En studie vid Handelshögskolan i Umeå visar på regionala skillnader när revisionsplikten avskaffas. Tobias Svanström har kommit fram till att smålandsföretag i högre utsträckning än företag i Norrland och Stockholm kommer att efterfråga revision när plikten avskaffats. Studien indikerar också att slopad plikt kan komma att slå hårt mot mindre revisionsbyråer, vilket i sin tur eventuellt leder till en polarisering i branschen. Tobias Svanström konstaterar också att risken att förlora revisionsuppdrag är större om revision inte kombineras med rådgivningstjänster.

Ett antal fulltecknade auktorisationsdagar har hållits runt om i landet och fler än 300 medlemmar hade vid mitten av februari blivit auktoriserade redovisningskonsulter FAR SRS. Och fler lär de bli. ”Jag har stora förväntningar på den nya redovisningsstandarden” förklarade en deltagare och gjorde sig därmed till talesman för många av sina kollegor.

Skärpta regler för valberedningar är den största förändringen i förslaget till reviderad bolagsstyrningskod, skriver Carl Svernlöv. Han menar att Kollegiet inte har gått så långt som man kunnat med att avskaffa eller förenkla, vilket lett till att koden fortfarande är längre och mer svåröverskådlig än den behöver vara.

I detta nummer intervjuas Göran Tidström, auktor revisor hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Han representerar de nordiska länderna i styrelsen för den internationella revisorsorganisationen IFAC. Hans internationella engagemang är stort och en fjärdedel av arbetstiden går åt till dessa uppdrag.

Bokföringsnämnden har fått en ny sammansättning. Regeringen har i två omgångar utsett nya medlemmar. Efter att Svenskt näringsliv först inte tillfrågats så har organisationen nu åter fått en representant i nämnden.