Innehåll

Balans nr 3 2008

Noteringar: Vad tycker politikerna om revisorns arbete?

I samband med att det andra steget inleddes i arbetet i revisorsutredningen – som bland annat utreder hur revisionsplikten ska avskaffas – utsågs en politisk referensgrupp där samtliga riksdagspartier finns representerade. Referensgruppens uppgift är att följa utredningens arbete. Politikerna har insyn och möjlighet att komma med synpunkter. De kan dock inte formellt reservera sig mot vad utredningen kommer fram till. I gruppen ingår: Ove Jansson (fp), Alf Karlsson (mp), Johan Löfstrand (s), Thomas Magnusson (v), Mikael Oscarsson (kd), Lennart Pettersson (c) och Maria Plass (m). Balans har ställt frågan Vad tycker du om revisorns jobbi till samtliga representanter. Alla har dock inte svarat.

Jag anser att revisorns jobb är viktigt. Revisorn har både som uppgift att stötta företagaren i olika strategiska beslut, samtidigt som denne ska kunna hjälpa till med eventuella problem samt granska verksamheten. Jag tror att många företagare känner en stor trygghet i att få sin verksamhet reviderad och att detta är något som borde fortgå på ett eller annan sett.

Johan Löfstrand, (s)

Revisorer behövs för att se till så att företag och privatpersoner hanterar såväl sin ekonomi som sin verksamhet på ett korrekt och författningsenligt sätt. Revisorn kan dessutom genom en kvalificerad rådgivning hjälpa företag undvika problem och se till så att företagets verksamhet bedrivs på ett så effektivt sätt som möjligt. Det är viktigt att revisorer kan utföra sitt arbete så självständigt som möjligt från olika intressen; det överordnade ska vara att se till så att den granskade verksamheten utförs på ett korrekt sätt,

Alf Karlsson, (mp)

Revisorns jobb är mycket viktigt! Revisorn skapar trovärdighet och trygghet, både internt i det reviderade företaget och externt mot kunder, leverantörer, samarbetspartners och intressenter. I framtiden tror jag att allt fler företag kommer vilja använda revisorn som ett bollplank/rådgivare/coach i olika ekonomiska frågor.

Jag har varit verksam i riksdagens näringsutskott i åtta år och på olika sätt sökt kämpa för småföretagarnas villkor. För en småföretagare är bra revisor biand det allra viktigaste man bör tänka på att skaffa!

Mikael Oscarsson, (kd)

Jag tycker revisorns jobb är mycket viktigt. Revisorn betraktas med företagarens ögon ofta som den närmaste och mest kvalificerade rådgivaren i ekonomiska frågor. Samtidigt har revisorn ett samhällsuppdrag och anmälningsplikter – för de företagare som kommit i beröring med detta innebär det inte sällan att deras uppfattning om den kvalificerade exklusive rådgivaren reduceras. Något som jag vet många revisorer också har visst besvär med.

Jag tror revisorn förblir betydelsefull även i framtiden. Med avskaffad revisionsplikt får uppdraget en starkare fokusering på den rådgivande rollen genom att nya koncept utvecklas och erbjuds från revisorernas sida. Den lagstadgade revisionen kommer att ersättas av frivillig revision som, enligt min uppfattning, kommer att stärka statusen för såväl revisorer som för de företag som beslutar att ha revision, Det jag tvingas köpa får sällan samma noggranna upphandlingsanalys som det jag, utifrån företagets affärsmässiga utmaningar, beslutar att köpa.

Ove Jansson, (fp)

Jag tycker om revisorer och deras arbete. Rätt använda är revisorerna och deras tjänster en mycket stor resurs för företagen. De behövs som bollplank och som kompetens. Däremot finns det även inom revisionssektorn olika uppfattningar om hur saker ska lösas och det innebär att man som företagsledning kan avstå från att följa råd från revisorerna utan att det är något konstigt med detta.

Lennart Pettersson, (c)