Innehåll

Balans nr 4 2008

Skatt: Se upp med underskotten i deklarationen!

Deadline för deklarationsinlämnandet närmar sig med stormsteg och ett antal viktiga frågeställningar dyker upp. Förutom den omsorg som de rent materiella frågorna kräver, har deklarationsblanketten för bolag vid taxeringen 2008 bytt utseende rejält.

Ett område där riskerna i deklarationen, många gånger helt förbises eller underskattas, är redovisningen av skattemässiga underskott. De materiella reglerna kring begränsningar av underskott kan vara tillräckligt besvärliga, men även själva Uppgiftslämnandet avseende befintliga underskott kräver uppmärksamhet och eftertanke.

Bakgrunden är, kraftigt förenklad, reglerna om i vilken utsträckning ett företags skattemässiga underskott från tidigare år får dras av från senare års uppkomna vinster och koncernbidrag efter en ägarförändring. De olika typer av spärrar som kan uppkomma är beloppsspärr, koncernbidragsspärr och fusions- eller fissionsspärr. Detaljerna kring dessa materiella regler beskrivs inte i denna artikel. Tillämpningssvårigheterna kan dock inte nog poängteras!

Redan vid taxeringen 2006 förekom olika uppfattningar hos Skatteverket, rådgivare och skattskyldiga hur underskott, som av någon anledning temporärt fallit bort, helt eller delvis, skulle redovisas i deklarationen. Deklarationsblankettens utformning medgav inte en tydlig redogörelse för olika begränsningar av underskott som kunde uppkomma med anledning av ägarförändringar av s.k. underskottsföretag. Därtill var anvisningarna i deklarationsbroschyren mycket kortfattade vilket medförde att ett stort antal företag rullade vidare tillfälligt spärrade underskott. Skrivningen ”Underskott som faller bort på grund av begränsningar redovisas som tillkommande post under kod 641” i deklarationsbroschyren kunde uppfattas som att endast underskott som permanent fallit bort (beloppsspärrat eller genom ackord) skulle justera årets skattemässiga vinst eller förlust. Det vill säga, koncernbidragsspärrade underskott skulle inte återläggas. Många företag som rullat vidare koncern- eller fusionsspärrade underskott fick nedslag på sin redovisning av underskott. En del påfördes även skattetillägg. Skatteverket backade dock vanligtvis vad gällde skattetilläggen med anledning av de otydliga anvisningarna i blanketten och i deklarationsbroschyren.

Vid senare års taxeringar har Skatteverket arbetat för att tydliggöra redovisningen av underskott i deklarationen eftersom blankettens tidigare utformning uppenbarligen åsamkat många företag problem. Skatteverket såg dessutom att den egna kontrollen över spärrade underskott med stöd av deklarationsblanketten var otillfredsställande. Föreliggande spärrar av underskott har ju även betydelse t.ex. vid överlåtelser av tillgångar till underpris.

Vid en första anblick kan man få intrycket att det inte är särskilt svårt att redovisa skattemässiga underskott korrekt i deklarationen. Det förutsätter dock att man har god förståelse för de materiella reglerna och kunskap om de faktiska förhållandena. Att enbart fylla i deklarationsblanketten mekaniskt kan många gånger leda till att resultatet blir fel. Ett enkelt exempel får illustrera detta:

Ett företag har en redovisad vinst som uppgår till 3 MSEK (något koncernbidrags som bokats över resultaträkningen finns ej) och ett outnyttjat underskott från tidigare år om 7 MSEK. Av det totala underskottet är 5 MSEK koncernbidragsspärrat och kan endast utnyttjas mot egna vinster. Vid mekaniskt ifyllande av deklarationsblanketten blir resultatet följande:

Kod 4.1

  3 (Årets resultat, vinst)

Kod 4.13a

– 7 (Outnyttjat underskott från tidigare år)

Kod 4.13b

+ 4 (Reduktion av underskott)

Kod 4.14

  0 (Överskott)

I detta exempel har hela den spärrade delen av underskottet återlagts (kod 4.13b). Företaget har därmed missat att dra av den delen av det spärrade underskottet som kan utnyttjas mot egna upparbetade vinster. Med tillämpning av de materiella reglerna ska företaget i exemplet ovan redovisa ett beskattningsbart resultat som uppgår till 0 (kod 4.14) och ett spärrat underskott att föra vidare till nästa år uppgående till 4 istället för 5. Hur kommer man dit?

Kod 4.1

  3 (Årets resultat, vinst)

Kod 4.13a

– 7 (Outnyttjat underskott från tidigare år)

Kod 4.13b

+ 4 (Reduktion av underskott)

Kod 4.14

  0 (Överskott)

För att förstå vilket belopp som ska återläggas vid kod 4.13b krävs att den som deklarerar förstår att ospärrade underskott som uppgår till 2 + 1 av de spärrade kan dras av från årets vinst. Kvar blir 4 av de spärrade.

Det finns naturligtvis ett stort antal varianter på temat i exemplet ovan. Säkert är dock att det inte längre går att räkna med den tidigare välvilliga inställningen hos Skatteverket vad gäller skattetilläggen i denna fråga. Väl formulerade kompletterande upplysningar måste till för att minimera riskerna för skattetillägg.

I vår roll som rådgivare och revisorer kan vi stötta våra klienter i detta grannlaga arbete!

Eva Jigvall är skattejurist hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Representanter för FAR SRS skattesektion skriver i varje nummer av Balans under denna vinjett.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...