Innehåll

Balans nr 4 2008

SME/SMP-frågor: ”Investera för att leverera förtroende!”

Förenklingar på gång – nu gäller det att kunskapsinvestera! Just nu pågår tre svenska utredningar som i förlängningen är tänkta att bidra till att öka de svenska företagens konkurrenskraft. Det ska bli enklare, är det tänkt.

Revisions- och redovisningsbranschens grundläggande uppgift är att bidra till förtroendet för den ekonomiska information som lämnas av och till företag, organisationer och myndigheter. Detta uppnås genom att medlemmarna aktivt medverkar till att utveckla kvaliteten på den ekonomiska informationen och på de system som ligger till grund för denna. Revisorer och redovisningskonsulter kommer att behöva inta en aktiv roll när de kommande reglerna ska omsättas i praktiken. Detta eftersom de mindre företagen sällan har tillräcklig kunskap när det gäller att väga för- och nackdelar vid val av redovisningsprincip, tolka omskrivningar i aktiebolagslagen eller bedöma effekterna av alternativa former för kvalitetssäkring av sin finansiella rapportering.

Utredningen om revisorer och revision föreslår att större delen av de svenska bolagen får möjlighet att välja bort revisionen. Revisionen är den tjänst som hittills i störst utsträckning bidragit till att upprätthålla förtroendet för bolagens ekonomiska information. När nu bolagen får möjlighet att välja bort revisionen, är det branschens ansvar att kunna erbjuda alternativ som matchar bolagens behov av kvalitetssäkring.

Utredningen om ett enklare aktiebolag har att föreslå en sänkning av gränsen för lägsta aktiekapital för privata aktiebolag. Som en följd härav kan man förvänta sig förslag om att ABL:s regler om tvångslikvidation vid kapitalbrist slopas och ersätts med regler som inriktas på obeståndsproblematiken.

I utredningsdirektiven omnämns bland annat ”oaktsamhetsansvar” som en möjlig utgångspunkt för betalningsansvar för bolagets företrädare. En sådan lagändring skulle medföra större fokus på bolagens likviditetsflöde och kräva anpassningsarbete av många bolags interna redovisningsrutiner.

Utredningen för enklare redovisning har att föreslå mer eller mindre direktverkande förändringar som när de väl förankrats (vilket kräver stora insatser från branschen) i företagens redovisning, verkligen kommer att upplevas som förenklingar.

Härutöver kommer företagen att behöva stöd vad gäller det aktiva valet mellan K2 och K3. För att lämna råd i denna fråga måste rådgivaren i allt väsentligt kunna redogöra för skillnader mellan K2 som K3. I detta sammanhang bör det påpekas att K3 så småningom kan komma att ersättas av/kompletteras med IFRS för SME.

Var det någon som sa att de skulle bli enklare? För revisorer och redovisningskonsulter gäller det, som sagt, att investera för att kunna leverera - förtroende!

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se