Balans nr 3 2008

Analytiska kontroller viktig brandvägg i rapporteringen

Utveckling av analytiska nyckelkontroller är väl investerad tid

För att slippa negativa överraskningar och oegentligheter i de finansiella rapporterna kan det kan finnas skäl för många styrelser och företagsledningar i noterade företag att göra en översyn av den viktiga brandvägg, som utgörs av bra genomtänkta och ändamålsenligt utformade analytiska nyckelkontroller på olika rapporteringsnivåer menar Eva From och Robert Karlsson.

Erfarenheterna från Sarbanes Oxley-Act och den svenska bolagsstyrningskoden visar att det i regel finns en stor förbättringspotential i utformningen av de analytiska kontrollerna för att säkerställa den finansiella rapporteringen. Effektiva analytiska kontrollers betydelse ska inte underskattas då de utgör en nödvändig brandvägg som med rimlig säkerhet upptäcker väsentliga felaktigheter i den finansiella rapporteringen.

Bra utformade analytiska kontroller ska vara väl genomtänkta, rätt designade och alltid dokumenterade även när det inte finns någon avvikelse. Effektivt utformade analytiska kontroller medför också en möjlighet att rationalisera bort andra kontroller i underliggande finansiella processer.

Det finns därför starka motiv för företagsledningen och i slutändan styrelsen, som är ansvarig för den finansiella rapporteringen, att överväga att initiera en översyn och vidareutveckling av befintliga analytiska kontroller. Det gäller att identifiera de viktigaste analytiska kontrollerna utifrån en strukturerad och väl genomarbetad riskbedömning med avseende på den finansiella rapporteringen.

Kontrollerna bör huvudsakligen genomföras månadsvis i syfte att kvalitetssäkra den finansiella informationen under löpande år och i god tid före rapporteringen till marknaden. Det bör diskuteras och fastställas om periodens utfall ska analyseras mot prognos, budget, föregående år eller en mix av dessa baserat på hur rapportstrukturen inom koncernen ser ut och de specifika förutsättningar som råder i övrigt.

I en större koncern finns de analytiska kontrollerna ofta på tre nivåer, den första nivån utgörs av de enskilda koncernföretagens rapporterade bokslut, den andra nivån är de olika affärsområdenas rapporterade bokslut (eller liknande beroende på hur konsolideringen sker) och den tredje nivån utgörs av det slutliga koncernbokslutet som lämnas till marknaden.

Omsättning, täckningsgrad, fasta kostnader för olika funktioner och lämpliga finansiella nyckeltal bör alltid följas upp på alla tre nivåer. Branschspecifika nyckeltal, omsättning och täckningsgrader för olika segment, marknader och/eller produktgrupper bör integreras i de analytiska kontrollerna på lämplig nivå.

Utgå från befintliga kontroller

Vid översynen av de analytiska kontrollerna bör i första hand redan befintliga kontroll-och rapportstrukturer granskas, vidareutvecklas och fastställas. Om t.ex. marknadsavdelningen redan tar fram månadsvisa analyser av försäljningen för olika marknader och produktgrupper bör dessa analyser utnyttjas och integreras i de analytiska kontrollerna. Analyser och kommentarer som görs i månadsvisa eller kvartalsvisa controllerrapporter och övriga managementrapporter bör anpassas och integreras på liknande sätt.

I samband med översynen är det viktigt att man också rationaliserar bort olika analyser och kontroller som överlappar varandra och som inte tillför någon ytterligare säkerhet eller annat mervärde till den finansiella rapporteringen.

De analytiska kontrollerna bör förslagsvis utformas på ett sådant sätt att man till varje finansiellt nyckeltal på respektive rapporteringsnivå kopplar ett fastställt intervall (oftast uttryckt i procent) som nyckeltalen ska ligga inom. Det intervall som bör kopplas till varje analytisk kontroll har sin utgångspunkt i vilket maximalt felaktigt belopp som kan accepteras i den finansiella rapporteringen till marknaden. Utifrån risk och väsentlighet fördelas detta belopp vidare ner på affärsområdes- och koncernföretagsnivå för att till sist fördelas på respektive analytisk kontroll.

Varningslampa

Syftet med detta är att varje analytisk kontroll ska fungera som en varningslampa som lyser rött varje gång som utfallet under-eller överskrider det fördefinierade intervallet. Varje gång det lyser rött ska anledningen till avvikelsen dokumenteras och godkännas enligt en fastställd process med tydlig ansvarsfördelning. I praktiken innebär detta i regel inte något större merarbete då det ofta är tillräckligt med en hänvisning till en tidigare utförd analys, t.ex. i en controllerrapport.

Det viktigaste för att få en så stor säkerhet i den finansiella rapporteringen som möjligt är att alla väsentliga avvikelser på alla rapporteringsnivåer fångas upp, analyseras, dokumenteras och godkänns enligt fastställd process.

Förslaget till ny reviderad bolagskod omfattar samtliga noterade företag på OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity och gäller från och med halvårsskiftet 2008. Mindre noterade företag som då ska följa bolagsstyrningskoden bör uppmärksamma betydelsen av effektivt utformade analytiska nyckelkontroller som en del av en väl fungerande internkontrollstruktur.

Analytiska nyckelkontroller kan utvecklas och skräddarsys för alla företag och koncerner oavsett storlek och bransch. Styrelsen och företagsledningen bör genomföra en riskbedömning och med avseende på den finansiella rapporteringen identifiera riskområden där analytiska kontroller upprättas och fastställs så finmaskigt att väsentliga felaktigheter bör upptäckas.

Det är vår övertygelse att en riskbaserad översyn och vidareutveckling av de analytiska kontrollerna på alla rapporteringsnivåer alltid är väl investerad tid som ger hög avkastning i form av både en säkrare finansiell rapportering och en effektivare intern kontrollstruktur.

Auktor revisor Eva From och auktor revisor Robert Karlsson är verksamma vid Risk & Business Advisory Services på Ernst & Young.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...