäkra sig om att revisionsyrket går i önskad riktning. Revisionspaketet kan sammanfattas enligt följande:

  • En EU-rekommendation som begränsar revisorers skadeståndsskyldighet tas fram under 2008.

  • En konsultationsrunda om ägarrestriktioner i revisionsbyråer lanseras under första kvartalet 2008.

  • En EU-rekommendation som garanterar hög standard inom revisionskvalitet och inspektioner lanseras också under första kvartalet 2008.

  • En ”resultattavla” för att bevaka implementeringen av det 8:e direktivet i medlemsländerna tas fram.

  • Fortsätta arbetet med Internationella revisionsstandarder (ISA) för att i slutet av 2008 kunna fatta beslut om de ska användas eller inte framöver.

  • Ta fram övergångsregler i januari 2008 för att göra det möjligt för EU att godkänna revisioner från tredje land till 2011, så att EU under tiden kan fatta slutligt beslut om motsvarigheten till tredje lands tillsynssystem.

Varje medlemsland får själv avgöra hur begränsningen av revisorers skadeståndsskyldighet ska hanteras i nationell lag. Det finns en oro för att kvalitén på revisionen kommer att försämras av denna begränsning, men dessa farhågor avvisas av McCreevy. ”Tyskland har till exempel haft en skadeståndsbegränsning sedan 1930-talet. Kvaliteten anses inte vara sämre i Tyskland och de anses också ha en av de mest konkurrensutsatta marknaderna i Europa för revisionen av mindre börsbolag”, förklarade kommissionären.

McCreevy underströk också att han vill undvika så kallad gold plating av nya regler. Det innebär att han inte vill att enstaka medlemsländer ställer högre krav i nationell lagstiftning än den som krävs i EU-direktivet. ”Jag har alltför ofta sett nationella lagstiftare införa extra bestämmelser när de har infört EU-lagstiftning”, sa McCreevy. Han kommer därför vara extra uppmärksam på detta fenomen som han anser medför onödiga kostnader och skapar hinder för konkurrens över gränserna.

McCreevys tal finns att läsa på: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/07/ 835&format=HTML&aged=o&language=en.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com